dnes je 25.2.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Notářský zápis se svolením nájemce k přímé vykonatelnosti

11.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7.8
Notářský zápis se svolením nájemce k přímé vykonatelnosti

JUDr. Pavla Schödelbauerová

V současné době někteří pronajímatelé využívají možnosti dané zákonem č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (dále také „notářský řád”). Podle § 71b notářského řádu sepíše notář notářský zápis o dohodě, kterou se účastník občanskoprávního vztahu zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka vyplývající ze závazkového právního vztahu, v níž svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí (vedena exekuce) a aby byl takový notářský zápis exekučním titulem, jestliže svou povinnost specifikovanou ve smlouvě řádně a včas nesplní.

Tento typ notářského zápisu neobsahuje hmotněprávní ujednání, ale pouze svolení dlužníka k přímé vykonatelnosti ve vztahu ke konkrétnímu již existujícímu závazku, který musí být v notářském zápisu náležitě specifikován (např. vyklidit byt po skončení nájemního vztahu), případně i při stanovení dalších podmínek, např. v případě nájmu na dobu určitou.

Notářský zápis se svolením dlužníka (zde nájemce) k přímé vykonatelnosti znamená, že při splnění podmínek specifikovaných v notářském zápisu má pronajímatel exekuční titul k vyklizení a může se přímo domáhat jeho výkonu.

Pokud není dohoda o přímé vykonatelnosti uzavřena, musí si věřitel (zde pronajímatel), před případným zahájením vymáhání splnění závazku (exekucí) obstarat exekuční titul, kterým je zpravidla vykonatelný rozsudek soudu obsahující povinnost dlužníka splnit konkrétní závazek (zde povinnost byt vyklidit). Za účelem získání takového rozsudku pak musí věřitel absolvovat řízení u soudu.

Sepsání notářského zápisu je však zpoplatněno, přičemž nejnižší sazba poplatku činí 2000 Kč a může být dále při splnění podmínek vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 96/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif) zvyšována.

Tolik tedy obecně k problému.

V oblasti nájmu bytů mohou nastat různé případy, kdy je dohoda o vykonatelnosti mezi nájemcem a pronajímatelem uzavírána.

  1. Při uzavření nové nájemní smlouvy s novým nájemcem u bytů, kde nebyla poskytnuta státní podpora, je uzavření dohody o