dnes je 25.7.2024

Input:

45/2000 F.z., Opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2000 u ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných

45/2000 F.z., Opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2000 u ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
Opatření
k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2000 u ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
Ministerstvo financí podle § 10 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl. I
 
Referent: Ing. Eminger, tel. 5704 4007
Čj. 283/76 105/2000
 
ze dne 10. listopadu 2000
Při roční účetní uzávěrce a při předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2000 postupují podle tohoto opatření a podle pokynů v jeho příloze
a)  ústřední orgány
b)  rozpočtové a příspěvkové organizace jimi zřizované.
Čl. II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení, které bude provedeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů. Tímto opatřením se ruší opatření Ministerstva financí ČR čj. 283/89 069/1997 ze dne 4. prosince 1997, uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 12/1997.
 
Ministr financí:
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., v. r.
 
Příloha k čj. 283/76 105/2000
Pokyny Ministerstva financí k roční účetní uzávěrce a sestavení ročních účetních výkazů ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
Oddíl I
Rozpočtové organizace
A. Závěrečné účtování
1. Před sestavením ročních účetních výkazů je nutno zaúčtovat všechny účetní případy, týkající se roku 2000.
Jde zejména o všechny účetní případy podle výpisů z účtů u peněžního ústavu, dále je nutno zaúčtovat spotřebu materiálových zásob za rok 2000 v souladu s variantou A nebo B způsobu účtování zásob, rozdíly zjištěné při inventarizaci majetku a závazků, zálohy poskytnuté jednak pracovníkům, jednak zálohovaným organizacím, údaje ze zúčtovacích a výplatních listin sestavených za prosinec 2000.
2. Zůstatky účtů 201 - Financování výdajů rozpočtových organizací, 203 - Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím a na hospodářskou činnost, 204 - Poskytnuté dotace podnikatelským subjektům, 221 - Limity investičních výdajů, 222 - Limity provozních výdajů, 233 - Čerpací investiční účet rozpočtových organizací, 234 - Čerpací neinvestiční účet rozpočtových organizací a účty účtové třídy 4 - Náklady rozpočtových organizací se převedou na účet 964 - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření.
3. Zůstatky účtů 205 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti rozpočtových organizací, 206 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku a 235 - Příjmový účet rozpočtových organizací se převedou na účet 965 - Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření.
4. Organizace vyúčtují nárok na příděl do rezervního fondu z dosaženého zlepšeného výsledku rozpočtového hospodaření zápisem na vrub účtu 346 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem a ve prospěch účtu 914 - Fond rezervní.
5. Pokud organizace provozují
Nahrávám...
Nahrávám...