dnes je 5.10.2022

Právo na náhradu újmy v souvislosti s vydáním nezákonného rozhodnutíGarance

12.9.2022, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 10. 8. 2022 vydal Nejvyšší soud zajímavý rozsudek sp. zn. 30 Cdo 1339/2022 týkající se možnosti požadovat od státu náhradu újmy v případě, že bylo vydáno orgánem státní správy nezákonné rozhodnutí, které negativně zasáhlo do subjektivních práv jednotlivce,…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Vztah hospodaření společenství a příspěvků na správu domu a pozemkuGarance

5.7.2022, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s § 1180 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jsou vlastníci jednotek povinni přispívat na správu domu a pozemku, což patří mezi základní povinnosti vlastníků jednotek.…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Rozsudek k hlasování jednoho z manželů na shromážděníGarance

5.7.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Protože žádný z manželů nedal před zahájením shromáždění nijak najevo, že by se zastoupením druhým manželem nesouhlasil, je nutno vycházet z toho, že manžel přítomný na shromáždění byl oprávněn na něm hlasovat za jednotku jako společný…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Datové schránky budou od ledna 2023 zřizovány automatickyGarance

9.6.2022, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. ledna 2023 dojde k zásadnímu rozšíření okruhu uživatelů datových schránek. Účinnosti nabude novela zákona č. 300/2008 Sb., na jejímž základě budou datové schránky (dále jen „DS”) ze zákona (automaticky) zřizovány i subjektům, kterým byly doposud zřizovány…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Za jakých okolností společenstvím vlastníků hrozí sankce v souvislosti s vyúčtováním služeb?Garance

10.2.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytovatel služeb splní svou povinnost provést vyúčtování jen v případě, že zálohy na služby vyúčtoval řádně, neučiní-li tak (a není přitom významné, zda služby nevyúčtoval vůbec nebo je nevyúčtoval řádně), je v prodlení s touto svou povinností a je povinen…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Oprávněnost uzavírat nájemní smlouvy a požadavek na vydání bezdůvodného obohaceníGarance

10.1.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společenství vlastníků jednotek je oprávněno uzavírat smlouvy o nájmu společných částí domu i jednotek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek Aktuální právní úprava bytového spoluvlastnictví – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Možnost SVJ vlastnit pozemekGarance

10.1.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Způsobilost společenství vlastníků jednotek právně jednat je omezena stanoveným předmětem činnosti zejména na úkony spojené se správou domu; v tomto rámci je oprávněno výjimečně nabýt i vlastnické právo k…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Pravidla účasti zástupce na shromážděníGarance

15.12.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účastní-li se shromáždění zástupce vlastníka jednotky, jedná za vlastníka, tedy vyjadřuje se k jednotlivým návrhům, hlasuje apod.; není přitom významné, zda se shromáždění účastní sám nebo společně s vlastníkem. Účastní-li se shromáždění společně, není…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Zastoupení na shromáždění vlastníkůGarance

12.11.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastník jednotky je oprávněn nechat se zastoupit na shromáždění jinou osobou (odlišnou od vlastníka jednotky).

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Neplatnost usnesení shromáždění z důvodu nedoručené pozvánkyGarance

12.10.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odvolací soud má za to, že navrhovatelce pozvánka na shromáždění konané dne 10. 4. 2014 nebyla doručena a ani jinak se o jeho konání nedozvěděla. Tato skutečnost sama o sobě je důvodem vyslovení neplatnosti všech usnesení přijatých tímto shromážděním, neboť…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Podání žaloby k odvrácení hrozící újmyGarance

12.10.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společenství vlastníků jednotek je aktivně věcně legitimováno k podání žaloby k odvrácení hrozící újmy na společných částech domu podle § 2903 odst. 2 občanského zákoníku.

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Důležitý důvod pro vyslovení neplatnosti napadeného usnesení soudemGarance

16.9.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrčka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účelem ustanovení § 1209 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. je ochrana práv a oprávněných zájmů vlastníků jednotek, jakož i obecná ochrana zákonnosti ve vnitřních poměrech společenství, resp. souladu těchto vnitřních poměrů s autonomní úpravou provedenou ve…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 4. 2018 sp. zn. 26 Cdo 3553/2017Garance

10.8.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrčka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je-li parkovací stání oprávněn užívat k parkování vozidla vlastník konkrétní jednotky, nejde o žádný zásah do správy společných částí domu, užívá-li jej s jeho souhlasem pro parkování vozidla vlastník jiné jednotky v domě, a pro tyto účely je nerozhodné, kdo…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 3. 2021, sp. zn. 10 As 336/2019-46Garance

