dnes je 12.6.2024

Input:

Nález 39/1999 SbNU, sv. 13, K dispozitivnosti žaloby ve správním soudnictví

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 13, nález č. 39

I. ÚS 164/97

K dispozitivnosti žaloby ve správním soudnictví

Žalobce sice může měnit rozsah, v jakém rozhodnutí správního orgánu napadá, a uvádět příslušné důvody (tzv. žalobní body), avšak rozšiřovat je může pouze do konce lhůty stanovené zákonem pro podání žaloby, tj. - podle § 250b odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) - do dvou měsíců od doručení rozhodnutí správního orgánu v posledním stupni, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Zmeškání lhůty nelze prominout. Není proto možné po uplynutí této lhůty vznášet v průběhu řízení další výhrady proti správnímu rozhodnutí. To lze dovodit i z § 250h odst. 1 o.s.ř., část věty za středníkem, z něhož plyne, že žalobce může rozsah napadení správního rozhodnutí rozšířit jen ve lhůtě podle § 250b odst. 1 o.s.ř. To znamená, že k žalobním bodům, které byly uplatněny později, soud nemůže přihlížet. Vzhledem k zásadě dispoziční obecný soud ani nemůže přezkoumávat správní rozhodnutí nad rámec vymezený žalobcem v žalobě, a tedy z vlastní iniciativy jeho projev nahrazovat a sám místo něho vyhledávat právní vady napadeného aktu.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 10. března 1999 sp. zn. I. ÚS 164/97 ve věci ústavní stížnosti M. P. proti rozsudku Městského soudu v Praze z 10. 3. 1997 sp. zn. 28 Ca 34/96 o zamítnutí žaloby stěžovatelky proti rozhodnutí Policejního prezidia České republiky z 2. 6. 1993 č. j. PPR-75/Spr.-93, jímž byl zrušen správní akt, kterým byl stěžovatelce vydán občanský průkaz.

I. Výrok

Ústavní stížnost se zamítá.

II. Odůvodnění

Z obsahu spisového materiálu bylo zjištěno, že proti rozhodnutí (správnímu aktu) OS VB Praha 4, kterým byl vydán dne 3. 4. 1991 stěžovatelce M. P. občanský průkaz, podal náměstek Městského prokurátora v Praze - v souladu s § 15 zákona č. 60/1965 Sb., o prokuratuře - dne 9. 7. 1992 pod č. j. Kd 359/92-13 protest. V protestu namítl, že je pochybné, zda má stěžovatelka trvalý pobyt na území ČSFR a že tedy vydáním občanského průkazu byl porušen § 1 odst. 3 vyhlášky č. 119/1984 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech, ve znění vyhl. č. 178/1988 Sb. a vyhlášky č. 125/1991 Sb.

Sekce správní služby Správy hl. m. Prahy Policie ČR rozhodnutím ze dne 10. 2. 1993 č. j. PSP-299/Spr.-92 s odkazem na § 69 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), protestu prokurátora nevyhověla a napadené rozhodnutí potvrdila. Proti rozhodnutí sekce správní služby Správy hl. m. Prahy Policie ČR o protestu prokurátora podala odvolání J. R., bytem Praha 3.

Rozhodnutím odvolacího orgánu - Policejního prezidia ČR ze dne 2. 6. 1993 č. j. PPR-75/Spr.-93 - bylo výše uvedené rozhodnutí sekce správní služby Správy hl. m. Prahy Policie ČR změněno tak, že k protestu náměstka Městského prokurátora v Praze ze dne 9. 7. 1992 byl správní akt OS VB Praha 4, kterým byl dne 3. 4. 1991 M. P. vydán občanský průkaz, zrušen. Policejní prezidium ČR při rozhodování o opravném prostředku vycházelo z právní úpravy charakteru občanského průkazu jako veřejné listiny (§ 1 odst. 1 zákona č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech), z toho, že trvalý pobyt občana na území ČSFR je

Nahrávám...
Nahrávám...