dnes je 13.6.2024

Input:

č. 283/2004 Sb. NSS; Řízení před soudem: vyloučení soudce

č. 283/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: vyloučení soudce
k § 8 odst. 1 soudního řádu správního
Důvodem pro vyloučení soudce z projednávání a rozhodnutí věci nejsou podle § 8 odst. 1 s. ř. s. okolnosti spočívající v postupu soudu podle § 36 odst. 3 věty druhé s. ř. s., který vedl k zamítnutí žalobcovy žádosti o osvobození od soudních poplatků s odůvodněním, že žaloba zjevně nemůže být úspěšná, a to ani v případě, že by takové rozhodnutí nebylo věcně správné.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 6. 2003, čj. Nao 25/2003-47)
Věc: Jiří K. v P. proti A) Finančnímu úřadu pro Prahu 3 a B) Finančnímu ředitelství pro hlavní město Prahu, o návrhu na vyloučení soudců správního úseku Městského soudu v Praze z projednávání a rozhodnutí věci.

Dne 28. 11. 2001 podal žalobce u Městského soudu v Praze žalobu, kterou se domáhal zrušení dvou rozhodnutí Finančního úřadu pro Prahu 3 ze dne 15. 10. 2001 a dvou rozhodnutí Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu ze dne 4. 9. 2001 a dále toho, aby soud Finančnímu úřadu pro Prahu 3 uložil, aby ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí doručil žalobci platební výměry ze dne 13. 9. 1999 a ze dne 2.11.1999. Současně s podáním žaloby požádal žalobce s ohledem na své majetkové poměry a s ohledem na skutečnost, že na jeho majetek byl dne 20. 10. 1998 prohlášen konkurs, o osvobození od soudních poplatků.
Městský soud v Praze zamítl žalobcovu žádost o osvobození od soudních poplatků usnesením ze dne 7. 4. 2003. V odůvodnění usnesení citoval ustanovení § 36 odst. 3 s. ř. s., podle něhož může být účastník, který doloží, že nemá dostatečné prostředky, na vlastní žádost usnesením předsedy senátu osvobozen od soudních poplatků. Dospěje-li však soud k závěru, že návrh zjevně nemůže být úspěšný, takovou žádost zamítne. Přiznané osvobození kdykoliv za řízení odejme, popř. i se zpětnou účinností, jestliže se do pravomocného skončení řízení ukáže, že poměry účastníka přiznané osvobození neodůvodňují, popř. neodůvodňovaly. Po posouzení žalobních námitek dospěl soud k závěru, že žaloba je zjevně neúspěšná, a proto žádost o osvobození od soudních poplatků podle § 36 odst. 3 s. ř. s. zamítl.
Podáním ze dne 18. 4. 2003 vznesl žalobce námitku podjatosti Městského soudu v Praze a dne 28. 4. 2003 podal kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2003, kterým byla zamítnuta žádost o osvobození od soudních poplatků.
V podání, jímž vznáší námitku podjatosti Městského soudu v Praze, žalobce zejména uvedl, že z odůvodnění usnesení ze dne 7. 4. 2003 zcela zřejmě vyplývá, že soud se jeho návrhem na osvobození od soudních poplatků nezabýval, dovodil-li, že se jedná o žalobu zjevně bezúspěšnou. Zdůraznil, že jestliže v předmětném řízení jde zejména o určení, zda má být po prohlášení konkursu v daňovém řízení doručováno pouze správci konkursní podstaty, a nikoliv úpadci, pak je důvod zamítnutí žádosti o osvobození poplatků z toho důvodu, že bylo doručeno právě správci konkursní podstaty, v rozporu se základními soudními principy, které by nepodjatý soud nikdy nemohl popřít. Jinými slovy, aniž bylo ve věci samé jednáno a rozhodováno, byla žaloba předem zamítnuta. Žalobce citoval ustanovení § 8
Nahrávám...
Nahrávám...