dnes je 2.7.2022

Input:

74/2002 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o vyhrazených elektrických zařízeních

č. 74/2002 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o vyhrazených elektrických zařízeních
[zrušeno č. 123/2022 Sb.]
VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu
ze dne 22. ledna 2002
o vyhrazených elektrických zařízeních
Český báňský úřad stanoví podle § 8a odst. 8 písm. a) a c) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 124/2000 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška stanoví, která technická zařízení při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a při pracích s těmito činnostmi souvisejícími se považují za vyhrazená elektrická zařízení.
(2) Vyhláška dále blíže vymezuje předpoklady kladené na odbornou způsobilost organizací provozujících vyhrazené elektrické zařízení, a to z hlediska potřebného technického vybavení a odborné způsobilosti jejich zaměstnanců.
§ 2
Vyhrazená elektrická zařízení
(1) Vyhrazeným elektrickým zařízením je:
a) elektrické zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu plynů a par, elektrické zařízení v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu prachů nebo výbušnin, elektrické zařízení v prostorech z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných a elektrické zařízení v plynujících dolech a uhelných dolech a také zařízení, kterým je v souvislosti s těmito prostory a doly zajištěna ochrana před bleskem a před nebezpečnými účinky statické elektřiny,
b) elektrické zařízení silové v ostatních prostorech a s tímto zařízením související spínací a řídicí zařízení; za spínací a řídicí zařízení se považují i ovládací a bezpečnostní obvody.
(2) Za vyhrazené elektrické zařízení se nepovažuje:
a) elektrické zařízení držené v ruce do napětí 400 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných, pokud toto není pevně připojené k elektrické síti,
b) elektrické zařízení přenosné do napětí 400 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných, pokud toto není pevně připojené k elektrické síti,
c) elektrické zařízení nepřenosné nebo upevněné do napětí 400 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných, pokud toto není pevně připojené k elektrické síti,
d) pohyblivé přívody a šňůrová vedení pro elektrická zařízení do napětí 400 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných, která mají průřez fázového nebo krajního vodiče 6 mm2 nebo menší, pokud nejsou pevně připojená k elektrické síti.
§ 3
Požadavky na odbornou způsobilost organizací a způsob jejího prověřování pro vydání oprávnění
(1) Odborně způsobilou pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení je organizace, která splňuje požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních stanovené zvláštním právním předpisem a která má k této činnosti platné oprávnění vydané obvodním báňským úřadem.
(2) Žádost o vydání oprávnění se podává u místně příslušného obvodního báňského úřadu, v jehož obvodu působnosti má organizace sídlo, popřípadě místo podnikání, nebo podnikající fyzická osoba místo trvalého pobytu. Není-li takové místo na území České republiky, řídí se příslušnost podle místa zamýšlené činnosti, k níž je oprávnění třeba.
(3) Organizace žádající o prověření odborné způsobilosti a vydání oprávnění k
Nahrávám...
Nahrávám...