dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 40/2004 SbNU, sv.32, K restituci majetku konfiskovaného podle dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 32, nález č. 40

I. ÚS 254/2000

K restituci majetku konfiskovaného podle dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy

Restituci podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, lze pokládat za možnou, i když nebyl dodržen postup předepsaný dekretem prezidenta republiky č. 5/1945 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů, ve znění pozdějších předpisů, případně zákonem č. 128/1946 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících, ve znění pozdějších předpisů, neboť tyto předpisy se týkaly poválečných restitucí. Nelze přičítat k tíži oprávněné osoby, že neuplatnila nárok podle zákona č. 128/1946 Sb.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 16. března 2004 sp. zn. I. ÚS 254/2000 ve věci ústavní stížnosti D. L. proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze 7. 2. 2000 sp. zn. 10 Co 734/99, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Chebu z 19. 5. 1999 sp. zn. 8 C 13/99, kterým byla zamítnuta stěžovatelova žaloba o uložení povinnosti žalovaným uzavřít se stěžovatelem dohodu o vydání nemovitostí.

Výrok

I. Rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 7. 2. 2000 č. j. 10 Co 734/99-99 a rozsudkem Okresního soudu v Chebu ze dne 19. 5. 1999 č. j. 8 C 13/99-82 bylo porušeno právo stěžovatele na spravedlivý proces podle článku 36 Listiny základních práv a svobod.

II. Rozsudky Krajského soudu v Plzni ze dne 7. 2. 2000 č. j. 10 Co 734/99-99 a Okresního soudu v Chebu ze dne 19. 5. 1999 č. j. 8 C 13/99-82 se zrušují.

Odůvodnění

Okresní soud v Chebu rozsudkem ze dne 19. 5. 1999 č. j. 8 C 13/99-82 zamítl žalobu stěžovatele proti žalovaným O. p. b. h. M. L. a městu M. L. o uložení povinnosti uzavřít s ním dohodu o vydání obytného domu č. p. 199 se stavební parcelou č. 77/2 v katastrálním území M. L. Krajský soud v Plzni jako soud odvolací rozsudkem ze dne 7. 2. 2000 č. j. 10 Co 734/99-99 potvrdil shora uvedený rozsudek soudu prvního stupně jako věcně správný.

Včasnou ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 18. 4. 2000, napadl stěžovatel shora označené rozsudky obecných soudů a navrhl jejich zrušení s odůvodněním, že jimi bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces zakotvené v čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Tohoto porušení se podle stěžovatele obecné soudy dopustily interpretací § 3 odst. 2 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 116/1994 Sb., (dále též „restituční zákon“), protože rozhodly, že stěžovatel jako vnuk původních majitelů nemůže být oprávněnou osobou podle uvedeného ustanovení. Restituční nárok totiž nebyl uplatněn ani podle dekretu prezidenta republiky č. 5/1945 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců,

Nahrávám...
Nahrávám...