dnes je 14.7.2020

Input:

Daň z nabytí nemovitých věcí

10.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6
Daň z nabytí nemovitých věcí

Ing. Zdeněk Morávek

Novela rušící daň z nabytí nemovitých věcí

V následujícím příspěvku bychom se věnovali aktuálnímu dění, které se týká daně z nabytí nemovitých věcí, která je upravena zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.

K této dani je nejdříve nutné upozornit na opatření zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 5/2020. Jedná se o rozhodnutí č. MF-7633/2020/3901-2 o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události, kterým se promíjí další skupina sankcí, které by vznikly v důsledku šíření nákazy koronavirem. Jeden z případů prominutí se týká pokuty za pozdní podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, u kterého lhůta pro podání uplyne v období od 31. 3. 2020 do 31. 7. 2020. Platí tedy, že pokud bude toto daňové přiznání podáno do 31. 8. 2020, dojde k automatickému prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání, která by jinak byla uložena podle § 250 odst. 1 DŘ.

Jako počátek rozhodného období byl stanoven den 31. 3. 2020, neboť k tomuto dni uplyne první lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí ode dne vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky.

Obdobně je tomu potom také s úhradou této daně, která je splatná poslední den lhůty pro podání daňového přiznání, a to bez ohledu na to, zda je splatná formou zálohy či nikoliv. Pokud bude tato daň či záloha na ní zaplacena nejpozději 31. 8. 2020, dojde k automatickému prominutí úroku z prodlení podle § 252 DŘ a úroku z posečkané částky podle § 157 DŘ, protože uvedené prominutí se vztahuje i na případy, kdy bylo v rozhodném období povoleno posečkání na delší období než do dne 31. 8. 2020 a daňový subjekt přesto daň do 31. 8. 2020 uhradí. Pokud daňový subjekt v této lhůtě předmětné platební povinnosti neuhradí, lze úrok z posečkané částky prominout na základě individuální žádosti podle § 259b DŘ.

Pro úplnost doplňme, že v souladu s § 32 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, je daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí poplatník povinen podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden příslušný vklad, a pokud se jedná o nemovité věci nezapisované do katastru nemovitostí, potom v souladu s § 33 tohoto zákonného opatření je daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí poplatník povinen podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která není evidována v katastru nemovitostí.

K zápisu vkladu do katastru nemovitostí došlo 10. 1. 2020. Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a současně lhůta pro platbu daně, případně zálohy na ní, uplyne 30. 4. 2020. Pokud bude daňové přiznání podáno a daň (příp. záloha na ni) zaplacena nejpozději 31. 8. 2020, dojde k automatickému prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání a úroku z prodlení za pozdní úhradu daně. Není potřeba podávat žádnou žádost, k prominutí dochází automaticky na základě rozhodnutí zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 5/2020 .

Znamená to tedy, že podle této úpravy platí pro všechny poplatníky daně z nabytí nemovitých věcí posunutí termínu pro podání daňového přiznání a zaplacení této daně, a to až do 31. 8. 2020. Týká se to všech převodů, u kterých byl proveden příslušný vklad do katastru nemovitostí po 1. 12. 2020, nebo