dnes je 19.7.2024

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2085Garance

1.6.2023, JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1924Garance

15.2.2023, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyskytne-li se na předmětu převodu vada zakládající práva z vadného plnění nabyvatele a ten ji řádně a včas vytkne, má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Obvykle se jedná o náklady na dopravu předmětu převozu ke zciziteli…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1965Garance

15.2.2023, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení upravuje úkon převzetí zboží nebo služby, popřípadě ověření, že bylo řádně plněno (tzv. kontrolní přejímku). Navazuje tedy na § 1963 odst. 1. Účelem kontrolní přejímky je provedení kontroly předmětu plnění (zboží či služby), zda jsou…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1963Garance

15.2.2023, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmětné ustanovení směřuje k ochraně věřitele v obchodních vztazích (mezi podnikateli), přičemž se jedná o implementaci směrnice Evropského parlamentu a rady…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1972Garance

15.2.2023, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smyslem tohoto ustanovení je umožnění věřiteli, aby se mohl ve vztazích dle § 1963 domáhat vůči dlužníkovi vedle úroků z prodlení i náhrady nákladů spojených s uplatněním pohledávky. Výše této náhrady je stanovena pevnou částkou dle nařízení vlády č. 351/2013…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1966Garance

15.2.2023, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení zpřesňuje § 1963 v tom, že jeho účelem není vyloučení sjednání úhrady ceny za plnění ve formě splátek. Vyloučení možnosti sjednání splátkového kalendáře nebylo ani úmyslem příslušné směrnice (článek 5 směrnice Evropského parlamentu a rady…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1964Garance

15.2.2023, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení navazuje na úpravu v § 1963, přičemž obsahuje následky, které by mělo jednání učiněné v rozporu s tímto ustanovením. Představuje též implementaci směrnice Evropského parlamentu a rady…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1933Garance

15.2.2023, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmětné ustanovení je dispozitivní, s výjimkou spotřebitelských vztahů, u kterých v návaznosti na § 1814 odst. 1 písm. n) nelze spotřebitele zbavit jeho práva určit, na který závazek má být plnění…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1919Garance

6.1.2023, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Paragraf byl zrušen zákonem č. 374/2022 Sb. s účinností od 6. ledna 2023.

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1913Garance

15.9.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení doplňuje ustanovení § 1911 a 1912, když výslovně stanoví, že jedna strana nemůže odepřít plnění ani odstoupit od smlouvy proto, že dluh druhé strany vzniklý z jiného právního důvodu nebyl splněn řádně a včas. Tím je deklarována…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1394Garance

15.9.2022, JUDr. Martin Kareš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení míří zejména na ustanovení o právech a povinnostech zástavního věřitele a dlužníka, realizaci zástavního práva nebo jeho zánik. Podzástavní právo (stejně jako zástavní právo) má akcesorickou povahu, tedy existuje zásadně vedle hlavního…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1927Garance

15.9.2022, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení se týká alternativních závazků, kdy dlužník může svůj dluh více než jedním způsobem (na základě dohody stran nebo vyplývá-li to z povahy plnění).

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2002Garance

15.9.2022, JUDr. Martin Kareš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2001Garance

15.9.2022, JUDr. Martin Kareš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smluvní strany si mohou sjednat možnost odstoupení od smlouvy i bez udání důvodů nebo z jiných než zákonem stanovených důvodů, případně mohou tyto zákonné důvody (předpoklady odstoupení) modifikovat. Nelze však omezit nebo vyloučit právo odstoupit od smlouvy v…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1975Garance

15.9.2022, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení stanoví případy, kdy se nachází věřitel v prodlení, což má vliv zejména na odpovědnost dlužníka za prodlení s plněním (§ 1968, § 1970) a založení odpovědnosti věřitele za škodu na věci (k tomu blíže v komentáři k §…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1971Garance

15.9.2022, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úrok z prodlení má mimo jiné i kompenzační funkci, jejímž projevem je právě komentované ustanovení. Věřitel má totiž právo na náhradu škody vzniklé nesplněním předmětného dluhu pouze v případě, že není tato škoda kryta úroky z prodlení. Jinak řečeno, věřitel…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1390Garance

15.9.2022, JUDr. Martin Kareš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Definici podzástavního práva a jeho subjektů lze nejlépe vysvětlit na modelovém příkladu: Osoba A je dlužníkem osoby B, jejíž pohledávku zajistí zástavou. Osoba B je dlužníkem osoby C, v jejíž prospěch zastaví uvedenou…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1973Garance

15.9.2022, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení souvisí s úpravou úroků z prodlení dle § 1970, přičemž se týká případu, kdy si dlužník, který je v prodlení se splněním svého peněžitého závazku, a věřitel sjednají u splatného dluhu plnění ve splátkách. Tato úprava se tedy nevztahuje na…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1391Garance

15.9.2022, JUDr. Martin Kareš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1967Garance

15.9.2022, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Splní-li dlužník svůj dluh před stanoveným termínem, tak není oprávněn bez souhlasu věřitele odečíst od dlužné částky úroky odpovídající době, o kterou plnil dříve (než byl povinen). Takové snížení úroků by bylo nutné si nejdříve s věřitelem sjednat, případně…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1970Garance

15.9.2022, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, může z důvodu prodlení dlužníka se splacením peněžitého dluhu po něm požadovat zaplacení úroku z prodlení. Hrozba uplatnění úroku z prodlení má vést dlužníka k tomu, aby splnil svůj dluh řádně a…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1974Garance

