dnes je 5.8.2020

Input:

Přechodná ustanovení NOZ ve vztahu k SVJ

18.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5
Přechodná ustanovení NOZ ve vztahu k SVJ

JUDr. Jiří Čáp

Na internetu probíhá diskuse o tom, že nový občanský zákoník se nevztahuje na společenství vzniklá před 1. 1. 2014, protože pro ně nemá přechodná ustanovení. Jakým zákonem se řídí právní poměry a činnost SVJ vzniklých přede dnem nabytí účinnosti NOZ?

Diskuse a z ní vyplývající vzájemně rozdílná stanoviska, mají svůj původ ve skutečnosti, že přechodná ustanovení NOZ, která se týkají právnických osob (§ 3041 - § 3053 NOZ), nezahrnují výslovná přechodná ustanovení, která by se vztahovala k SVJ vzniklým přede dnem nabytí účinnosti NOZ.

Struktura přechodných ustanovení NOZ týkajících se právnických osob představuje dvě na sebe navazující skupiny. V prvé skupině přechodných ustanovení (§ 3041 - § 3044) jde o základní přechodná ustanovení vztahující se na právnické osoby upravené v NOZ, aniž by zde byly tyto právnické osoby výslovně vyjmenovány. Je však zřejmé, že jde o nadace, nadační fondy a SVJ, jejichž právní poměry byly před 1. 1. 2014 upraveny samostatnými zákony, avšak ode dne nabytí účinnosti NOZ je jejich právní úprava zahrnuta v NOZ; dále jde o právnické osoby, které měly přede dnem nabytí účinnosti NOZ právní povahu sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž podle NOZ jsou považovány za spolky podle NOZ.

Na tuto první skupinu (základních) přechodných ustanovení v § 3041 - § 3044 NOZ, týkající se pouze právnických osob, jejichž právní poměry byly přede dnem nabytí účinnosti NOZ upraveny samostatnými zákony a nyní jsou upraveny v NOZ (anebo měly právní formu sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle NOZ jsou považovány za spolky podle NOZ), pak navazuje další skupina přechodných ustanovení, která se jednak týkají některých právnických osob, které má na mysli první skupina přechodných ustanovení (tj. právnických osob nyní upravených v NOZ), jmenovitě nadací a nadačních fondů (§ 3049), a dále těch spolků, za něž se považují sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (§ 3045 NOZ, § 3047 a 3048 NOZ). Týkají se také spolků, za něž se považují odborové organizace, organizace zaměstnavatelů včetně organizací mezinárodních a jejich organizační jednotky, které vznikly podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (§ 3046 NOZ). Tato dřívější sdružení podle zákona č. 83/1990 se považují za spolky podle NOZ (pokud sdružení nezmění svoji právní formu na ústav nebo na sociální družstvo, jak to umožňuje § 3045 odst. 1 NOZ – což se netýká odborových organizací a organizací zaměstnavatelů uvedených v § 3046 NOZ).

Problémy a diskuse o právní povaze SVJ vzniklých přede dnem nabytí účinnosti NOZ tedy vyvolávají přechodná ustanovení NOZ z důvodu absence výslovné úpravy ve vztahu k SVJ v druhé skupině přechodných ustanovení o právnických osobách, jmenovitě v rámci těch ustanovení, která výslovně upravují další přechodná ustanovení týkající se některých právnických osob nyní upravených v NOZ (a před 1. 1. 2014 upravených jinými zákony). Jmenovitě jde o další přechodná ustanovení týkající se nadací a nadačních fondů, které se řídily zvláštním zákonem a nyní jsou upraveny v NOZ (což je z hlediska legislativního obdobný případ jako u SVJ). V případě nadací a nadačních fondů se kromě základních přechodných ustanovení (v § 3041 - § 3044 NOZ) výslovně v druhé skupině přechodných ustanovení stanoví, že nadace a nadační fondy vzniklé podle dosavadních právních předpisů se považují za nadace vzniklé podle NOZ, a dále se k tomu podrobněji upravují některé další s tím spojené záležitosti (§ 3049). Také v případě dřívějších sdružení, upravovaných přede dnem nabytí účinnosti NOZ jiným zákonem, se výslovně stanoví, že se považují za spolky podle NOZ. Ve vztahu k SVJ, jehož právní poměry byly - obdobně jako u nadace nebo nadačního fondu- upraveny jiným zákonem (jmenovitě zákonem č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), není však – na rozdíl od nadace nebo nadačního fondu – nic výslovně stanoveno (není tedy výslovně stanoveno, že se SVJ vzniklá podle dosavadních právních předpisů považují za SVJ podle NOZ. Absence tohoto výslovného přechodného ustanovení ve vztahu k SVJ a naopak zařazení výslovného ustanovení ve vztahu k nadaci a nadačnímu fondu pak vzbuzuje v různých diskusích pochybnosti o tom, zda se SVJ vzniklé přede dnem nabytí účinnosti NOZ považuje za SVJ vzniklé podle NOZ (na základě § 3041 odst. 1 NOZ), či nikoliv.

Poznámka: Přitom druhá skupina přechodných ustanovení (§ 3045 - § 3053), navazující v případě nadací, nadačních fondů a spolků na první skupinu přechodných ustanovení (§ 3041 - § 3044), se dále výslovně zabývá dalšími formami právnických osob vzniklých přede dnem nabytí účinnosti NOZ, které nejsou upravovány v NOZ. Jmenovitě se stanoví, že práva a povinnosti obecně prospěšných společností se i nadále řídí dosavadními právními předpisy, přičemž mají právo změnit svoji právní formu na ústav, nadaci nebo nadační fond podle NOZ (§ 3050). Dále se přechodná ustanovení výslovně týkají zájmových sdružení právnických osob vzniklých přede dnem nabytí účinnosti NOZ (která se i nadále řídí