dnes je 25.7.2024

Input:

274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění účinném k 1.1.2024

č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 10. července 2001
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
274/2003 Sb.
(k 1.10.2003)
mění § 9 odst. 5 a § 36 odst. 6
20/2004 Sb.
(k 23.1.2004)
mění § 20 odst. 6
167/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 6 doplňuje odst. 11
127/2005 Sb.
(k 1.5.2005)
ruší část pátou (novel. ust. zák. o komunikacích)
76/2006 Sb.
(k 15.3.2006)
mění celkem 88 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 14 odst. 3 nahrazuje slova
222/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
vkládá v § 38 odst. 8
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
v § 34 ruší odst. 8
275/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění; celkem 150 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
39/2015 Sb.
(k 1.4.2015)
mění § 27 odst. 1
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část třetí
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění v části první ustanovení hlavy VIII
193/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění § 20 odst. 6
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 14 odst. 4 a § 29
403/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 4 odst. 3 a § 4 odst. 7
544/2020 Sb.
(k 1.2.2021)
mění § 4, § 7, § 9, § 15, § 26, § 32, § 33, § 34; vkládá § 29b
609/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 34 odst. 3
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
mění; nová přechodná ustanovení
152/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 4, § 27, § 28 a § 40
167/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 13 a § 40; vkládá § 5a
167/2023 Sb.
(k 1.1.2025)
mění § 33 a § 36 - dosud neuvedeno
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VODOVODY A KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon upravuje některé vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě (dále jen „vodovody a kanalizace”), přípojek na ně, jakož i působnost orgánů územních samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku.
(2)  Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.
(3)  Tento zákon se vztahuje na
a)  vodovody a kanalizace, pokud je trvale využívá alespoň 50 fyzických osob, nebo pokud průměrná denní produkce z ročního průměru pitné nebo odpadní vody za den je 10 m3 a více,
b)  každý vodovod nebo kanalizaci, které provozně souvisejí s vodovody a kanalizacemi podle písmene a).
(4)  Tento zákon se nevztahuje na
a)  vodovody sloužící k rozvodu jiné než pitné vody1) ,
b)  oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod,
c)  vodovody a kanalizace nebo jejich části, na které není připojen alespoň 1 odběratel.
(5)  Vodoprávní úřad může na návrh nebo z vlastního podnětu rozhodnutím stanovit, že se tento zákon vztahuje též na kanalizace uvedené v odstavci 4 písm. b) a na vodovody, které nesplňují podmínky uvedené v odstavci 3 písm. a) nebo na vodovody uvedené v odstavci 4 písm. a), jestliže je to v zájmu ochrany veřejného zdraví, ochrany zdraví zvířat nebo ochrany životního prostředí a jsou-li na vodovod nebo kanalizaci připojeni alespoň 2 odběratelé.
§ 2
Vymezení základních pojmů
(1)  Vodovod je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Vodovod je vodním dílem.2)
(2)  Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně, jedná se o jednotnou kanalizaci a srážkové vody se vtokem do této kanalizace přímo, nebo přípojkou stávají odpadními vodami. Odvádí-li se odpadní voda samostatně a srážková voda také samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci. Kanalizace je vodním dílem.
(3)  Provozování vodovodů nebo kanalizací je souhrn činností, kterými se zajišťuje dodávka pitné vody nebo odvádění a čištění odpadních vod. Rozumí se jím zejména dodržování technologických postupů při odběru, úpravě a dopravě pitné vody včetně manipulací, odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod, dodržování provozních nebo manipulačních řádů3a) , kanalizačního řádu, vedení
Nahrávám...
Nahrávám...