dnes je 30.5.2023

Input:

Majetek SVJ

11.12.1999, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3
Majetek SVJ

Ing. Lenka Haráková, Ing. Marta Neplechová, CSc.

PODMÍNKY NABYTÍ MAJETKU A ZDROJE PRO JEHO POŘÍZENÍ

SVJ může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku (§ 1195 odst. 1 NOZ). Pořízení majetku stejně jako jeho odpisy (jde-li o majetek, který se podle účetních předpisů odpisuje) jsou výdajem, resp. nákladem na správu domu a pozemku hrazeným zpravidla z příspěvků vlastníků. Úplatně pořízený dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek hradí SVJ zpravidla ze zálohových příspěvků vlastníků na správu domu a pozemku (cizí finanční zdroj); takto použitou část zálohy by mělo současně převést do vlastních zdrojů financování (vlastní jmění, příp. fond).

Jinak je nutné pohlížet na výměnu zařízení, která podle prohlášení vlastníka již byla součástí společných částí – např. domovní pračky, kotle, společné televizní antény apod. V dané situaci nejde o pořízení majetku do vlastnictví SVJ, ale o opravu, rekonstrukci nebo modernizaci společných částí domu, tj. majetku členů SVJ.

Finanční majetek SVJ

V některých případech mohou vznikat pochybnosti, zda je dodržena zákonná podmínka pro nabytí majetku do vlastnictví SVJ, tedy účel jeho využití. Jde zejména o finanční majetek pořízený s cílem lépe zhodnotit volné finanční prostředky, resp. zabránit jejich reálnému znehodnocování vlivem inflace. Může SVJ nakoupit např. podílové listy otevřených podílových fondů, státní dluhopisy nebo jiné cenné papíry? Nepořizuje je za účelem obchodování, ale proto, aby finanční prostředky zhodnotilo lépe než na běžných či termínovaných bankovních účtech. Odpovědi na tuto otázku se různí, převažuje však názor, že finanční prostředky může SVJ ukládat jen na bankovních účtech a cenné papíry pořizovat nemůže.

S problémem nakládání s penězi souvisí i otázka, kdo je vlastníkem peněžních prostředků na bankovním účtu zřízeném v bance na jméno SVJ? V zásadě platí, že peníze uložené na bankovním účtu jsou majetkem vlastníka tohoto účtu, tedy SVJ (SVJ o nich účtuje ve svých aktivech), i když jejich zdrojem jsou zpravidla zálohy poskytnuté vlastníky jednotek na správu domu a

Nahrávám...
Nahrávám...