dnes je 19.1.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Předpisy upravující povinnost zřídit zábradlí ve vícepodlažních domech

14.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.7
Předpisy upravující povinnost zřídit zábradlí ve vícepodlažních domech

Mgr. Adriana Kvítková

Uvedená problematika je řešena v předpisech stavebního práva. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „stavební zákon”, v ust. § 169 odst. 1 výslovně stanoví povinnost při povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb respektovat obecné požadavky na výstavbu stanovené prováděcími právními předpisy, přičemž dle ust. § 194 písm. a) stavebního zákona k provedení ust. § 169 ministerstvo pro místní rozvoj stanoví právním předpisem obecné požadavky na výstavbu.

Těmito právními předpisy jsou zejména vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, dále jen „vyhláška o technických požadavcích na stavby”, jež stanoví technické požadavky na stavby, které náležejí do působnosti obecných stavebních úřadů, a vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, dále jen „vyhláška zabezpečujících bezbariérové užívání staveb”, která stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let.

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby podrobně upravuje v § 27 povinnosti týkající se zábradlí, a to jak u pochůzných ploch, tak i u schodišť a šikmých ramp. Dle odst. 1 se musejí všechny pochůzné plochy stavby, kde je nebezpečí pádu osob nebo zvířat a k nimž je možný přístup, opatřit ochranným zábradlím, popřípadě jinou zábranou. Dle odst. 3 se zábradlí nemusí zřídit, pokud (a) by bránilo základnímu provozu, pro