Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prohlášení o vzniku bytového spoluvlastnictví

17.3.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.1.1
Prohlášení o vzniku bytového spoluvlastnictví

Mgr. Pavla Krejčí

Přemysl Klihovka

r.č.: 771212/2525

trvale bytem Bílovická 1390/1, Praha 11 - Chodov, PSČ 149 00

(dále jen „Vlastník”)

níže uvedené dne, měsíce a roku činí toto

PROHLÁŠENÍ O VZNIKU BYTOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ

podle § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ”), v platném znění

k pozemku p.č. 2222, jehož součástí je budova č.p. 333, to vše v katastrálním území Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha, kterým jsou vymezeny bytové a nebytové jednotky a definovány další zákonem stanovené náležitosti.

(dále jen „Prohlášení”)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlastník prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník rozděluje své vlastnické právo k níže specifikovanému pozemku, jehož součástí je též vlastnické právo k domu, na vlastnické právo k jednotkám, a to následovně:

I. Údaje o pozemku, domu, obci a katastrálním území

 1. Předmětem tohoto prohlášení je pozemek p.č. 2222, jehož součástí je budova č.p. 333, to vše v katastrálním území Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha (dále jen „Pozemek” a „Budova”).
 2. Pozemek, jehož součástí je Budova, je ve výlučném vlastnictví Vlastníka. Pozemek spolu s Budovou jsou zapsány na LV č. 8888 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, se sídlem v Praze, KP Praha, k.ú. Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha.

II. Vymezení jednotek

Vlastník prohlašuje, že vymezuje v Budově jednotky následovně:

A) Údaje o jednotce – pojmenování a označení jednotlivých bytů či nebytových prostor

i. Jednotka č. 333/1 je nebytová jednotka (jiný nebytový prostor) umístěná v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží Budovy. Jednotka se skládá z 6 kanceláří a sociálního zařízení. Celková výměra podlahové plochy jednotky je 100 m2.

ii. Jednotka č. 333/2 je nebytová jednotka (atelier) umístěná v 1. nadzemním podlaží Budovy. Jednotka se skládá z atelieru, předsíně, chodby a WC. Celková výměra podlahové plochy jednotky je 35 m2.

iii. Jednotka č. 333/3 je byt umístěný ve 2. nadzemním podlaží Budovy. Jednotka se skládá z koupelny, ložnice, pracovny, obývacího pokoje s kuchyňským koutem a chodby. Celková výměra podlahové plochy jednotky je 92 m2.

iv. Jednotka č. 333/4 je byt umístěný ve 2. nadzemním podlaží Budovy. Jednotka se skládá z koupelny, ložnice, pracovny, obývacího pokoje s kuchyňským koutem a chodby. Celková výměra podlahové plochy jednotky je 70 m2.

v. Jednotka č. 333/5 je byt umístěný ve 3. nadzemním podlaží Budovy. Jednotka se skládá z koupelny, ložnice – 2x, pracovny, obývacího pokoje s kuchyňským koutem a chodby. Celková výměra podlahové plochy jednotky je 97 m2. S bytem je výhradně užíván balkon o výměře 1,67 m2.

Součástí všech jednotek jsou jejich veškeré vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, plynu, kanalizace, topení vč. radiátorů, elektroinstalace silno i slaboproudá), kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní okna a dveře, podlahová krytina, vnitřní osvětlení, obklady stěn a vnitřní omítky.

Jednotka je ohraničena vstupními dveřmi k jednotce, vnitřní stranou obvodových zdí jednotky, vnitřní stranou vodorovných konstrukcí podlah a stropů jednotky. Podlahy jsou společnými částmi Budovy, vyjma podlahových krytin v bytě a všeho, co je spojeno s položením či usazením a s funkcí příslušného druhu podlahových krytin, spolu s případnou kročejovou protihlukovou izolací a s tepelnou izolací, je-li součástí podlahové krytiny a nezasahuje do společných částí Budovy.

B) Údaje o jednotce - určení a popis společných částí nemovité věci se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze

Společnými částmi Budovy jako částmi podstatnými pro zachování Budovy, včetně jejích hlavních konstrukcí a jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu jsou zejména:

 1. základy včetně izolací, obvodové a nosné stěny;
 2. střecha, včetně klempířských prvků;
 3. nosné svislé a vodorovné konstrukce;
 4. vchod do Budovy;
 5. chodby ve všech podlažích Budovy;
 6. schodiště ve všech podlažích Budovy;
 7. dveře přímo přístupné ze společných částí; v případě vstupních dveří do jednotky pouze v rozsahu její vnější strany;
 8. společná technická zařízení /domovní jističe, hlavní uzávěry apod./;
 9. rozvody studené vody, kanalizace, elektřiny, plynu;
 10. komínová tělesa;
 11. sklepní kóje č. 1-10 umístěné v 1. podzemním podlaží Budovy;
 12. místnost pro úklid umístěná v 1. podzemním podlaží;
 13. půda umístěná v 6. nadzemním podlaží Budovy;
 14. balkóny přiléhající k bytům, které jsou však povinni udržovat vlastníci jednotek, kteří je užívají.

C) Údaje o jednotce zejména - velikost podílů na společných částech

Spoluvlastnické podíly vlastníků jednotek na společných částech Budovy, které jsou společné pro všechny jednotky v Budově, se řídí vzájemným poměrem podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v Budově. Spoluvlastnické podíly vyjádřené zlomkem jsou pro každou jednotku následující:

spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 333/1 činí 100/394

spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 333/2 činí 35/394

spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 333/3 činí 92/394

spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 333/4 činí 70/394

spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 333/5 činí 97/394

III. Věcná a jiná práva a jaké závady, které přecházejí se vznikem vlastnického práva k jednotce

 1. Vlastník Budovy prohlašuje, že na Pozemku, jehož součástí je Budova, neváznou ke dni podpisu tohoto Prohlášení žádné právní povinnosti, zástavní práva, služebnosti a ani věcná břemena s výjimkou:
  • - zástavního práva smluvního zřízeného na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne 14. 1. 2014, právní účinky vkladu práva ke dni 14. 1. 2014 (V-68025/2014) za účelem zajištění pohledávky do výše 20 000 000,-Kč ve prospěch Banky Flora a.s., IČ 55555555, se sídlem Lobkovická 17, Brno
 2. Vlastník je nositelem práv a závazků vyplývajících ze smluvních vztahů, které založil v souvislosti se zajištěním provozu Budovy a poskytováním služeb spojených s užíváním jednotek:
  1. smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod,
  2. smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – typ AKTIV STANDARD.
 3. Všechna práva a závady uvedená v odstavci 1. a 2. tohoto článku přecházejí okamžikem vzniku vlastnického práva