dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 4/1998 SbNU, sv.10, K rozhodování soudu v restitučních věcech podle § 250f občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 10, nález č. 4

IV. ÚS 262/96

K rozhodování soudu v restitučních věcech podle § 250f občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád

Jak již Ústavní soud dal najevo ve svých dřívějších nálezech (např. IV. ÚS 113/94, IV. ÚS 75/95 a I. ÚS 5/95) ve věcech restitučních, obvykle nejde o věci jednoduché a tudíž předpoklady k použití ustanovení § 250f občanského soudního řádu před jeho zrušením nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 269/1996 Sb. nebyly v takových věcech zpravidla dány.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 14. ledna 1998 sp. zn. IV. ÚS 262/96 ve věci ústavní stížnosti M.F. a A.Š. proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě z 18. 6. 1996 sp. zn. 22 Ca 819/95, 22 Ca 276/96, kterým byla potvrzena rozhodnutí pozemkového úřadu o nepřiznání vlastnického práva k nemovitostem.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 22 Ca 819/95, 22 Ca 276/96 ze dne 18. 6. 1996 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností se stěžovatelky domáhají zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 6. 1996 sp. zn. 22 Ca 819/95, 22 Ca 276/96, kterým byla ve společném řízení (usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 5. 1996 sp. zn. 22 Ca 819/95 o spojení věcí ke společnému řízení) potvrzena rozhodnutí Okresního úřadu v Bruntále, okresního pozemkového úřadu ze dne 20. 10. 1995 čj. PÚ/8699/95-Ry a rozhodnutí téhož pozemkového úřadu ze dne 2. 4. 1996 čj. PÚ/316/96-Ry, kterými bylo určeno, že stěžovatelky nejsou spoluvlastnicemi každá 1/2 nemovitostí přesně specifikovaných ve výroku rozhodnutí ze dne 20. 10. 1995 čj. PÚ/8699/95-Ry v k.ú. S.H. a dále že nejsou spoluvlastnicemi každá 2/472 nemovitostí přesně specifikovaných ve výroku rozhodnutí ze dne 2. 4. 1996 v k.ú. S.H.

Tyto nemovitosti, jak je patrno z obsahu připojeného spisu Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 22 Ca 819/95, 22 Ca 276/96, původně vlastnil dědeček stěžovatelek K.L., německé národnosti, který byl po válce odsunut do Německa, kde 19. 8. 1946 zemřel. Jeho synem byl otec stěžovatelek F.L., který dne 13. 6. 1950 získal zpět čsl. státní občanství podle dekretu prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, a zemřel 26. 5. 1980. Předmětné nemovitosti byly konfiskovány zčásti (pozemky - zemědělský majetek) podle dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, když vyhláškou Okresního národního výboru v Bruntále ze dne 14. 10. 1945 byl dědeček stěžovatelek označen za osobu německé národnosti a jeho zemědělský majetek byl podle § 1 odst. 1 uvedeného dekretu zkonfiskován. Dům a zámečnická dílna byly pak konfiskovány podle dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, a to výměry Okresního národního výboru v Bruntále ze dne 10. 10. 1946.

V opravných

Nahrávám...
Nahrávám...