dnes je 3.10.2023

Input:

37/1992 Sb., Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 37/1992 Sb., Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění účinném k 1.1.2022
VYHLÁŠKA
ministerstva spravedlnosti České republiky
ze dne 23. prosince 1991
o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
584/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
mění, doplňuje
194/1993 Sb.
(k 1.9.1993)
mění, doplňuje
246/1995 Sb.
(k 26.10.1995)
mění, doplňuje
278/1996 Sb.
(k 14.11.1996)
mění, doplňuje
234/1997 Sb.
(k 1.10.1997)
mění
482/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění, též ruší § 40, § 68 a § 69 (92 novelizačních bodů)
104/2002 Sb.
(k 29.3.2002)
mění (26 novelizačních bodů)
268/2003 Sb.
(k 22.8.2003)
mění § 2, § 6, § 7, § 16 a § 25
202/2007 Sb.
(k 1.9.2007)
mění celkem 35 novelizačních bodů
315/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 2 odst. 2 písm. b) bod 8, § 6 odst. 2 písm. t) a odst. 9, § 63b odst. 1; ruší část sedmou
168/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění; celkem 37 novelizačních bodů
457/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění část sedmou
438/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 21b, § 24 odst. 1, § 25, § 28b; vkládá nový § 28c
322/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 167 novelizačních bodů
384/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 6 a § 7; vkládá § 6a a § 6b
222/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění, celkem 29 novelizačních bodů
516/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 2a, § 4, § 6a, § 6b, § 7 a § 23
Ministerstvo spravedlnosti České republiky stanoví podle § 62 odst. 2 zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, podle § 391 a § 391a odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, podle § 374 a čl. III bodu 12 občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 71 písm. b) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání:
ČÁST PRVNÍ
ORGANIZACE PRÁCE U SOUDŮ
§ 1
Základy organizace
Základem vnitřního uspořádání soudů jsou soudní oddělení , která se vytvářejí pro jednotlivé senáty a samosoudce. Administrativní a jiné kancelářské práce pro jedno nebo více oddělení provádí soudní kancelář. Dále jsou zřízeny společné útvary vykonávající úkony pro celý soud.
§ 2
(1) Na trestním úseku zajistí předseda soudu v rozvrhu práce specializaci v řízení ve věcech
a) korupce úředních osob,
b) korupce při veřejných zakázkách,
c) korupce při veřejných soutěžích,
d) korupce při veřejných dražbách.
(2) Při rozdělení věcí mezi jednotlivá soudní oddělení v rozvrhu práce se v rozsahu, v jakém je soud příslušný na daném stupni v těchto věcech podle zákona jednat, a s přihlédnutím k personálnímu vybavení soudu, zajistí specializace soudních oddělení
a) na trestním úseku zejména v řízení ve věcech
1. mladistvých,
2. cizinců,
3. dopravní kriminality,
4. finanční a bankovní kriminality,
5. trestných činů vojenských,
6. závažné organizované kriminality (zejména účast na organizované zločinecké skupině a trestné činy spáchané organizovanou skupinou);
b) na občanskoprávním úseku zejména v řízení ve věcech
1. péče soudu o nezletilé,
2. pozůstalostních,
3. duševního vlastnictví,
4. nekalé soutěže a nedovoleného omezování hospodářské soutěže,
5. veřejných rejstříků právnických a fyzických osob,
6. insolvenčních,
7. směnečných a šekových,
8. pracovněprávních,
9. výkonu rozhodnutí a exekucí,
10. s cizím prvkem;
c) na úseku správního soudnictví.
(3) Na úřední desce soudu se uvede, kde je rozvrh práce na soudu uložen a v jakou dobu lze do něj nahlížet a činit z něj opisy a výpisy. Rozvrh práce musí být veřejně přístupný též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 2a
(1) Nemůže-li věc v určeném soudním oddělení projednat a rozhodnout žádný senát nebo samosoudce určený rozvrhem práce podle § 2, přidělí předseda soudu věc jinému senátu (samosoudci); obdobně postupuje, nemůže-li ve věci provést úkony žádný z vyšších soudních úředníků, soudních tajemníků nebo soudních vykonavatelů určených rozvrhem práce.
(2) Brání-li náhlá překážka nebo překážka krátkodobé povahy soudci nebo vyššímu soudnímu úředníku, soudnímu tajemníku, soudnímu vykonavateli anebo justičnímu kandidátovi provést ve věci jednotlivé úkony, určí předseda soudu, kdo místo něj potřebné úkony provede.
§ 3
Úkony mimo soudní budovu
(1) Má-li být některý úkon soudu vykonán mimo pracoviště soudu v budově státního orgánu nebo státního ústavu,
Nahrávám...
Nahrávám...