dnes je 4.7.2022

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1164Garance

1.12.2021, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1165Garance

1.12.2021, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 1165, jakožto jedno ustanovení z § 1163 až 1169 vymezuje právní skutečnosti, na základě kterých dochází ke vzniku jednotek.

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Důležitý důvod pro vyslovení neplatnosti napadeného usnesení soudemGarance

16.9.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrčka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účelem ustanovení § 1209 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. je ochrana práv a oprávněných zájmů vlastníků jednotek, jakož i obecná ochrana zákonnosti ve vnitřních poměrech společenství, resp. souladu těchto vnitřních poměrů s autonomní úpravou provedenou ve…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 4. 2018 sp. zn. 26 Cdo 3553/2017Garance

10.8.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrčka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je-li parkovací stání oprávněn užívat k parkování vozidla vlastník konkrétní jednotky, nejde o žádný zásah do správy společných částí domu, užívá-li jej s jeho souhlasem pro parkování vozidla vlastník jiné jednotky v domě, a pro tyto účely je nerozhodné, kdo…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 3. 2021, sp. zn. 10 As 336/2019-46Garance

13.7.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

I. Domnívá-li se vlastník jednotky, že vestavba výtahu, o níž bylo rozhodnuto na shromáždění společenství vlastníků jednotek, je změnou stavby nebo podstatnou změnou týkající se společných částí domu ve smyslu stanov společenství (srov. též § 11 odst. 5 zákona…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1217Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela č. 163/2020 Sb. od 1. července 2020 pouze odstranila technickou chybu - změnila slovo „vlastnictví” na „spoluvlastnictví”.

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1195Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku (§ 1194). Společenství je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem, ale pouze při naplňování svého účelu, kterým je právě správa domu a pozemku.…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1177Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení stanoví rozsah oznamovací povinnosti vlastníka vůči osobě odpovědné za správu domu a pozemku; tj. vůči společenství vlastníků nebo v případě, že společenství nevzniklo, vůči správci (§…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1124Garance

15.6.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vývoj zákonného předkupního práva v novém občanském zákoníku.

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1201Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení dopadá na případ, kdy je třeba změnit stanovy společenství ještě před jejich vznikem. Změna stanov je v období mezi založením společenství a jeho vznikem možná. Ke změně stanov se vyžaduje většina hlasů všech vlastníků jednotek. Pokud by…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1210Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhradní shromáždění, je institut, který se dostal do občanského zákoníku novelou platnou od 1. 1. 2020. Jedná se o zcela nový institut, jehož smyslem je chránit společenství vlastníků a ty jeho členy, kteří se aktivně podílejí na dění ve společenství, před…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1202Garance

15.6.2020, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Paragraf byl zrušen zákonem č. 163/2020 Sb. s účinností od 1. července 2020.

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1221Garance

15.6.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 1221 doplňuje právní úpravu společenství vlastníků, která je ve značném rozsahu dispozitivní a zároveň není zcela uzavřena. Je zde ponechán prostor pro to, aby si členové společenství vlastníků v rámci stanov sami upravili vzájemná práva a…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1209Garance

15.6.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení zakládá právo vlastníka jednotky obrátit se za splnění určitých podmínek na soud, a to s následujícími návrhy:

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1176Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednotka v sobě kromě prostorově oddělené části domu zahrnuje též podíl na společných částech nemovité věci (§ 1159). Co se rozumí společnými částmi nemovité věci je pak podrobněji definováno v § 1160 – viz komentář k tomuto…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1166Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prohlášení je jednostranné právní jednání, kterým dochází k rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, tedy dochází ke vzniku bytového spoluvlastnictví, tj. jsou vymezeny jednotky a definovány další zákonem vymezené náležitosti.…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1125Garance

15.6.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vývoj zákonného předkupního práva spoluvlastníků v zemědělském závodu v novém občanském zákoníku.

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1197Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku (§ 1194). Společenství je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem, ale pouze při naplňování svého účelu, kterým je právě správa domu a pozemku. Má tedy…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1173Garance

15.6.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení zakládá tzv. fikci řádného provedení výstavby.

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1175Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení obsahuje základní vymezení práv a povinností vlastníka jednotky, která jsou následně rozvinuta v ustanoveních § 1176 až § 1183. Dále je třeba při výkladu práv a povinností vlastníka jednotky přiměřeně vycházet z obecných ustanovení o…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1218Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela č. 163/2020 Sb. od 1. července 2020 pouze odstranila technickou chybu - změnila slovo „vlastnictví” na „spoluvlastnictví”.