15.9.2022, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je-li dlužník povinen k nepeněžitému plnění a dostane se s tímto do prodlení, tak předmětné ustanovení zakládá sankci spočívající v jeho odpovědnosti za škodu na předmětu plnění, a to z jakékoliv příčiny. Dlužník nese nebezpečí škody na věci, i když škoda…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1909Garance

15.9.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení upravuje zvláštní případy způsobu zaplacení dluhu skrze určitý platební nástroj, zejména směnku, ale může jít i o šek, akreditiv či jiný obdobný platební nástroj. Na tomto způsobu zaplacení dluhu se musí smluvní strany výslovně dohodnout…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1908Garance

15.9.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1935Garance

15.9.2022, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlužník je oprávněn (nevylučuje-li to povaha závazku nebo ujednání stran) plnit svůj dluh pomocí jiné osoby. Odpovídá však i v takovém případě za řádnost a včasnost plnění. Plnění třetí osobou je vyloučeno zejména pro závazky osobní povahy, které jsou obvykle…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1934Garance

15.9.2022, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účelem tohoto ustanovení je ochrana osob, které mají omezenou svéprávnost (zbavení svéprávnosti není dle NOZ možné). V první větě se uvádí, že splní-li dlužník s omezenou svéprávností svůj splatný dluh, tak se zprostí příslušného závazku. Co do této části se…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1926Garance

15.9.2022, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení obsahuje obecnou úpravu alternativních závazků, kdy existuje více než jedna varianta, jak může dlužník splnit svůj dluh. Nevztahuje se na postup splnění závazku, jelikož určení prostředků pro splnění dluhu řádně a včas závisí na…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2086Garance

15.9.2022, JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1917Garance

15.9.2022, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsahuje-li předmět plnění nápadnou a zřejmou vadu již při uzavírání smlouvy, tak se nejedná o vadné plnění dlužníka. To stejné platí i o vadě, kterou bylo možné zjistit při uzavírání smlouvy z veřejného seznamu. Dané ustanovení představuje projev zásady, že…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1977Garance

15.9.2022, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro případ prodlení s plněním smluvní povinnosti stanoví NOZ zvláštní úpravu ve vztahu k obecné právní úpravě obsažené v § 2001 a násl. Zásadní změnou oproti obecné úpravě je možnosti odstoupení i v případě, kdy prodlení s plněním představuje nepodstatné…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1923Garance

15.9.2022, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení se nepoužije pro kupní smlouvu, smlouvu o dílo a směnnou smlouvu, jelikož tyto smluvní typy mají vlastní zvláštní úpravu.

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1393Garance

15.9.2022, JUDr. Martin Kareš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podzástavní věřitel se může domáhat uspokojení z podzástavy místo podzástavce, jakmile je dluh zajištěný podzástavním právem splatný.

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1911Garance

15.9.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení upravuje vzájemné (synallagmatické) závazky, konkrétně situaci, kdy mají strany poskytnout plnění ve stejném čase („zároveň”). Obě strany závazku jsou tedy současně jak dlužníkem, tak i věřitelem, jejich závazky jsou vzájemně podmíněné.…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1881Garance

15.9.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1969Garance

15.9.2022, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Věřitel je oprávněn při prodlení dlužníka po něm požadovat splnění daného dluhu, přičemž se obsah závazku dlužníka nemění. Výjimku tvoři tzv. fixní závazky upravené v § 1980, u kterých závazek zaniká ze zákona počátkem prodlení dlužníka (neoznámí-li věřitel…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1968Garance

15.9.2022, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nesplní-li dlužník svůj dluh řádně a včas, tak je v prodlení. Do prodlení se tedy může dlužník dostat, když neplní ve sjednané či zákonem stanovené lhůtě a dále, nemá-li jeho plnění vlastnosti sjednané mezi stranami či stanovené zákonem. Pokud však věřitel…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1392Garance

15.9.2022, JUDr. Martin Kareš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 1353 platí, že zástavní dlužník se zdrží všeho, čím se zástava zhoršuje na úkor zástavního věřitele. Stane-li se činem zástavního dlužníka dostatečná jistota zástavního věřitele nedostatečnou nebo sníží-li se nedostatečná jistota, zástavní dlužník ji…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1978Garance

15.9.2022, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení představuje zvláštní úpravu odstoupení při prodlení s plněním, která zakládá nepodstatné porušení smlouvy (obecná úprava odstoupení je obsažena v § 2001 a násl.). Ohledně odstoupení od smlouvy při prodlení naplňujícím definici…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1979Garance

15.9.2022, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení rozvíjí úpravu odstoupení od smlouvy při prodlení představujícím nepodstatné porušení smluvní povinnosti (§ 1978). Poskytuje ochranu dlužníkovi, kterému věřitel určil nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu k plnění a následně také odstoupil od smlouvy…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2005Garance

15.9.2022, JUDr. Martin Kareš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1976Garance

15.9.2022, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za účelem motivace věřitele k respektování jeho povinností zákonodárce zakládá po dobu jeho prodlení (je-li předmět plnění nepeněžitý) odpovědnost za veškeré škody na věci. Pro účely odpovědnosti věřitele za škodu na věci není relevantní z jaké příčiny…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2003Garance

15.9.2022, JUDr. Martin Kareš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1929Garance

15.9.2022, Mgr. Martin Hošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Strany si mohou ve smlouvě sjednat plnění věci bez určení konkrétní jednotlivě specifikované věci, nýbrž mohou předmět plnění určit prostřednictvím druhových znaků, kvality věci a požadovaného množství (např. 100 ks CD s pamětí 700 MB). V takovém případě se…

Přístupné pro: Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus
Nahrávám...
Nahrávám...