dnes je 22.6.2024

Input:

Nález 116/1997 SbNU, sv.9, K právu obce vydávat obecně závazné vyhlášky ve své samostatné působnosti

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 9, nález č. 116

Pl. ÚS 16/97

K právu obce vydávat obecně závazné vyhlášky ve své samostatné působnosti

Účel a funkce vydávání obecně závazných vyhlášek směrují jen do oblasti samostatné působnosti, v níž obec „spravuje své záležitosti samostatně“ [§ 13 odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)]. Nelze je proto spatřovat v pouhé volné reprodukci zákonů, týkajících se úkolů státní správy, či dokonce v normování v této oblasti.

Nález

pléna Ústavního soudu ze dne 30. září 1997 sp. zn. Pl. ÚS 16/97 ve věci návrhu přednosty Okresního úřadu Louny na zrušení obecně závazné vyhlášky města Žatce č. 47 ze dne 26. 9. 1996 o regulaci trhového prodeje ve městě Žatci, ve znění vyhlášky č. 51 ze dne 27. 2. 1997, (úplné znění č. 52 ze dne 27. 2. 1997). (Nález byl vyhlášen pod č. 300/1997 Sb.).

I. Výrok

Článek III odst. 1 písm. c), článek VII a článek X obecně závazné vyhlášky města Žatce č. 47 ze dne 26. 9. 1996 o regulaci trhového prodeje ve městě Žatci, ve znění vyhlášky č. 51 ze dne 27. 2. 1997, (úplné znění č. 52 ze dne 27. 2. 1997) se zrušují dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů. Ve zbývající části se návrh odmítá.

II. Odůvodnění

Dne 9. května 1997 obdržel Ústavní soud návrh přednosty Okresního úřadu Louny na zrušení obecně závazné vyhlášky města Žatce ze dne 26. 9. 1996 o regulaci trhového prodeje ve městě Žatci, ve znění vyhlášky č. 51 ze dne 27. 2. 1997 (úplné znění č. 52 ze dne 27. 2. 1997).

Okresní úřad Louny podle § 62 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), výkon vyhlášky z důvodu jejího rozporu s článkem 2 odst. 4, článkem 104 odst. 1 Ústavy, článkem 2 odst. 3, článkem 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) pozastavil. Městské zastupitelstvo v Žatci se tímto rozhodnutím okresního úřadu zabývalo na svém zasedání dne 24. 4. 1997 a setrvalo na schválení znění pozastavené vyhlášky beze změn. Proto Okresní úřad Louny předložil věc Ústavní mu soudu s návrhem na zrušení předmětné vyhlášky, neboť podle jeho názoru odporuje zákonu v níže uvedených ustanoveních a z níže uvedených důvodů:

1)  V článku III odst. 1 písm. c), týkajícím se tržního místa náměstí Svobody, a to pod sloupy podloubí na západní straně náměstí, kde se povoluje prodej pouze ovoce, zeleniny, květin, rostlinných přebytků, dušičkového, vánočního a velikonočního zboží, jde o rozpor s článkem 2 odst. 4 Ústavy a článkem 2 odst. 3, článkem 4 odst. 1 Listiny, neboť k vydání obecně závazné vyhlášky, jejímž obsahem je stanovení právních povinností, je obec oprávněna pouze v případě výslovného zákonného zmocnění.

2)  V článku VII, upravujícím podmínky prodeje, v němž jsou uloženy povinnosti právnickým a fyzickým osobám prodávajícím zboží na vymezených trhových místech ve městě Žatci, jde o rozpor s článkem 104 odst. 1 Ústavy, podle kterého působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem. Věcná úprava problematiky, související s článkem VII vyhlášky, je obsažena ve zvláštních zákonech, zejména v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 634/1992

Nahrávám...
Nahrávám...