dnes je 23.1.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rozúčtování nákladů na služby

15.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.7
Rozúčtování nákladů na služby

Ing. Lenka Haráková

Jak rozúčtovat mezi jednotlivé byty výměnu poměrových indikátorů topných nákladů, výměnu bytových poměrových vodoměrů, předplatné odborného časopisu, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou orgánem SVJ, odborná školení členů výboru zaměřená na správu domu, tiskové náplně do tiskárny, pojištění domu, úklidové prostředky (kbelík, hadr, hrablo na sníh, smeták atd.), nářadí na drobné opravy společných částí, nákup popelnic či deratizaci společných částí domu? A jak rozúčtovat dohody o provedení práce či odměny správce?

NOZ stanoví obecnou povinnost vlastníka jednotky přispívat na správu domu a pozemku, a to v závislosti na charakteru nákladů podle dvou kritérií (§ 1180 NOZ):

  1. stejnou částkou za každou jednotku – náklady vlastní správní činnosti,
  2. podle výše spoluvlastnických podílů – ostatní náklady.

Kromě toho vlastník jednotky hradí náklady na služby spojené s užíváním jednotky (rozúčtování těchto nákladů na vlastníky jednotky se řídí ZOS).

Jako náklady vlastní správní činnosti označuje NOZ náklady na odměňování osoby, která dům spravuje nebo odměňování členů jejích orgánů a dále náklady na vedení účetnictví. Další specifikaci nákladů vlastní správní činnost najdeme v prováděcím předpise k NOZ – nařízení vlády č. 366/2013 Sb. (§ 17). Náklady zde uvedené jsou uvozeny slovem „zejména”, a proto lze chápat jejich výčet jako demonstrativní, nikoliv taxativní, tj. za náklady vlastní správní činnosti lze považovat i další náklady zde neuvedené.

Řada odborníků považuje ustanovení § 1180 NOZ za ustanovení dispozitivní a přisuzuje tak společenství pravomoc rozhodnout o jiném než zde popsaném postupu (podle jednoho názoru je k tomu zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek, podle jiných názorů postačuje k takovému rozhodnutí nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků, nebo dokonce jen nadpoloviční většina hlasů vlastníků přítomných na shromáždění).

Vzhledem k tomu, že zákonnou náležitostí stanov SVJ jsou i pravidla pro příspěvky na správu domu a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek (§ 1200 odst. 2 písm. g) NOZ), doporučuji vymezit náklady vlastní správní činnosti, na které budou vlastníci jednotek přispívat nikoliv podle výše spoluvlastnického podílu na společných částech, ale v závislosti na počtu jimi vlastněných jednotek (stejnou částkou za každou jednotku), ve stanovách SVJ.

Za náklady vlastní správní činnosti nelze považovat výměnu poměrových indikátorů topných nákladů ani výměnu bytových poměrových vodoměrů, jak je uvedeno v dotazu – jedná se o opravu, příp. technické zhodnocení (jestliže dochází ke změně technických parametrů přístrojů) společných částí, které se hradí standardně jako jiné opravy a technické zhodnocení společných částí, tedy v závislosti na výši spoluvlastnických podílů. Logicky se zde nabízí jiné kritérium pro rozdělení nákladů