dnes je 20.7.2024

Input:

Nález 112/2000 SbNU, sv.19, K restituci majetku Československého červeného kříže

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 19, nález č. 112

I. ÚS 639/99

K restituci majetku Československého červeného kříže

Smyslem § 6 zákona č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, bylo navrácení v příloze uvedeného majetku Československému červenému kříži. Z dikce tohoto ustanovení však vyplývá, že přechod vlastnického práva na Československý červený kříž vyžadoval splnění tří zákonných podmínek, a to kumulativně: muselo se jednat (1.) o majetek státu, (2.) který byl Československému červenému kříži odňat v období od 25. 2. 1948 do 31. 12. 1989 a (3.) který byl uveden v příloze tohoto zákona. Je proto zřejmé, že v příloze tohoto zákona měl být uveden pouze takový majetek, který splňoval obě prvně zmíněné zákonné podmínky.

Nálezem sp. zn. Pl. ÚS 7/2000, vyhlášeným pod č. 261/2000 Sb., však Ústavní soud bod 10. části I. přílohy zákona č. 126/1992 Sb. zrušil, a to především z toho důvodu, že toto ustanovení je v rozporu s principem formálního i materiálního právního státu a že jeho protiústavnost nelze překlenout ani jeho případným ústavně konformním výkladem. Jestliže totiž podle § 6 odst. 1 zákona č. 126/1992 Sb. stát navrátí Československému červenému kříži majetek, který mu byl odňat v rozhodném období v rozsahu uvedeném v příloze zákona, a zároveň zrušený bod 10. části I. přílohy k zákonu zmiňoval nemovitost, která v době nabytí účinnosti zákona č. 126/1992 Sb. již nebyla ve vlastnictví státu a nebyla Československému červenému kříži v rozhodném období ani odňata, jednalo se o zjevný rozpor, který ve svých důsledcích vedl k nesrozumitelnosti této části zákona a k obtížné předvídatelnosti jeho důsledků.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 25. července 2000 sp. zn. I. ÚS 639/99 ve věci ústavní stížnosti města Plzně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni z 13. 9. 1999 sp. zn. 15 Co 426/99, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu Plzeň-město z 28. 3. 1999 sp. zn. 14 C 251/98 o zamítnutí stěžovatelovy žaloby na určení, že je vlastníkem domu, spojené s návrhem na zrušení bodu 10. části I. přílohy k zákonu č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 13. 9. 1999 sp. zn. 15 Co 426/99 v napadené části výroku, jíž krajský soud potvrdil výrok citovaného rozsudku Okresního soudu Plzeň-město, jímž byla zamítnuta žaloba na určení, že stěžovatel je vlastníkem domu čp. 100 v P., P. č. 15, se zrušuje.

II. Odůvodnění

1. Okresní soud Plzeň-město rozsudkem ze dne 28. 3. 1999 sp. zn. 14 C 251/98 zamítl návrh stěžovatele proti odpůrci Českému červenému kříži, aby bylo určeno, že vlastníkem domu čp. 100 v P., P. ul. č. 15, a pozemku parcelní č. 10248 v k.ú. Plzeň-město (dříve č. 4971) je stěžovatel.

V odůvodnění tohoto rozsudku okresní soud zejména uvedl, že podaný návrh měl povahu určovací žaloby. V daném případě soud shledal naléhavý právní zájem na určení vlastnictví, neboť stěžovatel neměl možnost jiným způsobem ovlivnit zápis v katastru nemovitostí, když jako vlastník předmětných nemovitostí je zapsán Český červený kříž. Podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č.

Nahrávám...
Nahrávám...