dnes je 20.7.2024

Input:

296/2004 Sb., Vyhláška, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.7.2022

č. 296/2004 Sb., Vyhláška, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.7.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 28. dubna 2004,
kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
661/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 5 mění ust. o účinnosti
299/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění přílohu č. 3
84/2011 Sb.
(k 25.3.2011)
mění název vyhlášky, § 1, § 2 odst. 2 písm. e) a přílohu č. 3; ruší část druhou; nové přechodné ustanovení
5/2015 Sb.
(k 24.1.2015)
mění přílohy; nové přechodné ustanovení
153/2022 Sb.
(k 1.7.2022)
mění přílohu č. 3
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 13b odst. 7 a § 25 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 53/2004 Sb., (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
TECHNICKÝ ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ RODNÝCH ČÍSEL NA VÝDEJOVÁ MÍSTA A PŘIDĚLOVÁNÍ RODNÝCH ČÍSEL VÝDEJOVÝM MÍSTEM
§ 1
Předávání rodných čísel na výdejová místa
(1)  Z registru rodných čísel1) (dále jen „registr”) se pro účely individuálního přiřazení rodného čísla fyzickým osobám2) předávají výdejovým místům rodných čísel3) (dále jen „výdejové místo”) sestavy rodných čísel (dále jen „sestava”). Sestava je tvořena pro jednotlivé kalendářní dny a výdejovému místu se soubory sestav předávají na období tří kalendářních měsíců tak, aby je každé výdejové místo obdrželo k prověření a následnému využití nejpozději 3 pracovní dny před začátkem prvního kalendářního měsíce období, pro něž je soubor sestav tvořen. Postup podle věty druhé se nepoužije v případě, jsou-li sestavy nebo vyžádaná rodná čísla podle odstavce 2 poskytována dálkovým přístupem prostřednictvím sítě elektronických komunikací se zajištěním zpětné komunikace s výdejovým místem.
(2)  Z registru se dále na vyžádání výdejového místa poskytují určená a dosud nepřidělená rodná čísla za účelem jejich přidělení fyzické osobě podle § 16 písm. b), c), d) a e) a § 17 odst. 2 zákona (dále jen „vyžádaná rodná čísla”).
(3)  Sestavy podle odstavce 1 se předávají nebo vyžádaná rodná čísla podle odstavce 2 se poskytují4)
a)  dálkovým přístupem prostřednictvím sítě elektronických komunikací se zajištěním zpětné komunikace s výdejovým místem,
b)  na technickém nosiči dat, nebo
c)  ve formě tištěné dokumentace.
(4)  Konkrétní formu předávání sestav nebo poskytování vyžádaných rodných čísel na příslušné výdejové místo stanoví správce registru5) podle stavu technických podmínek registru s přihlédnutím ke stavu technických podmínek konkrétního výdejového místa.
(5)  Předané sestavy, obsahující rodná čísla pro příslušný kalendářní měsíc, spolu s vyžádanými rodnými čísly v tomto měsíci, předá výdejové místo po jejich zpracování podle § 2 správci registru, a to formou, v jaké mu byly poskytnuty.
§ 2
Přidělování rodného čísla výdejovým místem
(1)  Do sestavy se k rodnému číslu přidělenému fyzické osobě při narození pro účely tvorby registru zapisují tyto údaje:
a)  jméno, popřípadě jména, příjmení fyzické osoby, které bylo rodné číslo přiděleno,
b)  den, měsíc a rok narození,
c)  místo a okres narození a u fyzické osoby, která se narodila v cizině, místo a stát narození; název místa narození se zapisuje podle jeho aktuální
Nahrávám...
Nahrávám...