Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dohoda vlastníků jednotek o zrušení bytového spoluvlastnictví a jeho přeměně na podílové spoluvlastnictví k nemovité věci

13.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.4.5
Dohoda vlastníků jednotek o zrušení bytového spoluvlastnictví a jeho přeměně na podílové spoluvlastnictví k nemovité věci

JUDr. Petra Kejvalová

Dohoda vlastníků jednotek
o zrušení bytového spoluvlastnictví a jeho přeměně na podílové spoluvlastnictví k nemovité věci

ve smyslu § 1217 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen ,,Dohoda”)

Účastníci Dohody:

Jaroslav Novák

r.č.……..

trvale bytem: ……

dále jen jako „Vlastník jednotky 1”

manželé

Dana Nová

r.č…………….

a

Dan Nový

r.č………………

oba trvale bytem……………..

dále jen jako ,,Vlastník jednotky č. 2”

Ilona Stará

r.č…………………..

trvale bytem…………………..

dále jen jako ,,Vlastník jednotky č. 3”

Josef Drahokoupil

r.č…………

trvale bytem:

dále jen jako ,,Vlastník jednotky č. 4”

dále všichni společně jen jako ,,Vlastníci”

tímto jakožto všichni vlastníci jednotek vymezených v nemovité věci uzavíráme tuto

Dohodu o zrušení bytového spoluvlastnictví:

I.

Definice jednotek

1) Vlastník jednotky č. 1 prohlašuje, že mu svědčí výlučné vlastnické právo k jednotce č. (č. p./č. jednotky) 10/1, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití bytu, umístěné v budově Nové Město, č. p. 10, bytový dům /dále jen ,,Budova”/, postavené na pozemku p. č. 112 (zastavěná plocha a nádvoří) /dále jen ,,Pozemek”/, vše v katastrálním území Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha, když k této jednotce přísluší spoluvlastnické podíly na společných částech Budovy a na Pozemku, oba o velikosti id. 200/1000 k celku

2) Vlastník jednotky č. 2 prohlašuje, že mu svědčí vlastnické právo (společné jmění manželů) k jednotce č. (č. p./č. jednotky) 10/2, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití bytu, umístěné v Budově, postavené na Pozemku, vše v katastrálním území Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha, když k této jednotce přísluší spoluvlastnické podíly na společných částech Budovy a na Pozemku, oba o velikosti id. 250/1000 k celku

3) Vlastník jednotky č. 3 prohlašuje, že mu svědčí výlučné vlastnické právo k jednotce č. (č. p./č. jednotky) 10/3, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití bytu, umístěné v Budově, postavené na Pozemku, vše v katastrálním území Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha, když k této jednotce přísluší spoluvlastnické podíly na společných částech Budovy a na Pozemku, oba o velikosti id. 300/1000 k celku

4) Vlastník jednotky č. 4 prohlašuje, že mu svědčí výlučné vlastnické právo k jednotce č. (č. p./č. jednotky) 10/4, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití bytu, umístěnou v Budově, postavené na Pozemku, vše v katastrálním území Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha, když k této jednotce přísluší spoluvlastnické podíly na společných částech Budovy a na Pozemku, oba o velikosti id. 250/1000 k celku

/Všechny shora uvedené jednotky dále jen jako ,,Jednotky”/.

5) Vlastníci prohlašují, že Jednotky definované shora v tomto článku Dohody jsou veškerými jednotkami v Budově a tuto Dohodu tak činí všichni vlastníci.

II.

1) Vlastníci prohlašují, že jsou splněny veškeré předpoklady pro učinění této Dohody ve smyslu § 1217 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, tedy k přeměně bytového vlastnictví v podílové spoluvlastnictví k nemovité věci, tj. k Budově a Pozemku definovaných v článku I. této Dohody.

2) Vlastníci prohlašují, že žádná se shora definovaných Jednotek není zatížena ve smyslu § 1219 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.