dnes je 19.7.2024

Input:

č. 28/2003 Sb. NSS, Azyl: humanitární azyl

č. 28/2003 Sb. NSS
Azyl: humanitární azyl
k § 12,13 a 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb.
k § 65 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (v textu též „zákon o pobytu cizinců“)
I. Manželství s občanem České republiky pojmově vylučuje udělení azylu za účelem sloučení rodiny podle § 13 zákona o azylu, neboť občanu České republiky nemůže být v České republice azyl udělen. Trvalý pobyt cizince, který uzavřel manželství s občanem České republiky, je upraven v § 65 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona o pobytu cizinců.
II. Manželství s občanem České republiky samo o sobě nepředstavuje případ hodný zvláštního zřetele, pro nějž by bylo možno udělit humanitární azyl podle § 14 zákona o azylu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17.9.2003, čj. 4 Azs 6/2003-55)
Věc: Anh Hai N. (Vietnamská socialistická republika) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobkyně.

Žalovaný dne 26. 11. 2002 zamítl žádost žalobkyně o udělení azylu. Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně podle procesních předpisů tehdy účinných opravný prostředek (po 1.1. 2003 posuzovaný jako žaloba), v němž vyjádřila svůj nesouhlas s žalovaným. Namítla, že do Vietnamu se nechce vrátit, protože uzavřela manželství s českým občanem. Krajský soud v Plzni 7. 5. 2003 však žalobu zamítl, neshledav žádný zákonný důvod, pro který by bylo možné azyl udělit.
V kasační stížnosti pak žalobkyně namítala nezákonnost naříkaného rozhodnutí, spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení, a také nepřezkoumatelnost rozsudku pro nedostatek důvodů.
Kasační stížnost Nejvyšší správní soud jako nedůvodnou zamítl.
Z odůvodnění:
Nesprávné posouzení právní otázky spočívá v tom, že na správně zjištěný skutkový stav je aplikován nesprávný právní závěr, popř. je aplikován správný právní názor, který je však nesprávně vyložen. Nepřezkoumatelnost spočívající v nedostatku důvodů rozhodnutí potom spočívá v tom, že se rozhodnutí neopírá o důvody, které opodstatňují určitý výrok rozhodnutí.
Taková pochybení Nejvyšší správní soud v napadeném rozhodnutí Krajského soudu v Plzni neshledal. Krajský soud v Plzni při vlastním přezkoumání žalobou dotčeného rozhodnutí správně vyšel ze skutkového a právního stavu, jenž existoval v době rozhodování žalovaného správního orgánu, a zabýval se všemi výroky napadeného rozhodnutí v mezích žalobních bodů. Podle názoru Nejvyššího správního soudu Krajský soud v Plzni právní otázku v předcházejícím řízení posoudil správně a stejně tak se rozhodnutí krajského soudu (obdobně jako předcházející rozhodnutí žalovaného) dostatečně opírá o důvody, které opodstatňují předmětný výrok.
Pokud žalobkyně namítá nezákonnost rozhodnutí Krajského soudu v Plzni, spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení, Nejvyšší správní soud se plně ztotožňuje se závěry soudu I. stupně, že žalobkyní uváděné důvody pro udělení azylu, a to jak v roli žadatelky před správním orgánem, tak potom obdobně i v postavení žalobkyně
Nahrávám...
Nahrávám...