dnes je 20.2.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dodání tepla z domovní kotelny

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.7
Dodání tepla z domovní kotelny

Ing. Dagmar Fitříková

Dodávky tepla zajišťované provozováním vlastní (domovní) kotelny mohou realizovat kromě bytových družstev, vlastníků a pronajímatelů objektů také právnické osoby, které jsou v postavení společenství vlastníků jednotek. Podle dříve zveřejněného výkladu Ministerstva financí ČR (ze dne 27. 7. 2010) je dodávka tepla z domovní kotelny provozované SVJ ekonomickou činností SVJ pouze v případě, že je realizována pro třetí osoby, nikoli pro členy SVJ. Skutečnost, zda je konkrétní SVJ při dodání tepla z domovní kotelny uskutečňuje ekonomickou činnost ve smyslu § 5 odst. 3 ZDPH, je klíčová pro SVJ, které je registrovaným plátcem, a to ve vazbě na postup při uplatňování DPH. Pro SVJ, které je v postavení osoby povinné k dani a dosud není registrováno k DPH, je odpověď na otázku dodání tepla z domovní kotelny důležitá v souvislosti s testováním obratu pro účely registrace.

Dodání tepla

Dodání tepla se z hlediska vymezení předmětu daně považuje za dodání zboží (§ 2 odst. 1 písm. a) ZDPH). Pro účely DPH se považují za zboží podle § 4 odst. 2 ZDPH nejen hmotné věci, tj. věci movité věci i nemovité, ale také teplo a další druhy energií (voda, plyn, chlad a elektřina). Dodání tepla se proto podle § 13 odst. 1 ZDPH považuje za dodání zboží. Při splnění zákonných podmínek vymezených v § 2 odst. 1 písm. a) ZDPH je dodání tepla předmětem daně z přidané hodnoty. Dodání tepla se podle § 5 odst. 3 ZDPH považuje za ekonomickou činnost. V případě SVJ je dodání tepla z domovní kotelny provozované SVJ ekonomickou činností SVJ podle výkladu MF ČR pouze v případě, že realizováno pro třetí osoby, nikoli pro členy SVJ.

Sazby daně

Při dodání tepla se uplatňuje s účinností do 31. 12. 2019 sazba daně ve výši 15 % a s účinností od 1. 1. 2020 sazba daně ve výši 10 %. Zajištění dodávky tepla výrobcem nebo provozovatelem kotelny je ve většině případů spojeno se spotřebou plynu nebo pevných paliv, popř. dalších přijatých plnění, která podléhají převážně základní (21 %) sazbě DPH.

Dodávky tepla realizované SVJ–neplátcem

Úplaty, které náležejí SVJ–neplátci za zajištění dodávky tepla z domovní kotelny (cena tepla pro vytápění a ohřev vody) se zahrnují do obratu pro účely registrace k DPH pouze v případě, že jsou realizovány pro třetí osoby (viz výklad MF ČR ze dne 27. 7. 2010). Úplaty, které náležejí SVJ–neplátci za zajištění dodávky tepla z domovní kotelny (cena tepla pro vytápění a ohřev vody) pro členy SVJ se podle cit. výkladu MF ČR do obratu pro účely registrace nezahrnují, protože se nejedná o úplaty realizované v rámci ekonomické činnosti SVJ. Skutečnost, že dodání tepla se pro účely DPH považuje za ekonomickou činnost, je důležitá i pro případné rozhodnutí SVJ registrovat se k DPH dobrovolně. Registrace k DPH totiž umožní SVJ jako plátci nárokovat si odpočty daně při pořízení surovin, energií a dalších vstupů nutných k zajištění dodávky tepla (tuhá paliva, plyn, elektřina, opravy a údržba kotle a dalšího zařízení určeného pro zajištění dodávky tepla atd.). Převážná většina přijatých zdanitelných plnění, která se použijí pro zajištění dodávky tepla, podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 % a přitom dodání tepla je zatěžováno první sníženou sazbou daně ve výši 15 % (do 31. 12. 2019 a s účinností od 1. 1. 2020 sazbou daně ve výši 10 %. SVJ jako plátce tak může zajistit dodávku tepla za nižší ceny než SVJ neplátce (podíl přidané hodnoty SVJ v podobě osobních nákladů obsluhy kotelny, jsou-li vůbec součástí celkové ceny tepla, je obvykle zanedbatelný).

Dodávky tepla realizované SVJ–plátcem

Pokud dodávku tepla z vlastní kotelny zajišťuje SVJ–plátce pro třetí osoby, uskutečňuje z pohledu DPH zdanitelné plnění, které podléhá snížené sazbě daně ve výši 15 % a od 1. 1. 2020 sazbě daně ve výši 10 %. Převážná většina přijatých zdanitelných plnění, která SVJ-plátce, použije pro zajištění dodávky tepla, podléhá základní sazbě DPH (21 %). U těchto přijatých zdanitelných plnění má SVJ jako plátce daně nárok na odpočet daně. Při jeho uplatnění je povinno respektovat zejména úpravu obsaženou v § 72 až 78 ZDPH.

Sazby daně při vyúčtování dodávky tepla za rok 2020

Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2020 došlo ke změně sazeb daně při dodání tepla z původních 15 % na 10 %, je nutné tuto skutečnost zohlednit při vyúčtování zálohových plateb zaplacených na tyto dodávky v období stanoveném pro dodávku tepla. Při vyúčtování zálohových plateb se SVJ řídí zásadami upravenými v § 37a ZDPH.

SVJ provedlo v měsíci květnu 2020 vyúčtování dodávky tepla za období od 1. 9. 2019 do 30. 4. 2020 pro své odběratele tepla z domovní kotelny (třetí osoby). Pokud v rámci provedeného vyúčtování bude rozdíl základ daně vztahujícího se ke skutečné spotřebě tepla ve sledovaném období a souhrnem základů daně z poskytnutých zálohových plateb kladný (tj. odběrateli vznikne nedoplatek), uplatní se podle § 37a odst. 1 písm. a) ZDPH při uskutečnění plnění sazba daně ve výši 10 %.

Nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění

Základní pravidla pro uplatnění nároku na odpočet daně jsou obsažena v § 72 a § 73 ZDPH.

Existence daňového dokladu, resp. povinnost „mít daňový doklad”, je základním předpokladem pro uplatnění a prokázání nároku na odpočet daně. Podle § 73 odst. 2 ZDPH je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně nejdříve za zdaňovací období, kdy splní všechny zákonem stanovené podmínky, tj. mimo jiné i podmínku „mít daňový doklad”.

Podle § 72 odst. 1 ZDPH má plátce nárok na odpočet daně pouze u přijatých zdanitelných plnění, která použije pro uskutečnění plnění v rámci své ekonomické činnosti, a to k uskutečnění takových činností, které jsou v cit. ustanovení výslovně uvedeny. Zákon o DPH upravuje v § 75 ZDPH i situace, kdy plátce použije přijatá zdanitelná