13.7.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

I. Domnívá-li se vlastník jednotky, že vestavba výtahu, o níž bylo rozhodnuto na shromáždění společenství vlastníků jednotek, je změnou stavby nebo podstatnou změnou týkající se společných částí domu ve smyslu stanov společenství (srov. též § 11 odst. 5 zákona…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Úprava předkupního práva od 1. 7. 2020 po novele občanského zákoníku č. 163/2020 Sb.Garance

9.11.2020, JUDr. Pavla Schödelbauerova, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonné předkupní právo spoluvlastníků movitých i nemovitých věcí bylo do dne 31. 12. 2013 upraveno v § 140 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen “ObčZ“) v § 140 ObčZ tak, že pokud se převáděl spoluvlastnický podíl na věci, měli spoluvlastníci…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Převod vlastnického právaGarance

30.6.2020, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základním způsobem odvozeného nabytí vlastnického práva je jeho převod na základě smlouvy.

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Příjmy z prodeje bytůGarance

14.12.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příjmy z prodeje bytů (jednotek) patří v praxi často mezi příjmy, které jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. Pro osvobození je ale nutné splnit určité podmínky, které musí být přesně dodrženy. Tyto podmínky jsou upraveny zejména v § 4 odst. 1 písm.…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 11. 2014, sp. zn. 7 Cmo 225/2013Garance

16.9.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Kalandarišvili, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zavinilo-li samo společenství, že se schůze shromáždění vlastníků jednotek řádně nekonala (nekonala v souladu se zákonem) a nemohlo tak být ani řádně (v souladu se zákonem) rozhodováno o otázkách uvedených v programu schůze, nelze z tohoto důvodu vlastníku…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 9. 2014, sp. zn. 26 Cdo 781/2013Garance

14.8.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Kalandarišvili, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavba výtahu na dvorní fasádě domu rozsáhle zasahující do nosných konstrukcí a střechy a měnící vzhled domu je změnou stavby, a proto bylo k přijetí rozhodnutí SVJ o této stavbě dle předchozí právní úpravy (ZOVB) zapotřebí souhlasu všech vlastníků…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 6. 2015, sp. zn. 26 Cdo 811/2015Garance

15.7.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Kalandarišvili, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společenství vlastníků jednotek může smluvně (vlastním právním úkonem) nabýt a posléze vykonávat právo na bezplatné odstraňování vad společných částí domu, jež se projeví v dohodnuté době. Toto právo lze podřadit pod legislativní zkratku „správa domu”,…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. 10. 2016 sp. zn. 8 Cmo 252/2016Garance

17.6.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Kalandarišvili, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh na zákaz jednání podle § 1209 odst. 1 NOZ je návrhem na vydání rozhodnutí majícího povahu dočasného i předběžného opatření, odlišného od rozhodnutí dle § 74 a násl. OSŘ. Rozhodnutí o tomto návrhu je procesním rozhodnutím, kterým lze návrhu vyhovět jen…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 10. 2016 sp. zn. 26 Cdo 1322/2016Garance

13.5.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Kalandarišvili, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlasování vlastníka jednotky na shromáždění společenství nemůže (samo o sobě) představovat protiprávní jednání. Ostatně uvedené hlasování je výkonem vlastníkova subjektivního práva, což je okolnost, která zásadně vylučuje protiprávnost; stejné jednání totiž…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 3. 2017 sp. zn. 26 Cdo 4118/2016Garance

16.4.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Kalandarišvili, Zdroj: Verlag Dashöfer

Důležitou záležitostí rozumí taková záležitost, která přímo zasahuje buď do samotného právního postavení vlastníků jednotek, nebo do podstaty předmětu jejich vlastnictví z hlediska účelu jeho…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 3. 2017 sp. zn. 26 Cdo 4519/2016Garance

20.3.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Javoreková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společné části domu nelze bez dalšího vymezit jako jednotku. Samotný zápis takto vymezené jednotky do katastru nemovitostí neznamená, že zapsané právo existuje. Jestliže zápisy v katastru neodpovídají skutečnosti, má skutečnost převahu nad zápisem uvedeným v…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 1. 2017 sp. zn. 26 Cdo 2323/2016Garance

17.2.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Javoreková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V poměrech právní úpravy účinné od 31. prosince 2013 a stejně tak i v poměrech právní úpravy účinné od 1. ledna 2014 se vlastník jednotky nemůže u soudu úspěšně domáhat, aby společenství vlastníků jednotek byla uložena povinnost konat shromáždění vlastníků k…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 8. 2016 sp. zn. 26 Cdo 5610/2015Garance

14.1.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Javoreková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru je z podstaty věci nutně omezeno v rozsahu, ve kterém je třeba respektovat nutnost hospodaření s budovou jako celkem. Práva jednotlivých vlastníků jsou pak omezena stejným vlastnickým právem ostatních vlastníků…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus
Nahrávám...
Nahrávám...