dnes je 13.6.2024

Input:

Nález 6/2001 SbNU, sv. 21, K placení soudního poplatku ve správním soudnictví; K povinnosti soudu doručit výzvu k zaplacení soudního poplatku nejenom právnímu zástupci účastníka řízení, nýbrž i účastníkovi řízení samotnému

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 21, nález č. 6

II. ÚS 377/2000

K placení soudního poplatku ve správním soudnictví
K povinnosti soudu doručit výzvu k zaplacení soudního poplatku nejenom právnímu zástupci účastníka řízení, nýbrž i účastníkovi řízení samotnému

Byla-li výzva k zaplacení soudního poplatku doručena pouze právnímu zástupci účastníka řízení, nikoliv i účastníkovi řízení samotnému, představuje zastavení řízení krajským soudem o správní žalobě pro nezaplacení soudního poplatku jak porušení § 49 odst. 1 občanského soudního řádu, tak i porušení práva účastníka domáhat se stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu, zakotveného v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, a dále práva na přezkum zákonnosti rozhodnutí orgánu veřejné správy podle čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 10. ledna 2001 sp. zn. II. ÚS 377/2000 ve věci ústavní stížnosti A., s. r. o., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové z 19. 5. 2000 sp. zn. 30 Ca 94/2000, jímž bylo z důvodu nezaplacení soudního poplatku zastaveno řízení o stěžovatelčině žalobě proti rozhodnutí finančního ředitelství.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. 5. 2000 č. j. 30 Ca 94/2000-24 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností se stěžovatelka domáhala zrušení usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. 5. 2000 č. j. 30 Ca 94/2000-24.

Z vyžádaného spisového materiálu Ústavní soud zjistil následující skutkové a právní okolnosti případu. Stěžovatelka se žalobou u soudu domáhala přezkoumání rozhodnutí Finančního ředitelství v Hradci Králové ze dne 1. 3. 2000 č. j. 5064/120/99-Ro. Tato žaloba podléhá soudnímu poplatku 1 000 Kč (položka 17 sazebníku soudních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), který byl splatný spolu s podáním žaloby. Protože stěžovatelka poplatek nezaplatila, krajský soud ji k tomu prostřednictvím jejího právního zástupce vyzval a stanovil lhůtu k zaplacení 8 dnů. Zároveň ji poučil, že pokud výzvě nevyhoví, bude řízení zastaveno. Právnímu zástupci stěžovatelky byla výzva doručena dne 10. 5. 2000. Ve stanovené lhůtě stěžovatelka výzvě nevyhověla a do vydání rozhodnutí o zastavení řízení poplatek nezaplatila. Krajský soud proto řízení zastavil s odkazem na § 9 odst. 1 a 2 zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Současně rozhodl, že stěžovatelka nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Protože proti výše uvedenému rozhodnutí krajského soudu není opravný prostředek přípustný, podala stěžovatelka stížnost k Ústavnímu soudu.

Ve své ústavní stížnosti stěžovatelka uvádí, že výzva k zaplacení soudního poplatku byla doručena jejímu právnímu zástupci dne 10. 5. 2000. Stěžovatelce nebyla výzva k zaplacení soudního poplatku krajským soudem zaslána. Právní zástupce stěžovatelky přesto zaslal výzvu se soudním poplatkem dne 18. 5. 2000 soudu, který ji obdržel dne 19. 5. 2000. Stěžovatelka

Nahrávám...
Nahrávám...