Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Právní stanovisko k odpovědnosti za provoz výtahů

17.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.2.1
Právní stanovisko k odpovědnosti za provoz výtahů

Mgr. Adriana Kvítková

Škoda z provozu dopravních prostředků je v zákoně č. 89/2012, občanský zákoník, definována jako škoda vyvolaná zvláštní povahou takového provozu. Zvláštní povaha je odvozována zejména z technických charakteristik provozu a z vlastností dopravního prostředku, které ho odlišují od ostatních provozů.

Zvláštní povaha provozu musí být objektivně způsobilá přivodit škodu. Odpovědnost za škodu se vztahuje i na provoz výtahů nebo eskalátorů. Újma způsobená zvláštní povahou provozu výtahu je tak například újma způsobená utržením lana výtahu. Zvláštní povaha provozu výtahu naopak není dána v souvislosti s psychickou újmou v důsledku klaustrofobie.

Odpovědnost z provozu dopravních prostředků je ve smyslu občanského zákoníku definována jako odpovědnost objektivní, a proto ke vzniku škody není třeba zavinění. Provozovatel dopravního prostředku je odpovědný, pokud je prokázán vznik újmy vlivem události vyvolané zvláštní povahou provozu dopravního prostředku. Vzhledem k tomu, že se jedná o odpovědnost objektivní, provozovatel dopravního prostředku se odpovědnosti zprostit nemůže. Může se ale zprostit povinnosti nahradit škodu v případě, kdy škoda nebyla způsobena okolnostmi, které mají původ v provozu, a prokáže-li, že nemohl škodě zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

Za provozovatele výtahu se považuje osoba, která má právní a faktickou možnost dispozice s tímto výtahem. Nejčastěji touto osobu bývá vlastník. V případě bytového domu se založeným společenstvím vlastníků je touto osobou právě