dnes je 27.7.2021

Input:

Pro přípravu na revize technických zařízení podle nového zákona máme jeden rok

13.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.6
Pro přípravu na revize technických zařízení podle nového zákona máme jeden rok

Ing. Jiří Skuhra, CSc.

Dne 30. června 2021 byl ve Sbírce zákonů pod č. 250/2021 Sb. zveřejněn zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, jeho účinnost je stanovena k 1. červenci 2022. Výsledný stav však určí až podoba připravovaných prováděcích předpisů.

V oblasti bezpečnosti provozu technických zařízení jde o specifická zařízení „vyhrazená”, „určená” či „vybraná” technická zařízení, pro která jsou resortními právními předpisy určovány závazné požadavky a podmínky pro jejich bezpečný provoz. Jedná se o elektrická1, zdvíhací2, plynová3 a tlaková zařízení4. Vyhrazená technická zařízení se zařazují podle míry rizika, které svým provozem vyvolávají, do tříd, skupin a podskupin. Vyhrazená technická zařízení s nejvyšší mírou rizika se zařazují do I. třídy; vyhrazená plynová zařízení se podle své základní technologické funkce zařazují do skupin. Na vyhrazená technická zařízení se vztahuje povinnost provádět pravidelné revize a kontroly v pravidelných intervalech, které blíže specifikují další právní požadavky a normy.

Vlivem změn technickoekonomických podmínek během technického rozvoje prodělaly diferenciaci podmínky a požadavky na provoz zmíněných technických zařízení z hlediska ověřování jejich bezpečnosti. Změny v oblasti jejich provozu vyvolaly potřebu přijetí nové právní úpravy v oblasti uvedení výrobků na trh spolu s předpisy EU. Od přijetí dosud platného zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (spolu s novelou č. 253/2005 Sb.), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, bylo zapotřebí reagovat na změny v rámci nové legislativy.

Prováděcí předpisy (vyhlášky k zákonu č. 174/1968 Sb. spolu s dalšími zákony - např. č. 61/1988 Sb.) určují, která technická zařízení se zvýšenou mírou rizika ohrožení života a zdraví podléhají zvláštnímu režimu. Tyto předpisy dále stanoví, pro které činnosti vykonávané na úseku vyhrazených technických zařízení jsou vyžadována osvědčení, a to zkouškou před zkušební komisí organizací státního dozoru nebo zaměstnavatele, a také pro které činnosti jsou vyžadována oprávnění k činnosti právnických a podnikajících fyzických osob. Nový zákon cílí k sjednocení předpokladů a požadavků kladených na způsobilost k vykonávání dotčených činností. Na rozdíl od prací zahrnujících obsluhu, montáž, instalaci či opravy je provádění revizí a zkoušek specifickou činností vyžadující odbornou způsobilost pro rozpoznání provozně-technických rizik. Současná terminologie oboru je svázána s názvoslovím vycházejícím z českých technických norem. Jejich rozsah a smysl je však pro různá vyhrazená technická zařízení odlišný. Především je v zákoně nově vymezován pojem provoz

Nahrávám...
Nahrávám...