dnes je 22.6.2024

Input:

Nález 130/2001 SbNU, sv.23, K povaze výzvy celního úřadu k zaplacení celního dluhu ručitelem

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 23, nález č. 130

IV. ÚS 447/2000

K povaze výzvy celního úřadu k zaplacení celního dluhu ručitelem

Zastavení řízení o správní žalobě proti rozhodnutí, které má všechny atributy meritorního rozhodnutí správního orgánu, zakládá porušení práva na přístup k nezávislému a nestrannému soudu.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 31. srpna 2001 sp. zn. IV. ÚS 447/2000 ve věci ústavní stížnosti OWS S., s. r. o., proti usnesení Krajského soudu v Plzni z 31. 3. 2000 sp. zn. 30 Ca 83/2000, kterým bylo zastaveno řízení o stěžovatelčině žalobě na přezkoumání rozhodnutí Celního ředitelství v Plzni z 20. 1. 2000 zn. 11004/1-2069/4/99, kterým bylo zamítnuto její odvolání proti rozhodnutí Celního úřadu Folmava z 30. 8. 1999 č. j. 7434/99, jímž byla stěžovatelka jako ručitel vyzvána k zaplacení splatného nedoplatku celního dluhu.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 3. 2000 č. j. 30 Ca 83/2000-8 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 26. 7. 2000 se stěžovatelka domáhala, aby Ústavní soud nálezem zrušil usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 3. 2000 č. j. 30 Ca 83/2000-8, kterým bylo zastaveno řízení o přezkoumání rozhodnutí Celního ředitelství v Plzni ze dne 20. 1. 2000 zn. 11004/1-2069/4/99, kterým bylo zamítnuto její odvolání proti rozhodnutí Celního úřadu Folmava ze dne 30. 8. 1999 č. j. 7434/99. Posledně uvedeným rozhodnutím Celní úřad Folmava vyzval stěžovatelku jako ručitele k zaplacení splatného nedoplatku celního dluhu za dlužníka P. K.

Stěžovatelka tvrdí, že napadeným usnesením bylo porušeno její ústavně zaručené základní právo na soudní ochranu zakotvené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a že postup soudu byl odepřením spravedlnosti a porušením čl. 90 Ústavy České republiky. Nesouhlasí s právním názorem správního soudu, podle něhož výzva celního úřadu k zaplacení splatného nedoplatku celního dluhu za dlužníka je rozhodnutím procesní povahy, a z toho důvodu je vyloučena z přezkumu podle § 248 odst. 2 písm. e) občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“). Již v odvolání proti výzvě uvedla, že záruční listinu podepsala v omylu vyvolaném J. K., vystupujícím v celním řízení za P. K. v rozporu s udělenou plnou mocí, která ho neopravňovala v daném celním řízení činit právní úkony. Podle jejího názoru právní mocí výzvy k zaplacení splatného nedoplatku za dlužníka je získán exekuční titul, o jehož dopadu na hmotná práva a povinnosti nelze mít pochybnosti. Z toho důvodu je přesvědčena, že

Nahrávám...
Nahrávám...