dnes je 5.4.2020

Input:

Ověření správné funkce patního vodoměru

16.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.6.3
Ověření správné funkce patního vodoměru

Ing. Jiří Skuhra, CSc.

S rostoucí cenou vodného a stočného se množí dotazy s podezřením na možné ovlivnění či s pochybnostmi o správné funkci patního vodoměru při užití tohoto stanoveného měřidla s významem dle § 3 odst. 3 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o metrologii”).

Českému metrologickému institutu jsou ustanoveními § 14 zákona o metrologii svěřeny úkoly mimo jiné v oblastech schvalování typu a ověřování měřidel, registrování subjektů opravujících a montujících stanovená měřidla, provádění státního metrologického dozoru a poskytování odborných služeb v oblasti metrologie.

Český metrologický institut je oprávněn v rámci státního metrologického dozoru kontrolovat plnění povinností dle § 11 zákona o metrologii uložených uživatelům stanovených měřidel spočívající v používání v době platnosti ověření v návaznosti na § 7 vyhlášky č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření.

Zákon č. 505/1990 Sb. v ustanovení § 11a osobám, které mohou být dotčeny nesprávným měřením, umožňuje požádat o přezkoušení stanoveného měřidla autorizovaným metrologickým střediskem nebo Českým metrologickým institutem. Při přezkoušení se posuzuje měřidlo kritérii požadavků stanovených opatřením obecné povahy a o výsledku se vydá osvědčení, jehož přílohou je protokol o zkouškách.

Ustanovení § 16 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, umožňuje odběrateli provedení metrologické zkoušky vodoměru na místě instalace.

S ohledem na výše uvedená ustanovení zákona o metrologii a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, lze při řešení situace uvažovat o následujících možnostech:

a) provedení státního metrologického dozoru,

b) přezkoušení dle § 11a zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii,

c) přezkoušení na místě dle zákona o vodovodech a kanalizacích,

d) odborný metrologický posudek.

Provedení státního