Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prohlášení vlastníka dle § 1166 občanského zákoníku

19.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.1.1
Prohlášení vlastníka dle § 1166 občanského zákoníku

Mgr. Pavla Krejčí

Prohlášení je jednostranné právní jednání, kterým dochází k rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, tedy dochází ke vzniku bytového spoluvlastnictví, tj. jsou vymezeny jednotky a definovány další zákonem vymezené náležitosti. Prohlášení musí být učiněno v písemné formě, neboť se jedná o právní jednání, kterým se mění věcné právo k nemovité věci (§ 560 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen NOZ). V některých případech bude zřejmě nezbytné prohlášení vlastníka učinit i ve formě veřejné listiny.

Prohlášení je možno učinit pouze tehdy, pokud je součástí věci nemovité dům s alespoň dvěma byty nebo nebytovými prostory.

Obligatorní náležitosti

Prohlášení musí obsahovat

a) označení vlastníka (spoluvlastníků) či jiné oprávněné osoby, která prohlášení činí,

b) projev vůle vlastníka (spoluvlastníků) či jiné oprávněné osoby směřující ke vzniku bytového spoluvlastnictví,

c) údaje o pozemku, domu, obci a katastrálním území,

d) údaje o jednotce – zejména:

i. pojmenování a označení jednotlivých bytů či nebytových prostor alespoň číslem a umístěním s určením účelu užívání,

ii. určení a popis společných částí se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze,

iii. případné určení, které ze společných částí jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníku určité jednotky, pokud se takové části v domě nacházejí,

iv. velikost podílů na společných částech.

e) jaká věcná a jiná práva a jaké závady přecházejí se vznikem vlastnického práva k jednotce na všechny vlastníky jednotek nebo na některé z nich,

f) náležitosti stanov společenství vlastníků, pokud má rozdělením vzniknout alespoň pět jednotek. Pokud společenství nevzniká, určí se v prohlášení správce, pravidla pro správu domu, pravidla pro užívání společných částí a příspěvky na náklady spojené se správou domu a pozemku

g) k prohlášení se přikládají půdorysy všech podlaží, popřípadě jejich schémata, určující polohu jednotek a společných částí budovy, s údaji o podlahových plochách jednotek.

Vzor prohlášení dle aktuální legislativy

r. č.: 771212/2525

trvale bytem Bílovická 1390/1, Praha 11 - Chodov, PSČ 149 00

(dále jen „Vlastník”)

níže uvedené dne, měsíce a roku činí toto

Prohlášení o vzniku bytového spoluvlastnictví

podle § 1166 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ”), v platném znění,

k pozemku p. č. 2222, jehož součástí je budova č. p. 333, to vše v katastrálním území Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha, kterým jsou vymezeny bytové a nebytové jednotky a definovány další zákonem stanovené náležitosti.

(dále jen „Prohlášení”)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlastník prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 1166 zákona č. 89/2012, občanský zákoník rozděluje své vlastnické právo k níže specifikovanému pozemku, jehož součástí je též vlastnické právo k domu, na vlastnické právo k jednotkám, a to následovně:

I. Údaje o pozemku, domu, obci a katastrálním území

  1. Předmětem tohoto prohlášení je pozemek p. č. 2222, jehož součástí je budova č. p. 333, to vše v katastrálním území Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha (dále jen „Pozemek” a „Budova”).
  2. Pozemek, jehož součástí je Budova, je ve výlučném vlastnictví Vlastníka. Pozemek spolu s Budovou jsou zapsány na LV č. 8888 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, se sídlem v Praze, KP Praha, k. ú. Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha.

II. Vymezení jednotek

Vlastník prohlašuje, že vymezuje v Pozemku, jehož součástí je Budova, jednotky následovně:

a) Údaje o jednotce pojmenování a označení jednotlivých bytů či nebytových prostor

i. Jednotka č. 333/1 v sobě zahrnuje nebytový prostor (jiný nebytový prostor) umístěný v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží Budovy. Nebytový prostor se skládá z 6 kanceláří a sociálního zařízení. Celková výměra podlahové plochy nebytového prostoru je 100 m2.

ii. Jednotka č. 333/2 v sobě zahrnuje nebytový prostor (ateliér) umístěný v 1. nadzemním podlaží Budovy. Nebytový prostor se skládá z ateliéru, předsíně, chodby a WC. Celková výměra podlahové plochy nebytového prostoru je 35 m2.

iii. Jednotka č. 333/3 v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. nadzemním podlaží Budovy. Byt se skládá z koupelny, ložnice, pracovny, obývacího pokoje s kuchyňským koutem a chodby. Celková výměra podlahové plochy bytu je 92 m2.

iv. Jednotka č. 333/4 v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. nadzemním podlaží Budovy. Byt se skládá z koupelny, ložnice, pracovny, obývacího pokoje s kuchyňským koutem a chodby. Celková výměra podlahové plochy bytu je 70 m2. S bytem je výhradně užíván balkon o výměře 2 m2.

v. Jednotka č. 333/5 v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. nadzemním podlaží Budovy. Byt se skládá z koupelny, ložnice – 2x, pracovny, obývacího pokoje s kuchyňským koutem a chodby. Celková výměra podlahové plochy byt je 97 m2. S bytem je výhradně užíván balkon o výměře 1,67 m2.

