dnes je 22.9.2020

Input:

Možnosti SVJ nabývat nemovité věci do svého vlastnictví

10.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.2
Možnosti SVJ nabývat nemovité věci do svého vlastnictví

Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Monika Vavříková

Povaha společenství vlastníků jednotek jakožto právnické osoby je do značné míry specifická, což v některých ohledech vyvolává nejasnosti. V poslední době se nám množí dotazy týkající se možností SVJ nabývat nemovité věci do svého vlastnictví. Proto jsme se rozhodli na toto téma zpracovat kratší článek.

Zvláštnost SVJ je dána jeho zákonnou funkcí – tj. zajišťováním správy domu a pozemku. Právní osobnost SVJ (dříve právní subjektivita) je vymezena právě touto funkcí. SVJ má proto pouze taková práva a povinnosti, které jsou mu svěřeny zákonem.

Otázku nabývání majetku společenstvím vlastníků upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ”), ve svém ust. § 1195 odst. 1 tak, že společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku. Tato podmínka se uplatní v případě movitých i nemovitých věcí.

Nabývání movitých věcí většinou nepředstavuje problém, jelikož vlastnictví k nim obvykle nevzniká zápisem do veřejného seznamu a nezávisí na rozhodnutí správního orgánu.

Jinak je tomu však u věcí nemovitých, kde vlastnické právo vzniká až provedením vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě povolujícího rozhodnutí katastrálního úřadu.

V případě SVJ se pak jedná převážně o nabývání pozemků pod bytovým domem či v jeho blízkém okolí. Katastrální úřady podané návrhy na vklad vlastnického práva k takovým pozemkům ve prospěch SVJ až překvapivě často zamítají, a to s odůvodněním, že předmětný pozemek nebude sloužit k činnostem souvisejícím se správou domu a pozemku, a SVJ tedy není oprávněno nabýt k němu vlastnické právo.

Katastrální úřady citované ust. § 1195 odst. 1 NOZ v praxi vykládají tak, že ve prospěch SVJ lze zapsat vlastnické právo například k pozemku bezprostředně navazujícímu na pozemek zastavěný bytovým domem, pokud je nezbytný pro řádné užívání domu a provádění oprav společných částí domu.

Tento názor katastrální úřady přejímají mj. z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 11 Cmo 212/2005, kde soud judikoval, že nabytí vlastnického práva k pozemku navazujícímu na pozemek