dnes je 25.7.2024

Input:

č. 69/2004 Sb. NSS, Sídlo právnické osoby

č. 69/2004 Sb. NSS
Sídlo právnické osoby
Řízení před soudem: zaplacení soudního poplatku
k § 19c odst. 2 občanského zákoníku, ve znění účinném k 1. 1. 2002
k § 9 odst. 7 zákona ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 151/2002 Sb.
I. Skutečným sídlem právnické osoby, jež je podle § 19c odst. 2 obč. zák. podnikatel povinen zapsat do obchodního rejstříku, je mimo jiné adresa místa, z něhož je právnická osoba svým statutárním orgánem řízena. Neuvede-li žalobce jinou adresu pro doručování, doručuje soud na tuto adresu.
II. Ustanovení § 9 odst. 7 zákona ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, umožňuje i ve správním soudnictví zaplatit soudní poplatek po vydání usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku, pokud toto usnesení ještě nenabylo právní moci. Je-li poplatek takto zaplacen, zruší usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku soud, který je vydal.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2003, čj. 5 Afs 4/2003-29)
Věc: Veřejná obchodní společnost J. v Š. proti Finančnímu ředitelství v Ostravě o zrušení rozhodnutí žalovaného, o kasační stížnosti žalobce.

Žalobce dne 6. 12. 2002 podal u Krajského soudu v Ostravě žalobu proti dvěma rozhodnutím žalovaného Finančního ředitelství v Ostravě ze dne 7. 10. 2002. Domáhal se zrušení obou těchto rozhodnutí a vrácení věcí žalovanému k dalšímu řízení. Žalobu opatřil kolkovou známkou v hodnotě 1000 Kč.
Krajský soud v Ostravě žalobce dne 12. 12. 2002 vyzval, aby ve lhůtě deseti dnů od doručení výzvy zaplatil soudní poplatek - doplatek dalších 1000 Kč, neboť žalobou byla napadena dvě rozhodnutí a na soudním poplatku bylo zaplaceno jen 1000 Kč. Výzva byla doručena jednak advokátovi žalobce, který ji převzal 13. 12. 2002, jednak samotnému žalobci. Výzvu k zaplacení soudního poplatku Krajský soud v Ostravě zaslal stěžovateli na jeho adresu: ulice T. č. 29 v Š. Žalobce nebyl při doručování výzvy držitelem poštovní licence zastižen, a proto byla zásilka dne 13.12. 2002 uložena na poště.
Krajský soud v Ostravě následně usnesením ze dne 14. 1. 2003 vyloučil k samostatnému projednání žalobu proti druhému rozhodnutí žalovaného. Usnesení nabylo právní moci dne 24. 1. 2003. Řízení o této věci pak soud svým unesením ze dne 24. 2. 2003 zastavil, a to podle § 47 odst. 1 písm. c) s. ř. s. a podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích.
Proti usnesení o zastavení řízení podal žalobce kasační stížnost. V té namítal nezákonnost uvedeného usnesení z důvodu uvedeného v § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. Žalobce byl přesvědčen o tom, že pro zastavení řízení z důvodu nezaplacení soudního poplatku nebyly splněny podmínky, neboť výzva soudu k zaplacení soudního poplatku ze dne 12. 12. 2002 mu nebyla doručena. Nejsou ani splněny podmínky pro naplnění fikce doručení třetím dnem od uložení této písemnosti ve smyslu § 47 odst. 3 o. s. ř, neboť v době doručování výzvy se žalobce v místě doručování nezdržoval. Z napadeného usnesení navíc jednoznačně nevyplývá, které konkrétní řízení bylo zastaveno, neboť v něm není specifikováno příslušné rozhodnutí žalovaného.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Stěžovatel podal dne 6. 12. 2002 u Krajského soudu v Ostravě
Nahrávám...
Nahrávám...