dnes je 28.5.2024

Input:

BOZP v SVJ - povinnosti stavebníka

8.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.1.1
BOZP v SVJ - povinnosti stavebníka

Ing. Václav Kápl

Poté, kdy jsme si nastínili možné případy s dopadem na uvedený zákon, uveďme si nejdříve souhrn povinností zadavatelů. K tomu si hned uveďme i stručný návod na jejich naplnění.

Povinnosti stavebníka (zadavatele stavby) v oblasti BOZP stanovuje zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění, v § 14 a 15 (plus § 4 a 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.), kde jsou mimo jiné uvedeny i tyto povinnosti:

 • určit koordinátora (KOO) ve fázi přípravy a ve fázi realizace – KOO pro přípravu se určuje při zahájení projektování projektové dokumentace (PD) pro stavební povolení, pro realizaci od předání staveniště – řeší se smlouvou o dílo mezi zadavatelem a koordinátorem (pozn. nemělo by se jednat o mandátní – příkazní smlouvy), 1)

 • předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi – výhodné je toto uvést ve smlouvě o dílo s koordinátorem, 1)

 • poskytovat koordinátorovi potřebnou součinnost – prakticky např. tím, že pokud dostane od koordinátora zadavatel stavby informaci, že nějaký zhotovitel opakovaně porušuje bezpečnost práce, je povinen vůči němu přijmout opatření vedoucí ke zjednání nápravy – ust. písm. a) bod 3 § 18 odst. 2 zákon č. 309/2006 Sb., 1)

 • zavázat všechny zhotovitele stavby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby – řeší se ve smlouvách s projektantem nebo zhotovitelem, 1)

 • zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi – většinou je to řešeno určením koordinátora pro přípravu, 1)

 • podepsat oznámení o zahájení prací – často si přípravu (vyplnění přílohy) objedná u koordinátora pro přípravu a je to součástí plánu BOZP,

 • doručit oznámení o zahájení prací – měl by mít doklad o doručení, výhodné využít datových schránek, nedoručovat přes KOO apod., 1)

 • zajistit, aby byl stejnopis oznámení o zahájení prací vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště – může řešit smluvně prostřednictvím koordinátora nebo zhotovitele,

 • provést bez zbytečného odkladu aktualizaci oznámení o zahájení prací – neposílá se na OIP, ale vyvěšuje se pouze na staveništi, 1)

 • zajistit aktualizaci plánu BOZP – většinou provádí KOO ve fázi realizace, 1)

 • při určování koordinátora prověřit, zda má doklad o úspěšně složené zkoušce – platnost pět let – a platné živnostenské oprávnění na provádění prací v oblasti bezpečnosti práce.

Pozn. 1): správní delikty se sankcí do 400 000 Kč

Po přehledu souhrnu povinností zadavatele je v tuto chvíli vhodné uvést pro ty, kteří mají zájem nebo potřebu získat podrobné informace, odkaz na publikaci, která se podrobně uvedenou problematikou zabývá. Jedná se o publikaci Zadavatelé staveb a bezpečnost práce ve stavebnictví .

Postup při plnění výše uvedených povinností zadavatelů staveb si uveďme na celkem nejčastější činnosti, kterou je zateplování objektů.

Celá realizace takovéto akce začíná samozřejmě diskusí nad rozhodnutím o provedení zateplení, kde primární roli budou hrát peníze. K tomu se samozřejmě váže otázka možnosti získání dotace z některých dotačních titulů. Protože získání dotace není nárokové, může SVJ rozhodnout, že připraví podmínky pro stavbu a následně vyčká, zda získá na akci dotaci či ne. Proto osloví projektanta, který by připravil projektovou dokumentaci. Bude se jednat o projektovou dokumentaci pro stavební povolení případně pro ohlášení stavby. V tomto směru nejsou požadavky stavebních úřadů srovnatelné a je otázkou, jak tomu bude s platností nového stavebního zákona.

V každém případě nestačí v tuto chvíli řešit pouze projektanta, ale nastupuje i povinnost provést posouzení stavby z hlediska tří parametrů:

 1. Bude stavba realizována na stavební povolení nebo ohlášení? Zde se vychází podle stavebního zákona a podle novelizovaného stavebního zákona bude otázka, zda bude stavba vyžadovat povolení.
 2. Bude stavba realizována více zhotoviteli? Zde je třeba uvést častou chybu, kdy se zadavatelé domnívají, že pokud budou uzavírat smlouvu pouze s jedním zhotovitelem, bude stavba realizována pouze jedním zhotovitelem. Toto je však mylný názor. Zhotovitelem zákon č. 309/2006 Sb. v § 3 odst. 1 definuje zhotovitele jako stavebního podnikatele, který vykonává svou činnost na staveništi. Touto činností se nerozumí pouze vlastní stavební, montážní apod. činnost, ale i činnost spojená s údržbou objektů. Proto pokud jsou činnosti prováděny na staveništi, pak i například firma provádějící mytí oken po provedené výměně je v souladu se zákonem zhotovitelem. Stejně tak zhotovitelem bude i revizní technik provádějící třeba revizi upraveného hromosvodu nebo elektrických rozvodů vedených po zateplované fasádě například k osvětlovacím světlům. Po tomto výčtu je asi zřejmé zejména těm, kdo mají nějaké povědomí o situaci ve stavebnictví, že požadavek na více zhotovitelů bude naplněn prakticky vždy. I kdyby stavební firma byla přesvědčena, že má schopnost provést zateplení prostřednictvím svých zaměstnanců, tito zaměstnanci nebudou obvykle těmi, kdo postaví lešení, k dopravě materiálu na střechu může být použit externí autojeřáb a úpravy elektro samozřejmě musí dělat oprávněná firma s odbornými zaměstnanci.
 3. Nejsložitější pro SVJ bude posouzení rozsahu stavby, tzn. zda realizace celé stavby se všemi předpokládanými činnostmi přesáhne rozsah 500 dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Co tato věta znamená? Jedná se o odborný odhad – například, že se předpokládá, že na stavbě denně bude pracovat pět osob (včetně vedení stavby) a stavba bude trvat sto pracovních dní. Vynásobením těchto čísel se dostaneme na hodnotu 500, což je právě limitní hodnota. Zde z praxe je třeba upozornit na zodpovědnost zadavatele, tedy SVJ, za uvedené rozhodnutí. Setkal jsem se s tím, že "spřátelený" projektant ve snaze ušetřit zadavateli prostředky za určení koordinátora, uvedl v projektové dokumentaci, že nebude třeba koordinátora určovat, že rozsah stavby nepřesáhne 500 osobodní apod. Při kontrole zadavatele stavby se pak výpočtem ze skutečných informací uvedených ve stavebním deníku ukázalo, že realita byla zásadně odlišná od stanovené hranice, a zadavatele stavby od pokuty nezachránila argumentace, že v projektové dokumentaci to bylo jinak.

Pokud budou všechny tři uvedené požadavky naplněny, resp. bude odpovědí třikrát ano, musí SVJ určit koordinátora při přípravě stavby. Kdo je koordinátor, uvádí samozřejmě zákon č. 309/2006 Sb. Jedná se o odborně způsobilou osobou, která vlastní doklad o úspěšně vykonané zkoušce koordinátora. Tento doklad má omezenou platnost,

Nahrávám...
Nahrávám...