dnes je 28.2.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pořízení a odpisování dlouhodobého majetku ve společenství vlastníků

15.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.2
Pořízení a odpisování dlouhodobého majetku ve společenství vlastníků

Ing. Lenka Haráková, Ing. Lenka Haramulová

Podmínky nabývání majetku společenstvím vlastníků jednotek upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ”). Následující text vysvětluje, jakými způsoby může společenství pořízení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku a jeho odpisování účtovat. Zvolený postup účtování by měl vždy vycházet z vnitřních předpisů účetní jednotky – SVJ.

Výdaje na pořízení majetku jsou součástí nákladů na správu domu a pozemku, a jsou tedy standardně financovány z příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku (§ 1180 NOZ). Každý vlastník jednotky na ně přispívá v závislosti na povaze pořizovaného majetku zpravidla podle

  1. počtu jednotek, k nimž má vlastnické právo – majetek sloužící pro vlastní správní činnost (§ 1180 odst. 2 NOZ), což může být například počítač a jeho softwarové vybavení apod.,
  2. výše svého spoluvlastnického podílu na společných částech – majetek sloužící k jiným účelům, než je zajišťování vlastní správní činnosti, například pozemek, nebytová jednotka sloužící jako kancelář SVJ apod.

V příkladech je použita v praxi nejčastější forma příspěvků na správu domu a pozemku – záloha, konkrétně dlouhodobá záloha (zpravidla účet 955), tj. finanční zdroj, který bývá vytvářen za účelem financování oprav a technického zhodnocení společných částí domu a na pořízení majetku do vlastnictví SVJ.

Příklady A

Odpisy majetku nejsou hrazeny z příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku, tj. SVJ nevytváří zdroj na obnovu (pořízení nového) majetku. Důsledkem takového postupu je opakovaný vznik účetní ztráty, a to po celou dobu odpisování majetku, která se v souladu se stanovami SVJ a rozhodnutím shromáždění vlastníků

A1) uhradí ze zdrojů ve vlastním jmění (zpravidla účet 901) nebo ve fondu (zpravidla účet 911), které jsou zdrojem účetní hodnoty odpisovaného majetku, protože při pořízení tohoto majetku byla částka odpovídající pořizovací ceně převedena z dlouhodobé zálohy (závazek = cizí zdroj financování) do těchto vlastních zdrojů;

X/ Úhradu ztráty lze provádět opakovaně každý rok, ve kterém ztráta vznikne, nebo ztráty ponechat neuhrazené a jednorázově je v souhrnu uhradit v roce následujícím po skončení odpisování majetku (v daném příkladu v roce 6).

A2) předepíše členům k úhradě, jestliže vlastní zdroje SVJ hodnotu odpisovaného majetku nekryjí, protože při pořízení tohoto majetku nedošlo k převodu zdrojů z cizích (dlouhodobá záloha) do vlastních (vlastní jmění nebo fond) a zdrojem účetní hodnoty majetku zůstala dlouhodobá záloha, která se v analytické evidenci pouze rozdělila na dva analytické účty: DZ 1 (nevyčerpaný zdroj - peníze) a DZ 2 (profinancovaný zdroj – dlouhodobý majetek).

Úhrada