dnes je 28.5.2024

Input:

172/2001 Sb., Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně, ve znění účinném k 1.1.2003

č. 172/2001 Sb., Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně, ve znění účinném k 1.1.2003
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. dubna 2001
k provedení zákona o požární ochraně
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
498/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
§ 1, v § 3 ruší odst. 2, nové znění § 4, v § 7 mění odst. 1, ruší odst. 2, v § 9 písm. a) ruší bod 2, ruší § 10 a § 11, mění § 13 odst. 2, § 15 odst. 2, § 17 a § 18 odst. 1 písm. a)
Vláda nařizuje podle § 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
DRUHY DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJŮ A OBCÍ, JEJICH OBSAH A VEDENÍ
HLAVA I
DRUHY DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY
§ 1
(1) Dokumentaci požární ochrany kraje tvoří
a) koncepce požární ochrany kraje,1)
b) roční zpráva o stavu požární ochrany kraje,2)
c) požární poplachový plán kraje,
d) dokumentace k zabezpečení
1. plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,
2. zdrojů vody k hašení požárů,
e) dokumentace k zabezpečení požární ochrany
1. v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,
2. v budovách zvláštního významu,
3. při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
(2) Dokumentaci požární ochrany obce tvoří
a) dokumentace o zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo společné jednotky požární ochrany,
b) řád ohlašovny požárů,
c) dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti,
d) požární řád obce,
e) dokumentace k zabezpečení
1. požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob,
2. úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu,
f) plán výkonu služby členů jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí (§ 20 odst. 2), a to včetně jejich pohotovosti mimo pracoviště.
(3) Součástí dokumentace požární ochrany krajů a obcí je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti zpracovávaná a vedená podle zvláštních právních předpisů.3)
HLAVA II
OBSAH A VEDENÍ DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY
§ 2
Koncepce požární ochrany kraje
Koncepce požární ochrany kraje1) obsahuje
a) všeobecnou charakteristiku kraje se základními demografickými a geografickými údaji o kraji, s charakteristikou hospodářství, kulturních a historických objektů se zřetelem na jejich potřeby k zabezpečení požární ochrany a záchranných a likvidačních prací,
b) určení rizik požárů a rizik ostatních mimořádných událostí na území kraje,
c) způsob předcházení rizikům a přípravu na mimořádné události a jejich řešení, plnění úkolů hasičského záchranného sboru kraje a jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí a podmínky pro jejich činnost a činnost integrovaného záchranného systému,
d) střednědobé a dlouhodobé úkoly se zřetelem na zvládání možného ohrožení podle písmene b), řešení požární ochrany a její materiální a technické zabezpečení.
§ 3
Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje
Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje2) obsahuje vyhodnocení
a) výkonu státního požárního dozoru,
b) preventivně výchovné činnosti,
c) záchranných a likvidačních prací včetně příslušných statistických údajů,
d) plnění úkolů uvedených v koncepci požární ochrany.
§ 4
Obsah požárního poplachového plánu kraje
(1) Požární poplachový plán kraje obsahuje
a) výčet jednotek požární ochrany v kraji,
b) zásady součinnosti jednotek požární ochrany při zdolávání požárů, při provádění záchranných prací na území kraje a při poskytování pomoci mezi kraji a pomoci do sousedního státu,
c) úpravu povolávání
Nahrávám...
Nahrávám...