dnes je 2.7.2022

Input:

Novela vyhlášky o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

14.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.1
Novela vyhlášky o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

Mgr. Adriana Kvítková

V této první části příspěvku se budeme věnovat již účinné novele vyhlášky č. 269/2015 Sb., v druhé části přineseme možné novinky vyplývající z novely zákona č. 67/2013 Sb. A na závěr ještě přineseme související důležitou novinku vyplývající z novely zákona o hospodaření energií (zákon č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Projdeme si nyní společně jednotlivé změny postupně tak, jak se v novelizované vyhlášce objevují.

V ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům (dále jen "vyhláška o rozúčtování nákladů"), se doplňují poslední dvě věty týkající se procentuálního rozdělení výše základní a spotřební složky nákladů o výslovné upřesnění, že rozdělení nákladů na základní a spotřební složku se v zúčtovací jednotce provede pro dané zúčtovací období pouze jednou, a dále se stanoví, že u všech příjemců služeb je vždy v základní složce rozúčtována na 1 m2 započitatelné podlahové plochy stejná částka.

Nově se upravují v ust. § 3 odst. 2 vyhlášky o rozúčtování nákladů, pravidla pro úpravu výpočtové metody za situace, kdy dojde k překročení přípustných rozdílů v nákladech na vytápění jednotlivých příjemců služeb, a to následovně:

"(2) Při rozdělení spotřební složky nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce mezi příjemce služeb se vychází z náměrů měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění. Přitom se použijí korekce a výpočtové metody zohledňující i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepla danou jejich polohou. Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy však nesmí u příjemců služeb, u kterých jsou instalována měřidla podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, překročit v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období (dále jen ‚limitní hodnota‚). Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, provede poskytovatel služeb úpravu výpočtové metody takto:

a) hodnota spotřební složky se u příjemce služeb, jehož náklady na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy překročily limitní hodnotu, upraví tak, aby se náklady příjemce služeb na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy rovnaly limitní hodnotě, tedy 80 % průměrné hodnoty za zúčtovací jednotku v případě, že nebyla dodržena spodní hranice alespoň 80 % průměrné hodnoty za zúčtovací jednotku, nebo 200 % průměrné hodnoty za zúčtovací jednotku v případě, že nebyla dodržena horní hranice nejvýše 200 % průměrné hodnoty za zúčtovací jednotku,

b) hodnota spotřební složky upravená podle písmene a) se odečte od spotřební složky nákladů na vytápění zúčtovací jednotky a zůstatek se rozdělí mezi ostatní příjemce služeb úměrně výši náměrů měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod zohledňujících i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepla danou jejich polohou, a

c) pokud po rozdělení zůstatku podle písmene b) překračuje u některého z ostatních příjemců služeb hodnota nákladů na vytápění připadajících na 1 m2 limitní hodnotu, upraví poskytovatel služeb výpočtovou metodu obdobně podle písmen a) a b), a to i opakovaně, dokud všichni příjemci služeb nevyhoví stanovené přípustné odchylce rozdílu v nákladech na vytápění připadajících na 1 m2 započitatelné podlahové plochy v zúčtovací jednotce v daném zúčtovacím období."

V ust. § 3 odst. 5 vyhlášky o rozúčtování nákladů se doplňuje a upřesňuje původní znění, pro přehlednost uvádíme tučně nově doplněné/upřesněné:

"5) Neumožní-li příjemce služeb instalaci stanovených měřidel podle zákona o metrologii s platným ověřením nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je neoprávněně ovlivní, určí se v daném zúčtovacím období u tohoto příjemce služeb spotřební složka nákladů podle přílohy č. 2 k této vyhlášce."

Obdobně je upraveno i ust. § 4 odst. 4 vyhlášky o rozúčtování nákladů:

"(4) Neumožní-li příjemce služeb instalaci vodoměrů na teplou vodu s platným ověřením nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je neoprávněně ovlivní, určí se v daném zúčtovacím období u tohoto příjemce služeb spotřební složka nákladů podle přílohy č. 2 k této vyhlášce."

