Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nárok na odpočet daně - možnosti jeho uplatnění u SVJ

19.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.10
Nárok na odpočet daně – možnosti jeho uplatnění u SVJ

Ing. Dagmar Fitříková

V příspěvku SVJ a otázky týkající se registrace k DPH byl dán prostor pro diskusi na téma registrace k DPH u společenství vlastníků. Otázka registrace k DPH úzce souvisí s možností uplatnění nároku na odpočet daně u SVJ v pozici plátce, tj. u subjektu, který se vyznačuje určitými odlišnostmi od standardního plátce uskutečňujícího plnění zakládající nárok na odpočet daně v plné výši.

Připomeňme si znovu některé základní principy. Společenství vlastníků patří do kategorie specifických subjektů, které nevznikají za účelem podnikání. SVJ je právnická osoba, jejíž účel je vymezen zajišťováním správy domu a pozemku. Při naplňování svého účelu je SVJ způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Z úpravy obsažené v § 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ”) vyplývá, že společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo na podnikání jiných osob. Nárok na odpočet daně je nedílnou součástí mechanismu DPH, nemůže být v zásadě omezen. Základní právo plátce – právo na uplatnění nároku na odpočet daně, je vázáno na splnění konkrétních zákonem stanovených podmínek. SVJ při uplatnění nároku na odpočet daně respektuje pravidla stanovená zákonem o DPH s přihlédnutím ke svému specifickému postavení.

Výklad MF ČR k uplatňování DPH u SVJ

Postoj Finanční správy ČR (dále jen FS) k vymezení ekonomické činnosti SVJ, pokud se týče dodávek tepla z tzv. domovní kotelny, resp. kotelny ve vlastnictví SVJ, je prezentován v odpovědi na konkrétní dotaz z praxe SVJ ze dne 27. července 2010, která je veřejně přístupná na webových stránkách Finanční správy ČR.

Dotaz ze dne 27. července 2010

Jak se bude postupovat v případě uplatnění DPH při dodávce tepla společenstvím vlastníků jednotek, jestliže společenství zajišťuje na účet vlastníků jednotek kromě jiného i vytápění bytů prostřednictvím vlastní kotelny? Dodávka tepla není jednotlivým vlastníkům fakturována, ale je hrazena ze záloh na předpokládané náklady spojené se správou, provozem a opravami společných částí domu a je prováděno pouze vyúčtování nákladů jednotlivým vlastníkům jednotek podle výše jejich podílu. Jedná se v tomto případě o ekonomickou činnost podle § 5 odst. 2 ZDPH spočívající v dodání zboží podle § 2 odst. 1 písm. a) ZDPH?

Odpověď zveřejněná na webových stránkách FS

Podle § 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH”), je předmětem daně, mimo jiné, dodání zboží s místem plnění v tuzemsku, přičemž podle § 4 odst. 2 zákona o DPH se zbožím rozumí i teplo. Pokud tedy společenství vlastníků jednotek dodává teplo jiným subjektům, jsou tyto dodávky tepla bezesporu ekonomickou činností a současně i zdanitelným plněním ve smyslu zákona o DPH.

Od tohoto postupu je však třeba odlišit spotřebu tepla samotnými vlastníky jednotek, jejíž posouzení se odvíjí od vlastní podstaty společenství vlastníků jednotek, které je podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění p. p., stručně řečeno, sice právním subjektem - právnickou osobou, ale se zvláštním charakterem, vzniká ze zákona, není vlastníkem domu a funguje pouze za účelem správy domu. Z uvedeného zákona, kterým byl vznik společenství vlastníků jednotek konstituován, je zřejmé, že není účelem ani záměrem zákona, aby při správě společného majetku vystupovalo společenství vlastníků jednotek vůči jednotlivým vlastníkům jednotek jako jejich obchodní partner. Z toho se odvozuje také posouzení spotřeby tepla jednotlivými vlastníky, neboť pokud je zdroj tepla (kotelna) v podílovém spoluvlastnictví vlastníků jednotek, je provozován přímo společenstvím těchto vlastníků jednotek a výhradně pro vlastní potřebu spoluvlastníků (dodávka tepla pro jednotku), nejde o dodání tepla, ale o spotřebu, která není předmětem daně. Vyúčtování nákladů prováděné pro jednotlivé vlastníky podle výše jejich podílu nelze totiž ztotožnit s fakturací za dodání tepla uskutečněné v rámci sjednaného obchodního vztahu”.

Dle FS se za ekonomickou činnost SVJ považují pouze dodávky tepla zajišťované pro jiné osoby než členy SVJ. Z cit. odpovědi FS vyplynul závěr, že k DPH by se SVJ mohlo registrovat z titulu zajišťování dodávky tepla pro jiné osoby než členy SVJ a v tom případě bude oprávněno u přijatých zdanitelných plnění vztahujících se k provozování domovní kotelny (tj. při pořízení paliva a dalších souvisejících plnění) uplatnit nárok na odpočet daně v poměrné výši. Uvedený závěr prezentovaný v odpovědi FS má význam nejen při řešení otázky týkající registrace, ale také při posuzování možnosti uplatnění nároku na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění vztahujících se k provozování domovní kotelny nebo pro obdobné situace, které se u SVJ mohou v praxi vyskytnout. V rámci případného daňového řízení lze tedy očekávat, že správce daně při vyhodnocení dané situace u SVJ provozujícího kotelnu, která je v podílovém spoluvlastnictví vlastníků, bude vycházet ze stanoviska FS prezentovaného v odpovědi na dotaz ze dne 27. 10. 2010. Je tedy na SVJ, aby zvážilo všechny případné komplikace plynoucí z nerespektování výše uvedeného postupu zveřejněného v rámci citované odpovědi na dotaz SVJ a připravilo si argumenty pro správce daně, pokud se rozhodne od zmíněného výkladu odchýlit.

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně lze rozlišit jako hmotněprávní (§ 72 ZDPH) a formální (§ 73 ZDPH). Obecně platí, že plátce má nárok na odpočet, pokud přijatá zdanitelná plnění použije pro uskutečnění své ekonomické činnosti. Uplatněním odpočtu daně se rozumí uvedení odpočtu daně v daňovém přiznání k DPH (§ 72 odst. 3 ZDPH).

Vznik nároku na odpočet daně

Podle § 72 odst. 3 ZDPH vzniká nárok na odpočet daně plátci okamžikem, kdy nastaly skutečnosti zakládající povinnost tuto daň přiznat. Vznik nároku na odpočet daně je vymezen podle § 72 odst. 3 ZDPH obecně, tzn. nejen pro případy, kdy plátce přijímá v tuzemsku zdanitelné plnění od jiného plátce a povinnost přiznat daň má poskytovatel plnění, ale i pro případy, kdy plátci jako příjemci zdanitelného plnění vzniká nejen nárok na odpočet daně, ale současně i povinnost daň z takto přijatého plnění přiznat (pořízení zboží z jiného členského státu, dovoz zboží, přijetí služby od osoby registrované k dani nebo zahraniční osoby