dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 77/2003 SbNU, sv.30, K povaze rozhodnutí o zamítnutí reklamace proti rozhodnutí finančního úřadu o převedení přeplatku na dani z přidané hodnoty na úhradu nedoplatků na jiných daních

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 30, nález č. 77

II. ÚS 419/01

K povaze rozhodnutí o zamítnutí reklamace proti rozhodnutí finančního úřadu o převedení přeplatku na dani z přidané hodnoty na úhradu nedoplatků na jiných daních

Zákonem č. 30/2000 Sb. bylo ustanovení § 248 odst. 2 písm. e) občanského soudního řádu novelizováno tak, že soudy nepřezkoumávají rozhodnutí správních orgánů předběžné nebo pořádkové povahy a rozhodnutí, jimiž se upravuje vedení správního řízení. Takovým rozhodnutím rozhodnutí o přeplatku jistě není. Ústavní soud daný typ rozhodnutí explicitně již dříve ve své judikatuře označil za rozhodnutí „procesní“.

Pokud zákonodárce zcela jasně celou skupinu tzv. procesních rozhodnutí podrobil zákonem č. 30/2000 Sb. opětovně soudnímu přezkumu, nelze jeho vůli ignorovat cestou extenzivního výkladu, v jehož důsledku by rozhodnutí dříve výslovně považovaná za rozhodnutí procesní povahy byla opětovně vyloučena ze soudního přezkumu s odvoláním na skutečnost, že nezasahují do práv účastníka, která vyplývají z práva hmotného. Takový právní závěr soudu v podstatě diskvalifikuje účel novely provedené zákonem č. 30/2000 Sb., jenž nepochybně směřoval k tomu, aby podřadil soudnímu přezkumu i procesní rozhodnutí, tudíž rozhodnutí, jež nezasahují do hmotných práv účastníků, ale do jejich práv ve sféře procesní.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 3. června 2003 sp. zn. II. ÚS 419/01 ve věci ústavní stížnosti JUDr. J. V., správce konkursní podstaty C. V., a. s., proti usnesením Krajského soudu v Brně z 2. 5. 2001 sp. zn. 29 Ca 32/2001, sp. zn. 29 Ca 33/2001, sp. zn. 29 Ca 34/2001, sp. zn. 29 Ca 35/2001 a sp. zn. 29 Ca 36/2001, jimiž byla zastavena řízení o stěžovatelových žalobách proti rozhodnutím finančního úřadu o zamítnutí stěžovatelovy reklamce proti rozhodnutím finančního úřadu, kterými byly převedeny přeplatky na dani z přidané hodnoty na úhradu nedoplatků na jiných daních.

Výrok

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. 5. 2001 č. j. 29 Ca 32/2001-19, č. j. 29 Ca 33/2001-19, č. j. 29 Ca 34/2001-19, č. j. 29 Ca 35/2001-19 a č. j. 29 Ca 36/2001-19 se zrušují.

Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností, která i v ostatním splňovala podmínky předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, napadl stěžovatel v záhlaví uvedená rozhodnutí Krajského soudu v Brně. Domnívá se, že mu Krajský soud v Brně svými rozhodnutími neposkytl soudní ochranu, kterou zaručuje Ústava České republiky (dále jen „Ústava“) v čl. 90 a 95 a Listina základních práv a svobod (dále jen „Listina“) v čl. 11 a 36, a že uvedenými rozhodnutími došlo k porušení jeho práva na spravedlivý proces podle čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Ústavní soud si k projednání a rozhodnutí věci vyžádal příslušné spisové materiály Krajského soudu v Brně (sp. zn. 29 Ca 32/2001, sp. zn. 29 Ca 33/2001, sp. zn. 29 Ca 34/2001, sp. zn. 29 Ca 35/2001 a sp. zn. 29 Ca 36/2001), z nichž zjistil následující:

Rozhodnutími Finančního úřadu ve Vyškově ze dne 11. 12. 2000 č. j.

Nahrávám...
Nahrávám...