dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 110/2001 SbNU, sv.23, K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Stochov o zabezpečení veřejného pořádku ve městě

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 23, nález č. 110

Pl. ÚS 1/01

K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Stochov o zabezpečení veřejného pořádku ve městě

Ústavní soud respektuje místní samosprávu jako výraz práva a způsobilosti místních orgánů spravovat veřejné záležitosti v mezích daných zákonem, v rámci své odpovědnosti a v zájmu místního obyvatelstva, nicméně má za to, že napadená vyhláška v čl. 2 odst. 1 písm. a) učinila předmětem své regulace vztahy, jež takovýmto způsobem regulovat nelze. Již samotné vyjádření „oslavy Svatováclavského posvícení“ navozuje úzkou souvislost s církevním výročím vztahujícím se k osobě sv. Václava, a to nejen s náboženskými oslavami a obřady s tímto křesťanským svátkem spojenými, ale i zvyky a konvencemi, jež si občanská společnost ve svém historickém vývoji ve vztahu k tomuto svátku vytvořila i mimo rámec církevních struktur. Je nepochybně právem i jiných komunit občanské společnosti rozhodnout se, zda vůbec, případně kdy a v jakém rozsahu se shromáždí k oslavám konaným v této souvislosti. Místní samospráva má nepochybně právo k vydání omezujících opatření k ochraně veřejného pořádku, nicméně přisvojením si práva rozhodnout přímo o termínu konání těchto oslav obec vstupuje do vztahů existujících mezi občany a církevními či jinými společenskými subjekty. Tím vystupuje ze své samostatné působnosti, jejímž pojmovým znakem je právě to, že obec spravuje samostatně „své záležitosti“. Rozhodování o konání oslav Svatováclavského posvícení je tak neadekvátním prostředkem k ochraně veřejného pořádku, neboť přesahuje meze jeho lokální povahy.

Nález

pléna Ústavního soudu ze dne 11. července 2001 sp. zn. Pl. ÚS 1/01 ve věci návrhu přednosty Okresního úřadu v Kladně na zrušení obecně závazné vyhlášky města Stochov ze dne 19. 6. 2000 o zabezpečení veřejného pořádku ve městě (nález byl vyhlášen pod č. 270/2001 Sb.).

I. Výrok

Obecně závazná vyhláška města Stochov ze dne 19. 6. 2000 o zabezpečení veřejného pořádku ve městě se dnem uveřejnění nálezu ve Sbírce zákonů zrušuje.

II. Odůvodnění

1. Podáním ze dne 4. 1. 2001 přednosta Okresního úřadu v Kladně navrhl zrušení obecně závazné vyhlášky města Stochov o zabezpečení veřejného pořádku ze dne 19. 6. 2000, jejíž znění je následující:


„Obecně závazná vyhláška

Města Stochov

ze dne 19. června 2000

o zabezpečení veřejného pořádku ve městě

Městská rada ve Stochově se usnesla podle § 45 písm. l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dne 19. června 2000 vydat podle § 16 tohoto zákona a v souladu s ustanovením § 17, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato vyhláška upravuje zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Stochov, vymezeného katastrálním územím Čelechovice, Honice a Stochov.

Článek 2

OSLAVY SVATOVÁCLAVSKÉHO POSVÍCENÍ

(1) S přihlédnutím k potřebě zajistit veřejný pořádek v obci v době veřejných oslav Svatováclavského posvícení (dále jen ,oslav‘), městská rada

a)  určí termín konání oslav,

b)  určí místo, na němž budou během těchto oslav umístěny prodejní stánky a zařízení lunaparků a jiných podobných

Nahrávám...
Nahrávám...