dnes je 25.7.2024

Input:

394/2002 Sb., Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi v roce 2002, ve znění účinném k 31.5.2006

č. 394/2002 Sb., Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi v roce 2002, ve znění účinném k 31.5.2006
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. srpna 2002
o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
234/2005 Sb.
(k 17.6.2005)
v § 3 doplňuje odst. 3
236/2006 Sb.
(k 31.5.2006)
mění § 1 až 5, ruší § 8
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
 Toto nařízení upravuje poskytování finanční pomoci ze státního rozpočtu fyzickým osobám, které byly postiženy povodněmi a sesuvy půdy v důsledku nadměrných srážek (dále jen „povodeň”), ve formě příspěvku.
§ 2
(1)  Osobě, která ke dni vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu1) pro příslušné území v důsledku povodně (dále jen „rozhodný den”) užívala byt2) z titulu vlastnického práva nebo jiného právního důvodu3) v objektu, na který bylo v důsledku povodně vydáno pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby4) nebo který byl v souvislosti s povodní zničen nebo v rámci záchranných prací odstraněn5) (dále jen „odstraňovaný objekt”), poskytne krajský úřad příspěvek v celkové výši 150 000 Kč.
(2)  Osobám, které byly společnými nájemci bytu v odstraňovaném objektu nebo tento byt společně užívaly z jiného právního důvodu (dále jen „společní uživatelé”), rozdělí krajský úřad celkovou částku příspěvku 150 000 Kč rovným dílem mezi ty společné uživatele, kteří splňují podmínky pro poskytnutí příspěvku.
(3)  Podmínkou pro poskytnutí příspěvku je, že osoba v rozhodný den v odstraňovaném objektu trvale bydlela.
§ 3
(1)  Příspěvek poskytne krajský úřad na základě písemné žádosti osoby uvedené v § 2. Žádost musí být podána do 2 let od rozhodného dne a doložena:
a)  výpisem z katastru nemovitostí potvrzujícím vlastnictví nebo spoluvlastnictví odstraňovaného objektu nebo bytu ve vlastnictví v takovém objektu, popřípadě obsah věcného břemene,
b)  nájemní smlouvou či dokladem o jiném právním důvodu užívání bytu, včetně toho, zda se jedná o společné uživatele bytu,
c)  čestným prohlášením osoby uvedené v § 2, že v bytě v rozhodný den trvale bydlela,
d)  pravomocným rozhodnutím o odstranění stavby s potvrzením stavebního úřadu, že rozhodnutí bylo vydáno v důsledku poškození stavby povodní, popřípadě potvrzením stavebního úřadu, že stavba byla v souvislosti s povodní zničena nebo v rámci záchranných prací odstraněna.
(2)  Skutečnosti uvedené v dokladech podle odstavce 1 písm. d) musí být ověřeny krajským úřadem.
(3)  Žádost lze podat i po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1, pokud rozhodnutí podle odstavce 1 písm. d) nabylo právní moci po uplynutí této lhůty, nejpozději však do 3 let od rozhodného dne.
§ 4
(1)  Dojde-li v období 1 roku od rozhodného dne k úmrtí osoby uvedené v § 2 odst. 1 a 2, která splňovala podmínky pro poskytnutí příspěvku podle tohoto nařízení, poskytne se příspěvek, popřípadě jeho část jejím příbuzným v řadě přímé, sourozencům či
Nahrávám...
Nahrávám...