Součástí všech bytů a nebytových prostor jsou jejich veškeré vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, plynu, kanalizace, topení vč. radiátorů, elektroinstalace silno i slaboproudá), kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní okna a dveře, podlahová krytina, vnitřní osvětlení, obklady stěn a vnitřní omítky.

Sklepní kóje

Každá jednotka má právo užívat vždy jednu sklepní kóji umístěnou v 1. PP domu. Přidělení kójí bude odsouhlaseno rozhodnutím shromáždění.

Úpravy a opravy balkonů

Každý z vlastníků jednotek je povinen udržovat na svůj náklad balkon užívaný vždy se svou jednotkou, a to tak, že na náklady vlastníka budou udržovány povrchové části, zábradlí balkonů a všechny další části, které nejsou nosné. Vzhled balkonů musí zůstat z vnějšího pohledu jednotný a společenství vlastníků může vydat závazný vnitřní předpis společenství, kterým určí vzhled viditelných částí balkonů. Vlastník jednotky pak bude při údržbě těmito pravidly vázán.

Úpravy a opravy dalších částí jednotky

Společenství vlastníků může vydat závazný vnitřní předpis společenství pro údržbu součástí jednotky, které jsou viditelné ze společných částí (např. vchodové dveře do bytů/nebytových prostor), a to za účelem udržení jednotného vzhledu Budovy. Vlastník jednotky pak bude při údržbě těmito pravidly vázán.

b) Údaje o jednotce - určení a popis společných částí nemovité věci se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze

i. Společnými částmi nemovité věci ve smyslu § 1160 NOZ jsou zejména:

a) Pozemek a vodorovné a svislé nosné konstrukce včetně základů Budovy, obvodové stěny Budovy,

b) střecha včetně výplní výstupních otvorů, izolací, hromosvodů, lávek, dešťových žlabů a svodů venkovních či vnitřních,

c) komíny jako stavební konstrukce v celé své stavební délce, včetně vyvložkování pořízeného spolu s komínem, mimo dodatečně instalovaných komínových vložek pořízených se souhlasem osoby odpovědné za správu Budovy jednotlivými vlastníky jednotek, do nichž jsou zaústěny tepelné spotřebiče těchto vlastníků a které tvoří jeden technologický celek jako spalinová cesta tepelného spotřebiče,

d) zápraží, schody, vchody a vstupní dveře do Budovy, průčelí, schodiště, chodby, výplně stavebních otvorů hlavní svislé konstrukce (okna včetně okenic),

e) půdy, sušárny, kočárkárny, kolárny, sklepní kóje a místnosti nacházející se ve společných částech Budovy, které nejsou vymezeny jako byt nebo součást bytu,

f) výtah,

g) sklepní kóje umístěné v PP. Domu (o užívání k nim bude rozhodovat shromáždění),

h) balkony přiléhající k bytům, které jsou však oprávněni výlučně užívat ti vlastníci jednotek, k jejichž bytům tyto balkony přiléhají.

ii. Společnými částmi nemovité věci jsou vždy obvodové stěny prostorově ohraničující byt i v případě, že jde o nenosné svislé konstrukce, dále všechny nosné svislé konstrukce uvnitř bytu, jako jsou zejména stěny, sloupy a pilíře, vždy s výjimkou povrchových úprav, jako jsou vnitřní omítky, malby a případné krytiny na stěnách, tapety, dřevěné či jiné obložení, kazetové stropy a podobné vnitřní obložení stěn nebo stropů, a dále konstrukce zabudovaných skříní ve stěnách.

iii. Podlahy jsou společnými částmi Budovy, vyjma podlahových krytin v bytě a všeho, co je spojeno s položením či usazením a s funkcí příslušného druhu podlahových krytin, spolu s případnou kročejovou protihlukovou izolací a s tepelnou izolací, je-li součástí podlahové krytiny a nezasahuje do společných částí Budovy.

iv. Společnými částmi nemovité věci jsou dále:

a) přípojky od hlavního řadu nebo od hlavního vedení pro dodávky energií, vody, pro odvádění odpadních vod, pokud nejsou ve vlastnictví dodavatelů, domovní potrubí odpadních vod až po výpusť (zařízení) pro napojení potrubí odpadních vod z bytu, domovní potrubí pro odvádění dešťových vod,

b) rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem,

c) rozvody plynu až k uzávěru pro byt,

d) rozvody studené vody včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody, nebo odbočky od