dnes je 9.8.2022

Input:

Oznamovací povinnost vlastníka jednotky

14.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.4
Oznamovací povinnost vlastníka jednotky

JUDr. Pavla Schödelbauerová

Podle občanského zákoníku, ve znění novely č. 163/2020 Sb., je vlastník jednotky povinen oznámit bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu a pozemku (dále jen "osoba odpovědná za správu domu") své jméno, bydliště, jméno a bydliště osoby, které přenechal byt k užívání na dobu nikoli přechodnou, a počet osob, které budou mít v bytě domácnost. To platí i v případě změny těchto údajů. Oznamovací povinnost je tak uložena ve vztahu ke statutárnímu orgánu SVJ, případně správci.

S porušením oznamovací povinnosti není přímo zákonem spojená sankce, lze však uvažovat teoreticky o povinnosti k náhradě škody ostatním spoluvlastníkům domu, pokud by škoda vznikla v příčinné souvislosti s nesplněním této oznamovací povinnosti vlastníka jednotky. Šlo by zde o újmu způsobenou porušením zákonné povinnosti, takže podmínkou odpovědnosti by bylo zavinění škůdce, tj. vlastníka bytu, který změnu neohlásil bez zbytečného odkladu.

Nelze však ani vyloučit sankce upravené ve stanovách společenství, a to buď přímo v konkrétní výši, nebo alespoň obecně tak, že SVJ může uplatnit za neplnění povinností vlastníků finanční sankce, a který orgán SVJ má pravomoc o její konkrétní výši rozhodnout. Sankce musí být přiměřená a nesmí být v rozporu s dobrými mravy a musí sledovat porušení povinnosti stanovené zákonem. Tato otázka zatím nebyla judikatorně řešena, takže to, zda je sankce právně vymahatelná, může vzhledem k ne zcela jasné legislativě, rozhodnout pouze soud.

Dále pak hrozí vlastníkovi jednotky sankce podle § 12 zákona č. 67/2013 Sb., podle kterého příjemce služeb (tedy vlastník jednotky) oznámí poskytovateli služeb (tedy společenství vlastníků jednotek) písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování nákladů na služby spojené s užíváním jednotek v domě. Porušení této povinnosti pak tento zákon výslovně stíhá sankcí – pokutou podle § 13 citovaného zákona, a to ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení, nerozhodlo-li společenství jinak nebo neobsahují-li stanovy společenství jinou výši pokuty.

Vůči vlastníkovi jednotky, který porušil povinnost nahlásit změnu v počtu osob, které v bytě bydlí, lze tedy podle občanského

Nahrávám...
Nahrávám...