dnes je 27.7.2021

Input:

Prodej půdních prostor a daňové souvislosti

14.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.15
Prodej půdních prostor a daňové souvislosti

Ing. Zdeněk Morávek

V praxi společenství vlastníků jednotek je poměrně častým případem situace, kdy SVJ potřebuje zajistit finanční prostředky na chystané investiční akce a jako vhodný postup je vyhodnocen prodej půdních prostor, které SVJ buď nevyužívá vůbec, nebo tak, že je to z pohledu SVJ zbytný majetek. Pokud k takovému prodeji dojde, je nutné posoudit, jak příslušné prostředky zdanit.

Ke správnému postupu je nejprve nutné dobře vymezit související vlastnická práva. Jak vyplývá z § 1159 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné. Jednotka je věc nemovitá.

Společné jsou alespoň ty části nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit vlastníkům jednotek společně. Společnými jsou vždy pozemek, na němž byl dům zřízen, nebo věcné právo, jež vlastníkům jednotek zakládá právo mít na pozemku dům, stavební části podstatné pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí, a jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu. To platí i v případě, že se určitá část přenechá některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání.

Neurčí-li se podíly na společných částech se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění bytu nebo jako stejné, platí, že jsou stanoveny poměrem velikosti podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů v domě.

Z výše uvedené úpravy občanského zákoníku tedy vyplývá, že prodávané půdní prostory jsou společnými částmi nemovité věci, které jsou ve spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Z toho potom vyplývá, že příjem z prodeje těchto společných částí nemovité věcí není příjmem společenství vlastníků, ale jedná se o příjem jednotlivých vlastníků, a to v poměru, v jakém se podílejí na společných částech nemovité věcí. Z toho tedy vyplývá, že zdanění musí probíhat u vlastníků, nikoliv u samotného SVJ.

V případě každého vlastníka tak bude nutné zkoumat, zda nejsou splněny podmínky pro osvobození dosaženého příjmu podle § 4 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”). Pokud tomu tak nebude, bude dosažený příjem představovat zpravidla příjem z úplatného převodu nemovité věci podle § 10 odst. 1 písm. b) ZDP, pokud jednotka, se kterou půdní prostory souvisejí, není součástí obchodního majetku vlastníka. Pokud by jednotka součástí obchodního majetku byla, jednalo by se o příjem ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP.

K výše uvedenému je třeba doplnit, že obvyklým případem v praxi je situace, kdy získané prostředky budou použity např. na rekonstrukci výtahu, obměnu fasády, rekonstrukci střechy atd., a výše finančních prostředků, které vlastníci obdrží, tak bude nižší,

Nahrávám...
Nahrávám...