dnes je 22.6.2024

Input:

Nález 30/1996 SbNU, sv.5, K pravomoci částí statutárních měst vydávat obecně závazné vyhlášky a k požadavkům na jejich obsah

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 5, nález č. 30

Pl. ÚS 40/95

K pravomoci částí statutárních měst vydávat obecně závazné vyhlášky a k požadavkům na jejich obsah

1. Statutární města jsou oprávněna postoupit městským částem, resp. jejich zastupitelstvům, pravomoc vydávat obecně závazné vyhlášky v mezích jejich působnosti.

2. Při zkoumání ústavnosti a zákonnosti pod zákonného právního předpisu nelze odhlédnout od toho, zda tento předpis splňuje základní požadavky obsahové, mezi které patří i terminologická přesnost, srozumitelnost a jasnost.

3. Do samostatné působnosti města ani jeho části nespadá oprávnění normativně upravovat výkon ústavně zaručeného shromažďovacího práva.

Nález

pléna Ústavního soudu České republiky ze dne 17. dubna 1996 sp. zn. Pl. ÚS 40/95 ve věci návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení obecně závazné vyhlášky Městské části Brno-střed č. 1/93 o zvláštním režimu užívání veřejného prostranství náměstí Svobody (nález byl vyhlášen pod č. 123/1996 Sb.).

I. Výrok

Obecně závazná vyhláška Městské části Brno-střed č. 1/93 o zvláštním režimu užívání veřejného prostranství náměstí Svobody, přijatá Zastupitelstvem městské části dne 20. 10. 1993, se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

II. Odůvodnění

1. Dne 15. 12. 1995 obdržel ÚS ČR návrh, který podepsalo celkem 32 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a ve kterém je požadováno zrušení vyhlášky č. 1/93, kterou přijalo Zastupitelstvo městské části Brno-střed dne 20. října 1993, s odvoláním na ust. § 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích. Vyhláška zní takto:


Článek 1

Obecná ustanovení

1. Tato vyhláška upravuje režim využívání veřejného prostranství náměstí Svobody obyvateli města a jeho návštěvníky jako klidové zóny a jejich ochranu před nežádoucími aktivitami.

2. Veřejným prostranstvím náměstí Svobody se rozumí vlastní plocha náměstí včetně nástupů do přilehlých objektů (pasáže, vchody) a přilehlých ulic do hloubky 10 metrů.

3. Nežádoucí aktivitou v této lokalitě se rozumí hlučná veřejná shromáždění, reklamní a komerčně zaměřené akce vyjma akcí pořádaných pro humanitární účely, doprovázené hudebními produkcemi, nebo jiné akce narušující běžný provoz v tomto prostoru.

4.V tomto prostoru mohou být výjimečně pořádány kulturní a politické akce schválené orgány města nebo Městské části Brno-střed.

Článek 2

Povinnosti právnických a fyzických osob

1. Právnické a fyzické osoby hodlající uspořádat veřejné shromáždění v prostoru, jehož se týká tato vyhláška, jsou povinny tuto skutečnost ohlásit v termínu dle příslušných předpisů.

2. V případě, že jejich záměr odporuje této vyhlášce, ÚMČ Brno-Střed určí pro jeho konání vhodnou náhradní lokalitu.

3. Náhradní lokality jsou určeny přílohou této vyhlášky.

Článek 3

Kontrolní činnost

Kontrolu nad dodržováním této vyhlášky provádí orgány ÚMČ Brno - střed, Policie ČR a Městské policie.

Článek 4

Sankce

Přestupky proti této vyhlášce budou postihovány dle platných právních předpisů.


2. Navrhovatelé vytýkají napadené vyhlášce především to, že v rozporu s čl. 19 Listiny základních práv a

Nahrávám...
Nahrávám...