dnes je 13.6.2024

Input:

Nález 166/1997 SbNU, sv. 9, K právním důvodům konfiskace majetku podle dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb.

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 9, nález č. 166

II. ÚS 317/96

K právním důvodům konfiskace majetku podle dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb.

Podle § 1 odst. 3 dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, rozhoduje příslušný okresní národní výbor o tom, jsou-li splněny podmínky pro konfiskaci. Právním důvodem konfiskace je však uvedený dekret prezidenta republiky. Výměry okresních národních výborů pouze deklarují oprávněnost jeho použití.

Přechodné omezení, zcizení a propachtování určitých druhů nemovitostí podle vládního nařízení č. 218/1938 Sb., o přechodném omezení, zcizení a propachtování určitých druhů nemovitostí se stalo uplynutím doby právně neúčinným. Zmíněné vládní nařízení bylo vydáno v r. 1938 na základě zákona č. 131/1936 Sb., o obraně státu, a to po dobu branné pohotovosti státu. Bylo utilitární a jeho použití bylo vázáno na přesně specifikovanou dobu od 23. 9. 1938 do 28. 2. 1939.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 17. prosince 1997 sp. zn. II. ÚS 317/96 ve věci ústavní stížnosti Ing. J.T., CSc. proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze 4.6. 1996 sp. zn. 28 Co 217/96, 28 Co 218/96 a rozsudku Okresního soudu v Kolíně z 23. 1. 1996 sp. zn. 9 C 322/92 o zamítnutí návrhu na uzavření dohody o vydání věci podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 4.6. 1996 sp. zn. 28 Co 217/96, 28 Co 218/96 a rozsudek Okresního soudu v Kolíně ze dne 23. 1. 1996 č. j. 9 C 322/92-128a se zrušují.

II. Odůvodnění

Řádně a včas podanou ústavní stížností se domáhá stěžovatel zrušení rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 4.6. 1996 sp. zn. 28 Co 217/96, 28 Co 218/96 a rozsudku Okresního soudu v Kolíně ze dne 23. 1. 1996 č. j. 9 C 322/92-128a, kterými byl zamítnut jeho návrh na uzavření dohody o vydání věci podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, v platném znění. Oběma rozsudkům vytýká stěžovatel porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), čl. 90 Ústavy a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Porušení svých základních práv spatřuje stěžovatel po stránce procesní v tom, že rozsudek odvolacího soudu neobsahuje poučení o možnosti podat dovolání a dále v tom, že ze spisu se ztratil přípis Městské organizace KSČ v Praze 12 ze dne 17. 4. 1994, který byl důkazem svědčícím v jeho prospěch.

Hlavní pochybení obou soudů spatřuje v právním posouzení účinnosti trhové smlouvy ze dne 22. 9. 1943. Oba soudy proto, že tato smlouva nebyla zaknihována, dospěly k závěru, že k převodu příslušných nemovitostí vůbec nedošlo. Nevzaly v úvahu, že zaknihování nebylo ze strany jak fašistických, tak ani komunistických orgánů povoleno.

Ze stížností napadeného rozsudku soudu I. stupně se zjišťuje, že uzavření dohody se stěžovatel domáhal pro vydání chaty, evid. č. 1006 se stavební p.č. 257 o výměře 32 m2, stavební plochou č. 356 o výměře 13 m2, p.č. 1462/2 - les o výměře 206 m2 a p.č. 1582/3 - ostatní plocha o výměře 1907 m2, vše v k.ú. S.S. Tyto nemovitosti koupili rodiče

Nahrávám...
Nahrávám...