dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 126/2000 SbNU, sv.19, K pojmu rozhodnutí procesní povahyK povaze výzvy k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 19, nález č. 126

IV. ÚS 593/99

K pojmu rozhodnutí procesní povahy
K povaze výzvy k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem

Posouzení otázky, je-li osoba, jíž byla adresována výzva správce daně k zaplacení daňového nedoplatku podle § 57 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ručitelem či nikoliv, má základ v hmotném právu, a proto uvedenou výzvu nelze z hlediska § 248 odst. 2 písm. e) občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, považovat za rozhodnutí procesní povahy.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 1. 9. 2000 sp. zn. IV. ÚS 593/99 ve věci ústavní stížnosti D. H. proti usnesení Krajského soudu v Brně z 1. 9. 1999 sp. zn. 29 Ca 31/99, kterým bylo zastaveno řízení o žalobě proti rozhodnutí finančního ředitelství.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 9. 1999 č. j. 29 Ca 31/99-29 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Stěžovatel se svým návrhem, s odvoláním na porušení základních práv chráněných čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Brně z 1. 9. 1999 č. j. 29 Ca 31/99-29, kterým bylo zastaveno řízení o žalobě, jíž se domáhal přezkoumání rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 1. 12. 1998 č. j. 5958/98/FŘ /150.

Z obsahu připojeného spisu Krajského soudu v Brně sp. zn. 29 Ca 31/99 a tvrzení uvedených v ústavní stížnosti Ústavní soud zjistil, že Finanční úřad Brno-venkov vydal dne 22. 7. 1998 výzvu k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem v náhradní lhůtě podle § 57 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, kterou vyzval stěžovatele (jako ručitele) k úhradě daňového nedoplatku daňového dlužníka - společnosti F. a H., spol. s r. o., v celkové výši 5 435 506 Kč, a to do výše nesplaceného vkladu stěžovatele zapsaného v obchodním rejstříku, tj. 20 000 Kč. Odvolání, ve kterém stěžovatel namítal, že není ručitelem, bylo uvedeným rozhodnutím finančního ředitelství zamítnuto.

Rozhodnutí finančního ředitelství napadl stěžovatel žalobou na přezkoumání rozhodnutí správního orgánu, ve které namítal, že není ručitelem a že správce daně se měl nejdříve domáhat splnění závazku po daňovém dlužníkovi, a teprve poté jej vyzvat k zaplacení daňového nedoplatku.

Krajský soud napadeným usnesením řízení zastavil. V odůvodnění uvedl, že řízení o žalobě nemohlo proběhnout, neboť žalobou je napadeno rozhodnutí, které se opírá o § 57 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., které upravuje sekundární povinnost k úhradě daňové povinnosti jiné osoby než daňového subjektu. Jedná se o ustanovení procesní, nikoli hmotněprávní, protože samo o sobě nezakládá právní vztah správce daně a ručitele. Formuluje pouze vztah ručení v daňovém řízení jako subjektivní povinnost ručitele k zaplacení daňového nedoplatku daňového dlužníka. Vydáním výzvy k zaplacení daňového nedoplatku v náhradní lhůtě vzniká ručiteli povinnost uhradit daňový dluh daňového subjektu v případě, že daňový dlužník, který je primárním nositelem daňové povinnosti, svůj závazek vůči správci daně včas nesplní. Podle § 248

Nahrávám...
Nahrávám...