dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 112/1999 SbNU, sv.15, K samostatné a přenesené působnosti obcíK vydávání obecně závazných vyhlášek v rámci samostatné působnosti obcí

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 15, nález č. 112

Pl. ÚS 5/99

K samostatné a přenesené působnosti obcí
K vydávání obecně závazných vyhlášek v rámci samostatné působnosti obcí

Ústavní limity pro vydávání obecně závazných vyhlášek obcí v jejich samostatné působnosti určuje především čl. 104 odst. 3 Ústavy České republiky, podle něhož „zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky“. Působnost obcí v tomto směru vyplývá zejména z § 13 odst. 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), podle něhož se obec při výkonu samostatné působnosti řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. I obecně závazné vyhlášky proto musí být v souladu se zákony a s obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány státní správy k jejich provedení (§ 16 odst. 2 uvedeného zákona). K vydávání obecně závazných vyhlášek obcí v jejich samostatné působnosti (na rozdíl od přenesené působnosti podle čl. 79 odst. 3 Ústavy České republiky) principiálně není zapotřebí výslovného zákonného zmocnění.

Oblast používání tzv. zábavné pyrotechniky reguluje dostatečným způsobem již zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, která tento zákon provádí. Obsahem této vyhlášky je mimo jiné úprava prodeje a používání pyrotechnických předmětů (§ 8), v níž se např. stanoví, komu mohou být pyrotechnické předměty jednotlivých tříd prodávány a kde se některé z nich nesmí používat (např. v uzavřených prostorách, v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol, ozdravoven a při sportovních akcích).

Pokud vyhláška obce (města) daleko překračuje rámec této právní úpravy a zakazuje používání zábavné pyrotechniky na celém území města absolutně, dostává se do rozporu se zákonem č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 174/1992 Sb., neboť tyto právní předpisy úplný zákaz používání zábavné pyrotechniky na území celé obce nepředpokládají.

Nález

pléna Ústavního soudu ze dne 17. srpna 1999 sp. zn. Pl. ÚS 5/99 ve věci návrhu přednosty Okresního úřadu v Šumperku na zrušení obecně závazné vyhlášky města Šumperku z 15. 12. 1993 č. 22/93 o zákazu používání zábavné pyrotechniky (nález byl vyhlášen pod č. 216/1999 Sb.).

I. Výrok

Vyhláška města Šumperku ze dne 15. prosince 1993 č. 22/93 o zákazu používání zábavné pyrotechniky se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

II. Odůvodnění

1. Přednosta Okresního úřadu v Šumperku (dále jen „navrhovatel“) podáním ze dne 17. 2. 1999 navrhl zrušení obecně závazné vyhlášky města Šumperku z 15. 12. 1993 č. 22/93 o zákazu používání zábavné pyrotechniky. Předmětná vyhláška zní:


„Vyhláška č. 22/93,

o zákazu používání zábavné pyrotechniky

Městské zastupitelstvo v Šumperku na základě zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů [zákona č. 410/1992 Sb., § 16 odst. 1 a § 36 odst. 1 písm. f)], schválilo na svém zasedání dne 15. 12.

Nahrávám...
Nahrávám...