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1193Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení stanoví pravidla pro určení, volbu a odvolání správce. Správce je osoba odpovědná za správu domu a pozemku (§ 1190) a tuto správu provádí do doby, než případně vznikne společenství…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1170Garance

15.6.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouvou o výstavbě smluvní strany sjednávají závazek podílet se společně na

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1198Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení stanovuje limity, kdy musí být povinně založeno společenství vlastníků (odst. 1 komentovaného ustanovení) a dále sankci pro případ, kdy společenství nevznikne včas (odst. 2 komentovaného…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1208Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení upravuje výlučnou působnost shromáždění. Shromáždění je nejvyšším orgánem SVJ, rozhoduje v zásadních záležitostech týkajících se správy domu a pozemku, jak je obecně vymezena v § 1189 a dále konkretizována v ustanoveních prováděcího…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1172Garance

15.6.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení upravuje situaci, kdy jednotka vzniká nástavbou, přístavbou, nebo stavební úpravou v domě, a to ve dvou případech:

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1188Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení poskytuje ochranu členům a společníkům právnických osob, kteří jsou nájemci jednotek a přímo oni nebo jejich předchůdci se podíleli na pořízení jednotky (nemovité věci), když stanoví, že jednotku lze za splnění zákonem stanovených…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1211Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení stanoví základní pravidla pro takzvané hlasování per rollam, tj. mimo zasedání shromáždění.

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1214Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení určuje, jaké minimální kvórum je nezbytné dosáhnout k tomu, aby bylo rozhodnutí mimo zasedání přijato. Pro rozhodování mimo zasedání se totiž neuplatní právní úprava uvedená v § 1206 odst. 2, která je platná pouze pro přijetí usnesení na…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1179Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý vlastník má právo se přesvědčit, jak je dům a pozemek spravován a jak osoba, která je odpovědná za správu domu, hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. Proto NOZ přiznal vlastníkům právo nahlížet do uzavřených smluv ve věcech správy, jakož i do…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1190Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení je obligatorní a stanovuje, kdo je odpovědný za správu domu a pozemku. Pro tuto osobu byla zavedena v § 1177 legislativní zkratka „osoba odpovědná za zprávu domu”. Pojem správy domu a pozemku viz komentář k §…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1184Garance

15.6.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení upravuje tzv. sankční prodej jednotky v případě, že vlastník jednotky porušuje svým chováním limity dané mu zákonným rámcem a podstatným způsobem zasahuje a znemožňuje výkon práv ostatních vlastníků jednotek, čili se jedná o ochranu před…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1203Garance

15.6.2020, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Paragraf byl zrušen zákonem č. 163/2020 Sb. s účinností od 1. července 2020.

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1207Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Shromáždění se musí konat nejméně jednou ročně. Stanovy společenství mohou určit i jinou frekvenci svolávání shromáždění, nejméně se však musí konat v zákonem předpokládané frekvenci, tedy jednou…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1191Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení stanoví pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí pro případ, kdy nevzniklo společenství vlastníků (nebylo zapsáno do veřejného rejstříku). Dle komentovaného ustanovení se budou řídit pravidla pro správu domu a…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1219Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela č. 163/2020 Sb. od 1. července 2020 pouze odstranila technickou chybu - změnila slovo „vlastnictví” na „spoluvlastnictví”.

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1212Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované usnesení navazuje na § 1211, když stanoví náležitosti, které musí splňovat listina při hlasování vlastníka per rollam (mimo zasedání) (dále jen “hlasovací lístek“), aby toto hlasování mohlo být považováno za…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1183Garance

15.6.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení, respektive jeho odst. 1 reaguje na situace, kdy vlastníci jednotek nebyli ochotni poskytnout součinnost ani při řádně schválených změnách v domě či na pozemku, čímž mařili provádění legálních stavebních…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1189Garance

15.6.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení vymezuje, co vše zahrnuje správa domu a pozemku. Správa domu a pozemku je v komentovaném ustanovení vymezena negativně i pozitivně. Negativně ve smyslu toho, že se jedná o vše, co nenáleží vlastníku jednotky. Pozitivně je pak stanoveno,…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1192Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení navazuje na § 1191. Správce je osobou odpovědnou za správu domu a pozemku (§ 1190) a je oprávněn samostatně činit veškeré kroky, o kterých nerozhoduje zasedání vlastníků (§ 1191). Zasedání vlastníků má stejnou působnost jako shromáždění,…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1171Garance

15.6.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo řečeno v komentáři u § 1170 (smlouvy o výstavbě), smlouva o výstavbě upravuje různé fáze vzniku domu a jednotek. Od situace, kdy dům ještě neexistuje a staví se tzv. na zelené louce až po situaci, kdy již existuje dům včetně jednotek a jsou…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1186Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení bylo znovelizováno zákonem č. 163/2020 Sb. a vztahuje se pouze na případy, kdy k převodu vlastnického práva k jednotce dojde s účinností po 1. 7. 2020.

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1206Garance

15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

V odst. 1) komentovaného ustanovení stanoví, kdo tvoří shromáždění společenství vlastníků, a v odst. 2) komentovaného ustanovení je pak řešena problematika usnášeníschopnosti shromáždění a dále problematika kvóra potřebného k přijetí…

Přístupné pro: Aktuálně | Aktuálně Plus | Kombi | Kombi Plus
Nahrávám...
Nahrávám...