dnes je 29.2.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Smlouva o nájmu nebytových prostor

13.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7.0.6
Smlouva o nájmu nebytových prostor

Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Kalandarišvili

Z § 10 odst. 1 písm. d) nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím toto vyplývá, že osoba odpovědná za správu domu a pozemku je pro účely správy domu a pozemku oprávněna sjednávat mj. smlouvy o nájmu společných částí domu. Níže si dovolujeme uvést jednoduchý vzor takové nájemní smlouvy na pronájem společných částí, který může společenství vlastníků použít a dále přizpůsobit svým poměrům.

Společenství vlastníků je v souladu s ust. § 1194 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen “občanský zákoník“), právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu a pozemku, s tím, že při naplňování tohoto svého účelu je společenství vlastníků způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Jako takové je společenství vlastníků oprávněno v rámci své činnosti a naplňování výše popsaného účelu i pronajímat společné části domu a pozemku, které spravuje. Toto oprávnění společenství vlastníků přímo upravuje i nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, v platném znění (dále jen “nařízení“), které je prováděcím předpisem k občanskému zákoníku a které blíže specifikuje některé otázky spojené s bytovým spoluvlastnictvím.

Zde klikněte pro stažení vzoru

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

Smluvní strany:

 1. Společenství vlastníků Zelená 123/45

IČ: ...............................

se sídlem: ...............................

jednající Radovanem Vomáčkou, předsedou výboru

Telefon: ...............................

E-mail: ...............................

zapsané v rejstříku společenství vlastníků vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 1234

(dále jen „pronajímatel”)

a

 1. Jméno a příjmení/Obchodní firma: ...............................

Datum narození/IČ: ...............................

Trvale bytem/se sídlem: ...............................

Jednající (v případě právnické osoby):...............................

Doručovací adresa: ...............................

Telefon: ...............................

E-mail: ...............................

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……………. soudem v …………….., oddíl ……., vložka ………… (v případě, že druhou smluvní stranou je právnická osoba)

(dále jen „nájemce”)

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako „smluvní strana” nebo společně též jako „smluvní strany”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2201 a násl. a § 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

tuto nájemní smlouvu:

(dále jen „smlouva”)

Čl. I
Úvodní ustanovení

 1. Pronajímatel tímto prohlašuje, že je společenstvím vlastníků, tedy právnickou osobou, která byla založena v souladu s ust. § 1194 a násl. občanského zákoníku za účelem správy následujících nemovitostí: zapsaných na LV č. … u Katastrálního úřadu pro …, Katastrální pracoviště …, obec …, k. ú. …. Jedná se pozemek parc. č. … o výměře … m2, součástí pozemku je stavba – budova čp. …, (dále jen „dům“), vše na adrese ….
 2. Pronajímatel dále prohlašuje, že v souladu s ust. § 1194 a násl. občanského zákoníku a v souladu s ust. § 10 odst. 1 písm. d) nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, v platném znění, je oprávněn uzavřít tuto smlouvu a pronajmout nájemci předmět nájmu specifikovaný v čl. II. odst. 1 této smlouvy, jež je součástí společných částí domu.

Čl. II

Předmět smlouvy a účel nájmu

 1. Pronajímatel tímto pronajímá nájemci k dočasnému užívání kočárkárnu umístěnou v 1. nadzemním podlaží/ateliér umístěný v 5. nadzemním podlaží domu, a to vlevo od výtahu, o celkové výměře 50 m2 (dále jen „předmět nájmu” nebo „pronajaté prostory”), který je přesně specifikovaný v Příloze č. 1 této smlouvy – plánek předmětu nájmu, jenž je nedílnou součástí této smlouvy.
 2. Nájemce se za to zavazuje platit pronajímateli sjednané nájemné dle čl. IV. této smlouvy a dodržet veškeré závazky, které mu z této smlouvy a ze zákona plynou.
 3. Předmět nájmu bude užíván výlučně za účelem ….
 4. Smluvní strany sjednaly, že nájemce je po dobu trvání nájemního vztahu za účelem přístupu do předmětu nájmu oprávněn přiměřeně spoluužívat také společné prostory domu, kterými jsou společný vchod, chodby, výtah a schodiště.

Čl. III
Doba nájmu

 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou/určitou, a to od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020.

Čl. IV
Nájemné a jiné platby

 1. Smluvní strany sjednaly, že nájemné za předmět nájmu činí měsíčně (slovy: … korun českých), (dále jen „nájemné”). Nájemné se nájemce zavazuje hradit bezhotovostním převodem na účet pronajímatele č. …, vedený u …, a. s.
 2. Společně s nájemným se nájemce zavazuje hradit zálohy na úhradu služeb poskytovaných s užíváním předmětu nájmu (tj. vodné, stočné, elektřina, plyn, osvětlení a úklid společných prostor, odvoz odpadu, teplo) ve výši … Kč (slovy: …) za jeden měsíc (dále jen „vedlejší náklady”). Úhrada za vedlejší náklady bude vyúčtována dle skutečné spotřeby jednou ročně.
 3. Nájemné i