dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 19/1995 SbNU, sv.3, K pravomoci obce vydávat obecně závazné vyhlášky jen v mezích samostatné nebo přenesené působnosti K výkladu pojmu jednotlivé ustanovení právního předpisu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 3, nález č. 19

Pl. ÚS 24/94

K pravomoci obce vydávat obecně závazné vyhlášky jen v mezích samostatné nebo přenesené působnosti
K výkladu pojmu jednotlivé ustanovení právního předpisu

1. Interpretace pojmu veřejného prostranství, obsaženého v § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích, musí respektovat rozsah samostatné, resp. přenesené působnosti obce.

2. Podle čl. 87 odst. 1 písm. a), b) Ústavy České republiky rozhoduje Ústavní soud o zrušení nejenom zákonů a dalších právních předpisů, nýbrž i jejich jednotlivých ustanovení. Ustanovením přitom nutno rozumět jakoukoli část textu právního předpisu s normativním obsahem. Je jím tedy výraz, obsahující jakékoli jazykové prostředky, jehož smyslem je vyjádření právní normy nebo některého z komponentů její skutkové podstaty (např. okruhu subjektů nebo situací), resp. právního následku (tj. právní povinnosti nebo sankce). V daném případě výraz „lesopark“ vyjadřuje rozsah skutkové podstaty právní normy, označuje totiž jeden z možných designátů pojmu „veřejné prostranství“, s jehož užitím spojuje posuzovaná vyhláška vznik právní povinnosti (zaplatit místní poplatek).

Nález

pléna Ústavního soudu České republiky ze dne 11. dubna 1995 sp. zn. Pl. ÚS 24/94 ve věci návrhu přednosty Okresního úřadu v Benešově na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Tehov o místních poplatcích (nález byl vyhlášen pod č. 80/1995 Sb.)

I. Výrok

Dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů se zrušuje ustanovení obsažené v čl. 3 obecně závazné vyhlášky obce Tehov o místních poplatcích, přijaté Obecním zastupitelstvem v Tehově dne 5. března 1991, ve znění obecně závazné vyhlášky obce Tehov ze dne 26. ledna 1993, a vyjádřené výrazem „lesopark“.

Ve zbývající části se návrh zamítá.

II. Odůvodnění

Dne 21. října 1994 obdržel Ústavní soud České republiky návrh přednosty Okresního úřadu v Benešově na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Tehov o místních poplatcích, přijaté Obecním zastupitelstvem v Tehově dne 5. března 1991, ve znění obecně závazné vyhlášky obce Tehov ze dne 26. ledna 1993. Znění uvedené vyhlášky je následující:


„Obecní zastupitelstvo v Tehově schválilo dne 26. ledna 1993 změny a doplňky k obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích, vyplývajících ze zákona č. 337/1992 Sb. a novelizace zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Vyhláška je vydávána podle ust. zák. ČNR č. 565/1990 Sb., ve znění změn a doplňků a zákona č. 410/1992 Sb., o obcích, v úplném znění, jak vyplývá ze změn a doplňků zák. č. 367/1990 Sb.

Původní vyhláška, účinná od 20. března 1991, zůstává v platnosti ve znění změn a doplňků obsažených ve vyhlášce schválené dne 26. ledna 1993.

Oddíl I.

Základní ustanovení

Čl. 1

Obec Tehov vybírá tyto poplatky:

a)  poplatky ze psů,

b)  poplatek za užívání veřejného prostranství,

c)  poplatek z reklamních zařízení,

d)  poplatek ze vstupného,

e)  poplatek z ubytovací kapacity v rekreačních a vzdělávacích zařízeních,

f)  poplatek z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků,

g)  poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem

Nahrávám...
Nahrávám...