dnes je 28.5.2024

Input:

BOZP v SVJ - fáze realizace stavby

8.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.1.2
BOZP v SVJ - fáze realizace stavby

Ing. Václav Kápl

Poté, co jsme řádně připravili stavbu, následuje výběr zhotovitele, který bude stavbu realizovat. K tomu budeme vybírat i svého zástupce, který bude kontrolovat kvalitu provádění stavby – technický dozor. A nesmíme zapomenout na výběr koordinátora pro realizaci stavby, který bude kontrolovat bezpečnost práce na stavbě. Pro určení koordinátora pro realizaci stavby platí obdobné požadavky jako v případě koordinátora při přípravě stavby. Změní se pouze předmět činnosti, kterou bude plnění ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. – § 18 odst. 2 a NV č. 591/2006 Sb.§ 8. Opět musí platit přímá vazba mezi určeným koordinátorem a zadavatelem stavby. Za koordinátora při realizaci může zadavatel určit stejnou odborně způsobilou osobu, která vykonávala koordinátora při přípravě. Určený koordinátor pro realizaci nesmí být osobou, která odborně vede stavbu (stavbyvedoucí, mistr) nebo je zaměstnancem zhotovitele. S ohledem na jednu z dalších povinností zadavatele se doporučuje, aby ve smlouvě nad rámec uvedeného byl ještě domluven kontakt na zástupce zadavatele, se kterým bude koordinátor komunikovat.

Vlastní realizace stavby začíná předáním staveniště vybranému zhotoviteli. Okamžikem předání staveniště začíná ze zákona i výkon činnosti koordinátora pro realizaci. Datum předání staveniště má ještě jeden důležitý význam související s povinností zadavatele. Tím je povinnost osm dní před předáním staveniště doručit na příslušný oblastní inspektorát práce (příslušný = podle místa realizace stavby) oznámení o zahájení prací. Jeho obsah určuje NV č. 591/2006 Sb. v § 5, který se odkazuje na přílohu č. 4, ke stažení na odkazu zde.

Příloha č. 4 – Vzor náležitostí oznámení o zahájení prací

Náležitosti oznámení o zahájení prací

1. Datum odeslání oznámení.

2. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, sídlo/adresa místa bydliště zadavatele stavby (stavebníka).

3. Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště.

4. Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, pokud mají být na stavbě prováděny.

5. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, sídlo/adresa místa bydliště zhotovitele a fyzické osoby zabezpečující odborné vedení provádění stavby, popřípadě osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

6. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště, číslo platného osvědčení koordinátora při přípravě stavby.

7. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště, číslo platného osvědčení koordinátora při realizaci stavby.

8. Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací.

9. Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi.

10. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi.

11. Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi.

12. Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby oprávněné jednat jeho jménem.

Protože se jedná o důležitý dokument, kterým vstupuje zadavatel do styku se státní správou, dále si uveďme, jak správně vyplnit tento dokument. Někteří zadavatelé využívají placených nabídek koordinátorů, kteří dokument za zadavatele připraví včetně jeho doručení na OIP. K tomuto postupu se vymezuji, protože zodpovědnost jak za uvedené údaje, tak i za doručení na OIP je nepřenosná – zákonem daná zadavateli. Přitom zadavatel má k dispozici všechny požadované informace k vyplnění, zatímco v případě koordinátora tento ve své podstatě pracuje jako výborně placený písař, jenž vyplní příslušné body podle informací získaných od zadavatele. A pokud tyto informace nemá, pak si je mnohdy vymyslí nebo neuvede, čímž na sebe upozorní kontrolní orgán a ten pak při kontrole na nesrovnalosti přijde. Z hlediska doručování je povinnost uložená zadavateli stavby. Ten by ideálně k doručení oznámení měl využít datových schránek. Pro zadavatele to má dvě výhody oproti jiným způsobům doručování. Jednak má doklad o doručení, který bude potřebovat v případě kontroly na prokázání dodržení zákonných požadavků a současně ušetří za poštovné, protože zprávy posílané na státní instituce nejsou zpoplatněny. V době psaní tohoto článku se uvažuje o tom, že oznámení budou povinně vyplňována elektronicky a doručována prostřednictvím datové schránky.

Komentář k jednotlivým bodům oznámení

1. Datum odeslání oznámení

Datum odeslání se uvádí ve formátu dd.mm.rrrr. Tento údaj má informační význam a prakticky by se mohl uplatnit v případě nějakého problému s doručením.

2. Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/adresa místa bydliště, případně místo podnikání zadavatele stavby (stavebníka)

Zde se uvádí přesné označení zadavatele stavby. Identifikační údaje je třeba vyplnit v souladu např. s tím, jak je uveden zadavatel stavby v živnostenském rejstříku nebo v obchodním rejstříku. Je třeba vždy uvést identifikační číslo (dále jen "IČ"). Jednak podle IČ se následně v databázi vyhledávají jednotlivé subjekty. Zároveň se provádí kontrola správnosti názvu zadavatele stavby. U nepodnikajících fyzických osob pak chybějící IČ potvrzuje tuto skutečnost. Nejčastějším nedostatkem v tomto bodě bývá právě chybějící identifikační číslo. Někteří zadavatelé staveb ke svému označení doplňují informaci o zmocněných či pověřených osobách. Tato informace je nadbytečná, protože při kontrole plnění povinností zadavatelů je pro inspektory jediným partnerem zadavatel stavby, který si k jednání může přizvat kohokoli podle svého uvážení. Zodpovědnost zadavatele stavby je však objektivní, tzn. nepřenosná na jiné osoby.

3. Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště

V případech rekonstrukcí, přístaveb, zateplování apod. je naplnění tohoto požadavku jednoduché a stačí pouze napsat adresu. Jinak tomu bude v případě novostaveb nebo specifických staveb budovaných ve volném terénu (čističky odpadních vod, vodojemy, propustky a mosty na komunikacích, polní cesty). Zde by měl zpracovatel oznámení popsat umístění tak, aby podle tohoto popisu bylo možné stavbu nalézt. Může to být, např. propustek na silnici mezi obcemi X a Y, most přes řeku u obce ..., polní cesta na katastrálním území ..., čistička na jižním okraji obce ..., vodovod z obce... do obce... atp. Často zjišťovaným nedostatkem orgánů inspekce práce bývá příliš obecný popis konstatující např. pouze název obce bez bližší specifikace.

4. Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, pokud mají být na stavbě prováděny

V tomto bodě se požadují dvě informace, což velmi často nebývá respektováno. První informací je druh stavby. Jedná se o důležitý údaj, ze kterého lze odvodit charakter stavby. Co by mělo být jako druh stavby uváděno? Ve své podstatě stačí jednoslovné vyjádření typu novostavba, přístavba, modernizace, stavební úpravy, nástavba, odstranění, zateplení pláště, revitalizace, přestavba, vestavba, změna technologie atd. Druhým údajem je uvedení jednotlivých prací a činností uvedené v příloze č. 5 k NV č. 591/2006 Sb. Tento údaj je možný uvést opsáním konkrétního bodu do oznámení nebo zkopírováním celé přílohy do oznámení a v tomto pak označení aktuálních bodů (méně vhodné řešení zbytečně rozšiřující rozsah oznámení). O jaké práce se zvýšeným rizikem se jedná, najde zadavatel v plánu BOZP. Nejúspornější vyjádření je pak pouhým odkazem na konkrétní bod přílohy (např. práce podle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. budou podle bodů 6 a 11).

Nejčastějšími nedostatky jsou chybějící informace o druhu stavby. Někdy jsou vypisovány práce bez ohledu na znění přílohy typu – na stavbě budou zemní práce pro základy, zdění z cihelných bloků, osazování oken apod. Dále pak zjevně nejsou uvedeny správně připadající činnosti. Např. při stavbě ocelové skladové haly se bude určitě jednat o bod 11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb, pokud bude prováděna rekonstrukce mostu přes řeku, lze předpokládat, že se bude jednat o bod 4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí. V případě zateplovacích prací se bude jednat o bod 5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m, případně bod 6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení.

5. Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/adresa místa bydliště, případně místo podnikání zhotovitele stavby a fyzické osoby zabezpečující odborné vedení provádění stavby, popřípadě vykonávající stavební dozor investora/stavebníka

V tomto bodě jsou opět požadovány dvě informace: jednak identifikace zhotovitele opět přesně podle výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku – opět je zde důležité identifikační číslo (platí totéž jako v případě bodu 2), jednak další údaj potom uvádí osobu, která je na stavbě stavbyvedoucím, případně vedoucím projektu apod. Pokud je určen stavební dozor, pak se zde uvede jeho identifikace. Někdy nebývá jeden zhotovitel, ale stavbu realizuje sdružení firem. V tomto případě je nutno uvést všechny členy sdružení, samozřejmě včetně identifikačních čísel. Mezi často zjišťované nedostatky patří neuvedení IČ, někdy, zřejmě díky kopírování či přepisování, je IČ od jiné organizace, než která je slovně identifikována, chybí uvedení stavbyvedoucího. Protože oznámení o zahájení prací je umísťováno na veřejně přístupném místě, je dobré, aby u jména stavbyvedoucího bylo uvedeno i telefonní spojení. To může předejít tomu, že některé problémy vyvolané stavbou vůči okolí mohou občané řešit přímo se stavbyvedoucím místo posílání stížností na úřady.

6. Jméno a příjmení/název, případně identifikační číslo a sídlo/adresa místa bydliště, případně místo podnikání koordinátora při přípravě stavby

Zde se uvádí

Nahrávám...
Nahrávám...