Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Daňové přiznání SVJ

18.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.4
Daňové přiznání SVJ

Ing. Zdeněk Morávek

V následujícím příspěvku bychom se věnovali problematice daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob u společenství vlastníků jednotek, a to i vzhledem k blížícímu se termínu pro podání tohoto daňovému přiznání.

Nejdříve je nutné začít tím, že z hlediska zdanění těchto poplatníků platí, že společenství vlastníků se v souladu s § 17a odst. 2 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”), nezahrnují mezi veřejně prospěšné poplatníky, což je odůvodňováno skutečností, že společenství vlastníků svou logickou uzavřeností nemohou naplnit veřejnou prospěšnost.

Znamená to tedy, že společenství vlastníků nemohou uplatnit speciální režim zdaňování veřejně prospěšných poplatníků, přesto mu ZDP přiznává určité daňové úlevy či zvýhodnění.

Jedna z těchto úlev se právě týká povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmů. Obecně platí, že poplatník, který je právnickou osobou, je povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob. Tato skutečnost vyplývá z § 38m odst. 1 ZDP. Ovšem výjimky z povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob jsou vymezeny v § 38mb ZDP a jednou z těchto výjimek je také společenství vlastníků jednotek, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Na tuto úpravu potom navazuje ustanovení § 38mc ZDP, podle kterého společenství vlastníků jednotek, kterému nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob, nejsou povinni sdělit tuto skutečnost správci daně.

To tedy znamená, že pokud SVJ nemá žádné zdanitelné příjmy, a má tedy pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, nebo jsou od daně osvobozené, nebo jsou zdaněné srážkovou daní, potom nemá povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob a ani nemá povinnost tuto skutečnost oznamovat správci daně. Jinými slovy, žádné povinnosti vůči správci daně SVJ v takovém případě nevznikají.

Dále je nutné vymezit, o jaké příjmy se jedná.

§ 18 odst. 2 písm. f) ZDP potom vyplývá, že předmětem daně z příjmů nejsou u SVJ

  • příjmy z dotací,

  • příjmy z příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku,

  • příjmy z úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor,

  • příjmy z pojistného plnění z pojištění domu sjednaného společenstvím vlastníků jednotek.

Pokud tedy bude mít SVJ pouze tyto příjmy, není povinno podávat daňové přiznání, což bylo i cílem této úpravy. Předmětem daně tyto příjmy nejsou bez ohledu na způsob účtování (rozvahově nebo výsledkově).

Osvobozené příjmy u SVJ prakticky nepřicházejí v úvahu, ale je nutné zmínit také příjmy zdaněné srážkovou daní. V souladu s § 36 odst. 5 ZDP se v případě SVJ uplatní zvláštní sazba daně z příjmů ve výši 19 %, a to z úrokového příjmu z účtu a vkladu u bank a spořitelních a úvěrních družstev. Ani tyto úrokové příjmy by tak nevedly k tomu, že SVJ má povinnost podat daňové přiznání.

Pokud ale SVJ dosáhne nějaké jiné příjmy, potom již má povinnost daňové přiznání podat.

V této souvislosti je také vhodné zrekapitulovat, jaké příjmy se považují za příjmy SVJ a jaké příjmy představují příjmy jednotlivých vlastníků. Blíže toto upravuje nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, ve znění pozdějších předpisů.

Dle §16 odst. 1 tohoto nařízení jsou příjmem společenství vlastníků jednotek zejména:

a) příspěvky vlastníků jednotek na správu