dnes je 21.3.2023

Input:

Fotovoltaika pro společnou spotřebu elektřiny

12.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.9.5.4
Fotovoltaika pro společnou spotřebu elektřiny

Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček

S ohledem na rostoucí ceny elektrické energie, a především s ohledem na stále méně předvídatelný vývoj její ceny, se řada odběratelů zajímá o alternativní zdroje její výroby, mezi které patří v našich podmínkách především výroba ze slunečního záření, tedy tzv. fotovoltaické elektrárny.

Za současné účinné právní úpravy mohou společenství vlastníků jednotek na svých domech vybudovat fotovoltaickou elektrárnu a z ní vyrobenou elektrickou energii využívat pro vlastní spotřebu, tzn. např. na osvětlení společných prostor, provoz výtahu, napájení společného elektrického bojleru či tepelného čerpadla apod. Pokud by množství vyrobené elektrické energie převyšovalo vlastní spotřebu v domě, společenství by mohlo tyto případné přebytky prodávat (prodejem přebytků se budeme zabývat v některém z navazujících článků).

Nyní tak není možné, aby byla vyrobená elektrická energie spotřebovávána jednotlivými jednotkami v bytovém domě, nicméně tento postup by měl být možný od 1. 1. 2023 (výroba elektřiny a její následná spotřeba jednotlivými bytovými jednotkami bude tématem jednoho z příštích článků).

Pokud by se společenství vlastníků rozhodlo zbudovat fotovoltaickou elektrárnu již nyní, tedy pouze pro účely spotřeby v rámci společných prostor, lze doporučit, aby byla nejprve provedena celková kalkulace možné spotřeby v domě a výrobního potenciálu daného domu (tzv. velikost a sklon střechy, případné zastínění domu apod.).

Jinými slovy, je vhodné provést kalkulaci odhadované návratnosti investice do fotovoltaické elektrárny, přestože se nyní bude jednat o hrubé odhady s ohledem na nestabilitu nynějšího trhu s elektřinou.

Při kalkulaci je nutné zohlednit i dotační programy, např. dotační program Nová zelená úsporám, v rámci kterého lze získat dotaci ve výši 15 000 Kč za každou 1 kWp instalovaného výkonu fotovoltaické elektrárny a ve výši 10 000 Kč za každou jednu kWh elektrického akumulačního systému (bližší informace na stránkách https://novazelenausporam.cz/bytove-domy/).

Schválení záměru

Záměr na vybudování fotovoltaické elektrárny musí být schválen nezbytným množstvím hlasů vlastníků jednotek v domě, přičemž konkrétní minimální počet hlasů se bude vždy odvíjet od stanov daného společenství vlastníků jednotek.

Obecně však platí (tedy pokud stanovy neurčují jinak), že pro přijetí rozhodnutí shromážděním společenství vlastníků jednotek postačuje podle ustanovení § 1206 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), většina hlasů přítomných vlastníků jednotek, přičemž podle tohoto ustanovení je shromáždění usnášeníschopné za přítomnosti vlastníků, kteří mají většinu všech hlasů.

Jelikož bude fotovoltaická elektrárna v naprosté většině případů umísťována na střechu domu, která podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, představuje společnou část domu, může být v důsledku vybudování fotovoltaické elektrárny nutné učinit změnu

Nahrávám...
Nahrávám...