V ust. § 5 odst. 1 vyhlášky o rozúčtování nákladů již není pro případ, kdy v zúčtovací jednotce s vlastním zdrojem tepla nebo s vlastní předávací stanicí není možné odděleně určit náklady na teplo na vytápění a náklady na teplo spotřebované na poskytování teplé vody, odkazováno na vyhlášku, ale je určeno nové pravidlo pro stanovení nákladů podle množství spotřebovaného tepla pro přípravu teplé vody v zúčtovací jednotce zjištěného podle množství paliva na její přípravu, zejména podle spotřeby mimo otopné období, případně, není-li to možné, použitím vzájemného podílu spotřeby tepla na přípravu teplé vody ve výši 40 % a na vytápění ve výši 60 %.

V právní úpravě změny příjemce služeb v průběhu zúčtovacího období bez znalosti odečtu se doplňuje (upřesňuje) pravidlo pro rozdělení základní složky nákladů na vytápění podle ust. § 5 odst. 5 písm. b) vyhlášky o rozúčtování nákladů tak, že se odkazuje stejně jako v případě spotřební složky, nejsou-li údaje známy, na přílohu č. 3 k vyhlášce. Obdobně je na přílohu č. 3 k vyhlášce odkazováno i v případě změny příjemce služeb v průběhu zúčtovacího období s odečtem, kdy při rozdělení základní složky nákladů na vytápění není znám poměr počtu dnů vytápění bytu nebo nebytového prostoru před termínem změny příjemce služeb a po něm [ust. § 5 odst. 6 písm. a) vyhlášky o rozúčtování nákladů].

Konečně se povinnost poskytovatele služeb podle ust. § 6 vyhlášky o rozúčtování nákladů uvádět ve vyúčtování nákladů na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody příjemcům služeb náležitosti stanovené zákonem o službách a vyhláškou o rozúčtování nákladů dále rozšiřuje o nové ust. § 6 písm. h) až p) vyhlášky o rozúčtování nákladů:

"h) informace o použité skladbě zdrojů energie a o souvisejících ročních emisích skleníkových plynů za zúčtovací jednotku za poslední kalendářní rok, za který jsou dostupné, pokud byla poskytovateli služeb dodána tepelná energie ze soustav dálkového vytápění a pokud tyto informace uvedl dodavatel tepelné energie ve vyúčtování podle právního předpisu upravujícího vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích,

i) informace o energetické náročnosti a o podílu energie z obnovitelných zdrojů v soustavě zásobování tepelnou energií, pokud dodavatel tepelné energie uvedl tyto informace ve vyúčtování podle právního předpisu upravujícího vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích,

j) popis jednotlivých daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, které jsou zahrnuty v ceně tepelné energie dodané poskytovateli služeb ze soustav dálkového vytápění a které se přímo vztahují k množství dodané tepelné energie, pokud tento popis uvedl dodavatel tepelné energie ve vyúčtování podle právního předpisu upravujícího vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích,

k) v grafické podobě vyhotovené srovnání náměru na instalovaných měřidlech podle zákona o metrologii nebo zařízeních pro rozdělování nákladů na vytápění u příjemce služeb za aktuální zúčtovací období a za stejné období předchozího roku upravené s ohledem na klimatické podmínky v těchto obdobích postupem podle přílohy č. 4 k této vyhlášce,

l) kontaktní údaje pro veřejnost nejméně jednoho energetického konzultačního a informačního střediska sídlícího ve vyšším územním samosprávném celku, v němž se nachází zúčtovací jednotka, a není-li takového energetického konzultačního a informačního střediska, kontaktní údaje pro veřejnost jiného energetického konzultačního a informačního střediska,

m) další informace o energetických konzultačních a informačních střediscích alespoň v rozsahu textu podle části A přílohy č. 5 k této vyhlášce,

n) odkazy na internetové stránky s informacemi o zvyšování energetické účinnosti, a to alespoň v rozsahu textu podle části B přílohy č. 5 k této vyhlášce,

o)

Nahrávám...
Nahrávám...